Analiza techniczna- test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza techniczna- test - strona 1 Analiza techniczna- test - strona 2 Analiza techniczna- test - strona 3

Fragment notatki:


A: 1.Analiza techniczna opiera się na następujących podstawowych przesłankach: rynek dyskontuje wszystko kursy akcji podlegają trendom historia się nie powtarza
żadna z wymienionych przesłanek nie jest prawdziwa
2. Analiza techniczna umożliwia : określenie momentów kupna lub sprzedaży akcji wyszukanie akcji przewartościowanych
porównanie wyników finansowych spółek określenie trendu rynku pozwalającego przewidzieć przyszłe zmiany kursów 3.Analizując portfel składający się z akcji 2 spółek (pomija się krótka sprzedaż) należy stwierdzić, że: a)istnije możliwość zredukowania ryzyka portfela do 0 b)ograniczenie ryzyka portfela nie jest możliwe tylko w przypadku istnienia między akcjami doskonale ujemnej korelacji c)można skonstruować portfel, którego ryzyko jest mniejsze od ryzyka wchodzącego w jego sklad akcji d)w przypadku każdej kombinacji udziałów akcji w portfelu następuje ograniczenie poziomu ryzyka portfela 4. Aktualnie w obrocie na GPW w Warszawie znajdują się: a) amerykańskie opcje kupna i sprzedaży na akcje wybranych spółek b) kontrakty terminowe na indeks mWIG40 c) kontrakty terminowe na indeks sWIG80 d) jednoski indeksowe MiniWIG20 C 5.CAPM opiera się na założeniu: a)st. Procent. Pozbawiona ryzyka jest różna u poszczególnych akcji.
b)horyzont inwestyc. Każdego inwestora może być inny c )oczekiwania inwestorów są homogeniczne d)inwestorzy charakteryzuje nienasyconość i preferencja ryzyka
e)żadna z powyższych 6. Czynnikami, które wpływają na wielkośc oczekiwanej stopy zwrotu są: a) realna stopa zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka b) prognozowana stopa bezrobocia c) premia za ryzyko d) oczekiwana stopa inflacji 7. Częściami składowymi rynku finansowego są: a. rynek pieniężny b. rynek dewizowy c. giełdowy rynek towarowy d. terminowy rynek metali e. rynek kapitałowy D: 8. Do podstawowych miar efektywności portfela inwestycyjnego zaliczamy: a) wskaźnik Markowitza
b) B Szarpa c) Alfa Jensena d) Wskaźnik Trejnora 9. Do obliczania ryzyka portfela w modelu Markowica wykorzystuje się: a) żadna odpowiedź nie jest poprawna
b) odchylenie standardowe indeksu charakteryzującego rynek akcji c) udziały poszczególnych akcji w portfelu d) oczekiwaną stopę zwrotu akcji wchodzących w skład portfela e) iloczyny kwadratów udziałów poszczególnych akcji w portfelu i ich wariancji 10 . Dodatnia kowariancja stop zwrotu akcji A i B mówi o tym _ e:

(…)

… specyficzne równe jest współczynnikowi beta danej akcji b) wzrost liczby akcji w portfelu powoduje zwiększenie wariancji resztowej portfela c) wraz ze wzrostem liczby akcji w portfelu wariancja resztowa portfela dąży do zera d) składniki resztowe nie są ze sobą skorelowane
63. w analizie fundamentalnej a) znaczenie mają przewidywanie przyszłych zysków b) wykorzystywane są linie wsparcia i oporu c) poszukuje…
…. minimalnego ryzyka o najni_szej mo_liwej stopie zwrotu
d. minimalnego ryzyka o najni_szej mo_liwej wariancji
e. _adna z powy_szych
J:
16. Je_eli stopa zwrotu z akcji zmienia sie w tym samym kierunku jak stopa zwrotu z
indeksu giełdowego to w modelu CAMP:
a. współczynnik alfa bedzie dodatni
b. współczynnik alfa bedzie ujemny
c. współczynnik beta bedzie dodatni, wiekszy ni_ 1
d. współczynnik beta bedzie…
… poszczególnych walorów w portfelu c) współczynnik kierunkowy linii charakterystycznej dla współczynnika BETA
d) przedstawia związek pomiędzy stopą zwrotu akcji danej firmy i stopą zwrotu z portfela rynkowego 26. Linie kombinacji:
a) pokazują jak zmieniają się oczekiwane stopy zwrotu i ryzyko portfela dwuskładnikowego pod wpływem zmian udziałów poszczególnych walorów w portfelu
b) przedstawiają związek…
… właścicielowi do kupna lub sprzedaży przedmiotu transakcji c. musi być zrealizowana d. nie musi być zrealizowana
44. Opcja sprzedaży upoważnia do: a. zakupu akcji b. zamiany akcji na obligacje c. sprzedaży akcji d. nabycia obligacji zamiennych P:
45.Podstawowymi narzędziami nowoczesnej analizy technicznej są:
a)średnie ruchome
b)formacje
c)wszystkie wymienione
d)oscylatory
e)wskaźniki finansowe
46. Portfele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz