Analiza stanowiska pracy w zarządzaniu kadrami w banku komercyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza stanowiska pracy w zarządzaniu kadrami w banku komercyjnym - strona 1 Analiza stanowiska pracy w zarządzaniu kadrami w banku komercyjnym - strona 2 Analiza stanowiska pracy w zarządzaniu kadrami w banku komercyjnym - strona 3

Fragment notatki:

xxx
xxx
ANALIZA STANOWISKA PRACY W ZARZĄDZANIU KADRAMI W BANKU KOMERCYJNYM
xxx
xxx
xxx
xxx
SPIS TREŚCI
WSTĘP
Znaczenie zarządzania kadrami w realizacji strategii banku 2
1. Elementy analizy stanowiska pracy 5
Stanowisko pracy jako funkcjonalna jednostka zespołu zadaniowego w systemie organizacji pracy 5
Wynik jako element analizy pracy 9
Określenie modelu kwalifikacyjnego pracownika w aspekcie charakterystyki wymagań na stanowisku pracy 11
2. Analiza stanowiska pracy a dobór, szkolenia i ocena kadr 13
3. Rola służb kadrowych w bankach komercyjnych 16
4. Standardy kwalifikacyjne w bankowości w Polsce 18
PODSUMOWANIE
Opracowanie stanowiska pracy jako niezbędny element racjonalnego zarządzania kadrami 20
SPIS LITERATURY 22
WSTĘP
O wynikach finansowych banku komercyjnego decyduje wiele czynników. Właściwe zarządzanie aktywami i pasywami, struktura organizacyjna banku, organizacja pracy, wyposażenie techniczne, systemy ewidencji rachunkowej - wszystko to w wymierny sposób wpływa na sukces banku. Należy jednak pamiętać, że bank jest instytucją zaufania publicznego. Klient powierza swoje zasoby finansowe i zgadza się na gospodarowanie nimi tylko wtedy, jeśli posiada zaufanie do osób, które będą decydowały o jego pieniądzach. Znaczenie czynników tak trudno wymiernych, jak kwalifikacje, predyspozycje i zaangażowanie pracowników w tworzenie wizerunku banku jest bezsporne, dlatego nowoczesne systemy zarządzania bankiem starają się uwzględnić racjonalne zarządzanie kadrami, jako element wpływający na sukces finansowy banku.
We współczesnym świecie szybkiego postępu technicznego i przepływu informacji, wprowadzenie nowego produktu na rynek powoduje natychmiastową reakcję konkurencji. Konkurencyjne banki oferują klientom podobne lub takie same produkty, niewiele różniące się cenami i sposobem funkcjonowania. W tej sytuacji decydujące znaczenie może mieć jakość obsługi, umiejętność przekazania informacji o produkcie oraz wzbudzenie przekonania, że klient może mieć pełne zaufanie do banku, w którym dokonuje wyboru produktu. Takie oddziaływanie zależy od zaangażowania ludzi w realizowanie strategii banku, w którym pracuje. Zarządzanie kadrami polega nie tylko na wyborze osoby do pracy w baku, ale na racjonalnym wykorzystaniu potencjałów i zdolności kadr do realizacji zadań banku. Jest to proces złożony, obejmujący decyzje dotyczące doboru kadry, systemu motywowania, szkoleń, awansowania itd. (Ryc.1). W wyniku oddziaływania przez bank - pracodawcę, pracownik nie tylko „zarabia”, ale utożsamia swój rozwój osobowy z zadaniami realizowanymi na swoim stanowisku pracy. W efekcie pracownik umie, chce i może wykorzystywać w pełni swoje zdolności , pracując w banku. Należy tu jednak podkreślić, że decyzje kadrowe są z natury rzeczy decyzjami trudnymi. Ludzie decydują o ludziach, wpływając przez system szeroko rozumianych narzędzi zarządzania kadrami na tak skomplikowany i delikatny układ, jakim jest psychika człowieka. Dlatego nie ma uniwersalnych systemów zarządzania kadrami, które bez uwzględnienia konkretnych sytuacji, możnaby przenieść do innych warunków. Koszty osobowe w banku stanowią znaczącą część wpływającą na wynik finansowy, dlatego ryzyko decyzji kadrowych winno być ograniczone do minimum poprzez staranny dobór metod oddziaływania na kadry.


(…)

….
Typowe modele kwalifikacji są opracowywane przez Związek Banków Polskich we współpracy ze środowiskiem bankowym (banki, szkoły bankowe, fundacje) i stanowią wzorce zespołu cech pracownika - standardy wymagań kwalifikacyjnych - będące punktem odniesienia dla innych pracowników.
Na zespół cech wymaganych składają się, zgodnie z materiałem opracowanym przez Związek Banków Polskich i Fundację Edukacji Badań…
… w zarządzaniu kadrami. Stanowią przesłankę do ustalenia ścieżek kariery zawodowej, określania potrzeb szkoleniowych, mogą być pomocne w ocenie kadr.
Aby uzyskać odpowiedni poziom w systemie standardów kwalifikacji bankowych, konieczne będzie poświadczenie odpowiednim stażem pracy oraz złożenie egzaminu teoretycznego przed komisją powołaną przez placówkę edukacyjną akredytowaną przez Związek Banków Polskich…
… oraz ich przełożonymi.
Ze względu na charakter opracowania, poruszone tu problemy nie są analizowane szczegółowo. Nie wspomniano o metodyce analizy stanowisk pracy, która może stanowić odrębne, bardzo interesujące rozważanie. Nowym zagadnieniem będzie także realizacja przedsięwzięcia, jakim jest próba ujednolicenia wymagań kwalifikacyjnych, dokonana przez Związek Banków Polskich i Fundacje Edukacji i Badań Bankowych…
…” - Materiały opracowane przez Związek Banków Polskich i Fundację Edukacji i Badań Bankowych
Załącznik 1
KARTA SAMOOCENY I OCENY
KADRA PODSTAWOWA
A.
Instrukcja: Literowe oznaczenie oceny (W, B, D, Z LUB S) każdej cechy (kategorii) - pracownik dokonujący samooceny wpisuje w miejsce oznaczone „pracownik”, przełożony w miejsce oznaczone „przełożony” w kolumnie OCENA.
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA…
… uwarunkowanie modeli zarządzania kadrami w bankach spółdzielczych”, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, zeszyt 243, Poznań 1996r.
„Zarządzanie kadrami - materiały do ćwiczeń” pod red. Tadeusza Listwana, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994r.
„Zarządzanie personelem - materiały do ćwiczeń” pod red. Adama Szałkowskiego, AE w Krakowie, Kraków 1997r.
„Standardy kwalifikacyjne w bankowości polskiej…
… pracowników do wykonywania zadań wyznaczonych w zakresie czynności.
Ryc.3 przedstawia przykładowy opis produktu z podziałem na etapy wykonania oraz określeniem wykonawców dla tych etapów.
Ryc.2 Elementy analizy stanowiska pracy
Źródło: „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”, J. Szambelańczyk, Wyd. WSB, P-ń 1997, str. 201.
1.2. Wynik jako element analizy pracy
Każdy opis pracy na stanowisku utworzony…
… przestrzega regulaminu i dyscypliny pracy. Nieobecności bardzo rzadkie, zawsze usprawiedliwione.
Punktualny. Przestrzega regulaminu pracy. Nieobecności rzadkie, usprawiedliwione.
Regulaminu pracy przestrzega „elastycznie”, uwzględniając jego zasadnicze punkty. Nieobecności usprawiedliwione.
Czasem rozmija się z przepisami regulaminu pracy. Częste nieobecności z błahych powodów.
Pracownik
Przełożony
9…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz