analiza techniczno ekonomiczna - zatrudnienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza techniczno ekonomiczna - zatrudnienie - strona 1 analiza techniczno ekonomiczna - zatrudnienie - strona 2 analiza techniczno ekonomiczna - zatrudnienie - strona 3

Fragment notatki:

Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa na potrzeby oceny jego  sytuacji ekonomicznej- omówienie analizy techniczno-ekonomicznej Analiza zatrudnienia i wydajności Zatrudnienie – praca osób, których stosunek do  pracodawcy jest oparty na umowę o pracę, powołaniu,  wyborze lub mianowaniu. Do zatrudnienia w  przedsiębiorstwie generalnie nie zalicza się osób  wykonujących pracę nakładczą, uczniów, którzy zawarli z  zakładem pracy umowę o naukę zawodu, zatrudnionych  poza granicami kraju, przebywających na urlopach  wychowawczych, agentów. Jerzmowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa2006, str. 306 pomiar Ilość nominalna  (osoby zatrudnione  etatowo, bez względu  na czas ich pracy) Ilość realna (wynikająca z faktycznie  przepracowanego czasu pracy tj.  przeliczenie na całe etaty, zatrudnienie  utajone wynikające z godzin  nadliczbowych, umów zlecenie i  dzieło) Analiza zatrudnienia i wydajności Wysokość wynagrodzenia: Funkcje pracy: 1. Dochodowa pracownika  2. Kosztowa przedsiębiorstwa 3. Motywacyjna pracownika 4. Społeczna przedsiębiorstwa 5. Społeczna w otoczeniu zewnętrznym Analiza zatrudnienia i wydajności Określanie zapotrzebowania na pracowników przedsiębiorstwa oraz  sposoby jego zaspokajania Lichtarski Jan (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, str.  215 Inne zadania  w zakresie  zarządzania  personelem: *Wynagradzanie *Ocenianie  Analiza zatrudnienia i wydajności Podział zatrudnionych wg posiadanej wiedzy i wykształcenia Pracownicy fizyczni (stanowiska robotnicze) * osoby niewykwalifikowane * osoby wykwalifikowane Pracownicy umysłowi (stanowiska nierobotnicze) * specjaliści * eksperci * kadra kierownicza * inni Analiza zatrudnienia i wydajności Podział zatrudnionych  wg kryterium  zadaniowego Głodziński E., Rola służb technicznych w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa produkcyjnego, w: Pyka J. (red.), Nowoczeność przemyslu i  usług, Wyd. TNOiK, Katowice 2009, str. 293 Analiza zatrudnienia i wydajności Wydajność pracy  w ogólnym znaczeniu określa  średnią wartość produkcji przypadającej na  jednego pracownika w określonym przedziale  czasu W=Q/Z   gdzie  Q -produkcja Z -zatrudnienie   Analiza zatrudnienia i wydajności Koszty pracy 1/3 Uwaga*) : Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla  poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i  skutków tych zagrożeń. Obecnie wynosi ona od 0,67% do 3,33%.   - - od  0,67%  do  3,33%  * Wypadkowe - 2,45% 2,45% Chorobowe 4,50% 1,50% 6% Rentowe 9,76% 9,76% 19,52 % Emerytalne Stopa składki w części 

(…)

… = KS + KZ TC=FC+VC
Koszt przeciętny: to średni koszt wytworzenia jednostki produkcji, czyli koszt
całkowity przypadający na jednostkę produkcji.
KP = KC / Q = (KS + KZ) / Q
ATC = TC / Q =(FC+VC)/Q
Przeciętny koszt stały: to koszt stały przypadający na jednostkę produkcji.
KPS = KS / Q AFC=FC/Q
Przeciętny koszt zmienny:to koszt zmienny przypadający na jednostkę
produkcji.
KPZ = KZ / Q AVC=VC/Q
Koszt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz