Analiza sytuacji finansowej firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sytuacji finansowej firmy - strona 1 Analiza sytuacji finansowej firmy - strona 2 Analiza sytuacji finansowej firmy - strona 3

Fragment notatki:


CAŁOŚCIOWA ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Analiza przedsiębiorstwa „BETA” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunkowe (tab. 1) oraz o rachunek zysków i strat za analogiczne okresy (tab. 2)
Bilans przedsiębiorstwa „BETA” tab.1
Lp.
Stan
na Lp.
Stan
na
AKTYWA
Początek roku
Koniec roku
PASYWA
Początek roku
Koniec roku
A Majątek trwały 27000
32000
A Kapitał własny 23900
26500
I
Wartości niematerialne i prawne
1000
1300
I
Kapitał podstawowy
18000
18000
II
Rzeczowy majątek trwały
24500
29000
II
Kapitał zapasowy
1400
3500
III
Finansowy majątek trwały
1500
1700
III
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
-
2000
IV
Należności długoterminowe
-
-
IV
Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
-
-
B Majątek obrotowy 20500
22500
V
Wynik finansowy netto roku obrachunkowego
4500
3000
I
1
Zapasy
Zapasy materiałowe
11000
8000
12000
8500
B Rezerwy -
-
II
Należności i roszczenia
6000
5000
C Zobowiązania długoterminowe 8400
10400
1
Należności z tytułu dostaw i usług
5000
4000
D Zobowiązania krótkotermi- nowe i fundusze spec. 15500
17800
2
Pozostałe należności
1000
1000
1
Zobowiązania krótkoterminowe
15000
17100
3
Roszczenia sporne
-
-
2
Fundusze specjalne
500
700
III
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu


(…)

… majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, nastąpił poprzez inwestycje w te składniki majątku w następujących proporcjach - rzeczowy majątek trwały 9000, wartości niematerialne i prawne 200.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres drugi - metoda pośrednia A. Przepływy środków pieniężnych w działalności operacyjnej
I. Wynik finansowy netto (zysk lub strata) +3000
II. Korekty…
… w tym: amortyzacja
koszty materiałowe
Zysk ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej(C+D-E)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
w tym odsetki
Zysk brutto na działalności gospodarczej(F+G-H)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk brutto(I+J-K)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Zysk netto(L-M)
w tym:
- dywidenda
- potrzeby…
… zysk o 10%. W obu latach wynik operacji finansowych był ujemny powodując spadek zysku o 33,33% w pierwszym i 30% w drugim okresie. Saldo zysków i strat nadzwyczajnych także zmniejszyło masę zysku, lecz kiedy w pierwszym okresie było to tylko 6,67% to w drugim spadek ten wyniósł aż 40%. Do wskaźników rentowności obrotu należą rentowność sprzedaży, rentowność netto oraz wynikowy poziom kosztów.
Wskaźnik…
… wartości niematerialnych i prawnych
-200
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
-9000
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
-
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
-
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)
-
VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki -
VII. Otrzymane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz