Analiza sytuacji majątkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron.
SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza sytuacji majątkowej Aktywa prezentowane są w bilansie według rosnącej płynności. Pasywa są segregowane według rosnącej wymagalności. Oczekujemy, że wymagalność pasywów odpowiada płynności aktywów. Wyjaśnia to analiza bilansu - analiza pokrycia finansowego majątku. Oczekujemy, że aktywa o niskim stopniu płynności będą finansowane pasywami o niskim stopniu wymagalności.
CEL:
Ocena zmian wielkości w strukturze majątku przedsiębiorstwa
Narzędzia analizy:
Wskaźnik struktury majątku
Wskaźnik dynamiki majątku
Podstawowym narzędziem jest wskaźnik struktury aktywów (unieruchomienia majątku)
Informuje o:
Okresie zamrożenia kapitału (wks ↑ - ok. zam. kap. ↑)
Poziomie elastyczności majątku (wks ↑ - elast. mająt. ↓)
Poziomie ryzyka operacyjnego (wks ↑ - ryz. operac. ↑)
[Informacja o poziomie ryzyka operacyjnego nie jest wnioskiem, jest hipotezą, przypuszczeniem, weryfikowanym w dalszej analizie. Udział kosztów stałych nie jest zależny od wielkości produkcji. Im wyższy udział AT w AO tym wyższy udział kosztów stałych w kosztach całkowitych. Koszty zmienne są funkcją rozmiaru działalności, zmieniają się wraz z wielkością produkcji. Wyższy udział kosztów stałych w kosztach całkowitych - wyższy próg rentowności, wrażliwość wyniku finansowego, zmiany wielkości produkcji.] Próg rentowności - wielkość przychodów ze sprzedaży, przy której pokryte są koszty całkowite (S=KC), a więc zysk przed opodatkowaniem i odsetkami jest równe 0. EBIT = 0.
Schemat obliczeń:
Zaznacz na osi y wielkość kosztów stałych (Ks - IV ćwiartka - wielkości ujemne). Zaznacz na osi x wielkość przychodów ze sprzedaży (S).
Oblicz marżę brutto (Mb), jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi (S - Kz).
Obliczanie stopy marży brutto (Smb), jako iloraz marży brutto i przychodów ze sprzedaży (Mb/S).
Oblicz próg rentowności (PR), jako iloraz kosztów stałych i stopy marży brutto (Ks/Smb).
Zaznacz punkt rentowności na osi x.
Połącz punkty KS z PR.
Zaznasz strefę strat, zysków oraz margines bezpieczeństwa.
Punktem wyjścia w analizie finansowej jest bilans analityczny. Wnioskowanie ma charakter wnioskowania wstępnego, nie budujemy sądów wartościujących, stawiamy hipotezy, które weryfikujemy w dalszej analizie.
WAŻNE:
Badanie zgodności wymagalności pasywów i płynności aktywów jest podstawowym zadaniem analityka,
Podstawowy wskaźnik struktury aktywów (AT/AO) jest punktem wyjścia w ocenie sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, a jednocześnie punktem wyjścia dla oceny ryzyka operacyjnego,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz