Analiza struktury użytkowania gruntów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza struktury użytkowania gruntów - strona 1 Analiza struktury użytkowania gruntów - strona 2 Analiza struktury użytkowania gruntów - strona 3

Fragment notatki:

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Gospodarka gruntami w mieście. Celem tej pracy była analiza struktury użytkowania gruntów na przykładzie miasta Dębica.
Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka przeanalizowała ogólną strukturę użytkowania ziemi na podstawie Rocznego sprawozdania ewidencji gruntów za 2010 r. dla miasta Dębica, uwzględniając trzy różne klasyfikacje. Pierwsze zestawienie przygotowano według aktualnego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 roku. Kolejne powstało w zgodzie z Zarządzeniem geodezyjnym z 1969 roku, natomiast ostatnie w oparciu o klasyfikację przyjętą przez specjalistów K. Bromka i R. Mydela, zajmujących się gospodarką gruntami. W tej części zwrócono przede wszystkim uwagę na proporcje pomiędzy podstawowymi kategoriami użytków, a także na różnice między przyjętymi do oceny klasyfikacjami. Drugi rozdział z kolei dotyczy szczegółowej struktury użytków technicznych, które opracowano na podstawie zestawienia Bromka i Mydela. W następnym rozdziale została zawarta krótka ocena struktury własnościowej gruntów, według czterech głównych kategorii, a mianowicie: Skarbu Państwa, gmin i związków międzygminnych, osób fizycznych oraz pozostałych. Zaś ostatni rozdział to wyznaczenie na podstawie planu miasta, materiałów geodezyjnych, jak i własnych obserwacji autorki stref funkcjonalno – przestrzennych, w oparciu o wiodące funkcje gospodarcze przyjętych do analizy obszarów Dębicy.


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Wydział Finansów 
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna 
Specjalność: Zarządzanie Miastem           Analiza struktury użytkowania gruntów na terenie miasta Dębica  Praca zaliczeniowa z przedmiotu Gospodarka gruntami w mieście             
Opiekun naukowy pracy:  
Dr Bogusław Luchter 
      Kraków 2011 Wstęp   
 
Dębica  położona  jest w  południowo  –  wschodniej  Polsce,  w  zachodniej  części 
województwa  podkarpackiego  na  pograniczu 
Kotliny 
Sandomierskiej 

Pogórza 
Karpackiego, nad rzeką Wisłoką (por. ryc.1.). 
Miasto  liczy  46 611  mieszkańców1,  a  wraz 
z gminą  Dębica  stanowi  zespół  miejski 
składający  się  z  blisko  75  tys.  mieszkańców. 
Powierzchnia  miasta  wynosi  34,14  km²,  co 
stanowi 
4,34% 
powierzchni 
powiatu2.    
Dębica 
spełnia 
także 
istotną 
rolę    
w krajowym  i międzynarodowym  systemie 
komunikacyjnym.  Przez  miasto  przebiega  Ryc.  1. Położenie Dębicy na tle kraju  
Źródło: http://www.debica.us/index.php?tyt=35 
międzynarodowa  droga  E  -  40  łącząca  Niemcy 
 Ryc.  2. Widok na południową stronę miasta Źródło: http://blog.tyrpin.pl/2009/06/debica-i-okolice-z-wysokiej-perspektywy/  
                                                 
1 www.stat.gov.pl , stan z 2009 roku 
2 Powiat dębicki jest trzecim, co do wielkości powiatem województwa podkarpackiego pod względem liczby ludności. 
 
2  Ukrainą, ponadto obecnie trwają prace przy budowie autostrady A4 Zachód – Wschód, której 
dwa zjazdy zlokalizowane zostaną w pobliżu miasta. 
Co więcej, miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Podkarpacia, znanym m.in. 
z firmy oponiarskiej Dębica S.A.3 czy rowerów Arkus.   
 
 
 
        
 
Celem niniejszej pracy jest analiza struktury użytkowania gruntów przyjętej do badań 
jednostki ewidencyjnej, czyli miasta Dębica. 
 
Opracowanie  składa  się  z  czterech  rozdziałów.  W  pierwszym  rozdziale  autorka 
przeanalizowała  ogólną  strukturę  użytkowania  ziemi  na  podstawie  Rocznego  sprawozdania ewidencji

(…)

… użytkowania ziemi według Rozporządzenia4 z 2001 roku
Udział
w całkowitej
Powierzchnia powierzchni
Lp. Forma użytkowania ziemi
[ha] badanego
obszaru
[%]
I. UŻYTKI ROLNE
1. Grunty orne 977 28,94
2. Sady 33 0,98
3. Łąki trwałe 68 2,01
4. Pastwiska trwałe 189 5,60
5. Grunty rolne zabudowane 121 3,58
6. Grunty pod stawami 0 0
7. Grunty pod rowami 7 0,21
Razem: 1395 41,32
II. GRUNTY LEŚNE oraz ZADRZEWIONE…
… według
Rozporządzenia Ministra z 2001 roku największą grupę stanowią użytki rolne, których
powierzchnia jest równa 1395 ha (por. tab. 1). Spośród nich najwięcej, bo aż 70% zajmują
grunty orne, z kolei grunty pod stawami nie występują wcale. Sady (33 ha), łąki
trwałe (68 ha) oraz pastwiska trwałe (189 ha) wyznaczają obszar równy 8,59% użytków.
Gruntów rolnych zabudowanych jest 121 ha, a grunty pod rowami to tylko 7 ha…
… ekologicznych – takowe na terenie miasta nie istnieją.
5
Tab.2. Klasyfikacja form użytkowania ziemi według Zarządzenia geodezyjnego z 1969 roku
Udział
w całkowitej
Powierzchnia powierzchni
Lp. Forma użytkowania ziemi
[ha] badanego
obszaru
[%]
I. UŻYTKI ROLNE
1. Grunty orne 977 28,94
2. Sady 33 0,98
3. Łąki trwałe 68 2,01
4. Pastwiska trwałe 189 5,60
Razem: 1267 37,53
II. GRUNTY POD LASAMI i ZADRZEWIENIAMI
1…
… na podstawie Rocznego sprawozdania ewidencji gruntów za 2010 r.
Wyk. 2. Klasyfikacja form użytkowania ziemi wg Zarządzenia geodezyjnego z 1969 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2
W kolejnej klasyfikacji opracowanej według Zarządzenia geodezyjnego z 1969 roku
pierwsze miejsce pod względem powierzchni zajmują również użytki rolne. Wśród 1267 ha
77% stanowią grunty orne, a sady to 2,6…
… 3,14
6c. Tereny komunikacyjne - inne 0 0
7. Użytki kopalne 0 0
Razem: 1082 32,05
IV. GRUNTY POD WODAMI
1. Morskimi wewnętrznymi 0 0
2. Powierzchniowymi płynącymi 47 1,39
3. Powierzchniowymi stojącymi 7 0,21
Razem: 54 1,60
V. UŻYTKI EKOLOGICZNE
Razem: 0 0
VI. NIEUŻYTKI
Razem: 10 0,30
VII. TERENY RÓŻNE
Razem: 97 2,87
Suma całkowita powierzchni ewidencyjnej: 3376 100
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznego sprawozdania ewidencji gruntów za 2010 r.
4
Chodzi tu o aktualne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
4
Wyk. 1. Klasyfikacja form użytkowania ziemi wg Rozporządzenia z 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1
W klasyfikacji form użytkowania ziemi sporządzonej dla miasta Dębica…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz