Analiza spółki GPRD - Walne Zgromadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza spółki GPRD - Walne Zgromadzenie - strona 1 Analiza spółki GPRD - Walne Zgromadzenie - strona 2 Analiza spółki GPRD - Walne Zgromadzenie - strona 3

Fragment notatki:

SPIS TREŚCI
Charakterystyka przedsiębiorstwa 1.Charakterystyka przedsiębiorstwa: 1.1. Forma organizacyjno prawna
Obiektem analizy finansowej jest Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Gdańsku. Przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru handlowego w dziale B pod numerem 6883 pod wyżej wymienioną nazwą. Spółka prowadzi działalność gospodarczą z numerem REGON 190550523 i NIP 583-000-41-59. GPRD powstało na podstawie ustawy prywatyzacyjnej. Założycielami spółki byli pracownicy prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego oraz inne osoby fizyczne. Spółka została związana aktem notarialnym z dnia14 października 1991 roku. Na podstawie umowy spółka przejęła od Skarbu Państwa składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, istniejącego od 1952 roku, z wyjątkiem majątku rezerw państwowych specjalistycznych , który stanowi własność Skarbu Państwa. Z dniem przejęcia przedmiotu umowy na spółkę przeszły również wszystkie należności i zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA jest udziałowcem w 9 podmiotach gospodarczych oraz członkiem 2 spółek wodnych. W stosunku do dwóch podmiotów spółka jest jedynym udziałowcem, w 2 posiada udział powyżej 50%, a w jednym poniżej 50% w kapitale akcyjnym lub zakładowym. W pozostałych podmiotach udział GPRD SA nie przekracza 1%. Szczegóły przedstawia tabela 1. tabela 1. Udziały w innych podmiotach
Nazwa % udziałów
Łódzkie przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. w Łodzi
100
Gdyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o.
100
SOLD spółka z o.o. w Pruszczy Gdańskim
55
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe GPRD-Zieleń spółka z o.o. w Gdańsku
51
MOSTOBUDOWA SA z siedzibą w Gdańsku
46,25
Centrum Targowe spółka z o.o. w Gdańsku
poniżej 1
POLNORD SA w Gdańsku
0,64
Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS SA w Warszawie
0,26
Gdańsk Transport Holding Company spółka z o.o.
20
Przystępowanie do spółek nie ma na celu stworzenie grupy kapitałowej a jedynie związane jest z określonymi przedsięwzięciami gospodarczymi, które spółka realizuje. Nie wyklucza się jednak wykorzystania tych spółek w przyszłości do stworzenia struktury holdingowej.
Kapitał akcyjny spółki wynosi 5.251.300 złotych i dzieli się na cztery emisje o różnej liczbie akcji o wartości nominalnej 1 zł. Cena emisyjna akcji wszystkich emisji była równa wartości nominalnej akcji. (szczegóły: patrz tabela 2)


(…)

… dodatkowo koszty sprzedaży i ogólnego zarządu a także pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne. Po uwzględnieniu tych wielkości otrzymujemy wynik brutto rzędu 8162,5 tysięcy złotych. Wynik brutto na działalności gospodarczej (7699,4 tysięcy złotych) w stosunku do poprzedniej pozycji skorygowany jest o przychody i koszty pochodzące z operacji finansowych.
Wynik brutto bierze pod uwagę zyski i straty nadzwyczajne i jako taki po uwzględnieniu podatku stanowi zysk netto, który następnie umieszczany jest w bilansie. Zysk netto w przypadku GPRD SA nie jest wynosi 40% zysku brutto, ponieważ spółka w roku 1995 skorzystała z ulgi podatkowej.
2.1. Analiza wskaźnikowa Na podstawie danych zawartych w bilansie, rachunku start i zysków a także sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obliczyłem…
… on o wypłacalności a jedynie sugeruje sprawność płatniczą.
Oznacza on, że poziom wypłacalności środkami pieniężnymi badanej spółki umożliwia pokrycie 57% zobowiązań bieżących.
Wskaźniki wspomagania finansowego 17. Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania / całość aktywów
0,580 18. Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych= zobowiązania / kapitały własne
1,560 19. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi= kapitały własne / suma aktywów
0,372 20. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym = kapitały własne / majątek trwały
1,190 17. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio) = zobowiązania / całość aktywów Wskaźnik określa stopień udziału kapitału obcego w działalności przedsiębiorstwa. Rosnące zaangażowanie kapitału obcego wiąże się najczęściej z koniecznością spłaty zaciągniętych…

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
70 123,1 III
Wynik brutto ze sprzedaży
9 009,7 IV
Koszty sprzedaży
- V
Koszty ogólnego zarządu
- VI
Pozostałe przychody operacyjne
114,5 VII
Pozostałe koszty operacyjne
961,7 VIII
Wynik brutto na działalności operacyjnej
8 162,5 IX
Przychody z udziałów w innych podmiotach
1,2 1
od podmiotów zależnych
- 2
od podmiotów stowarzyszonych
- X
Przychody z pozostałego…
….
Na majątek trwały przedsiębiorstwa składają się w głównej mierze: rzeczowy majątek trwały (około 65%) i należności długoterminowe (31%). Sytuacja ta związana jest z charakterem wykonywanych zleceń, GPRD SA to firma o silnej pozycji w drogownictwie, posiadająca dużą bazę maszynową, w której dominują maszyny specjalistyczne o stosunkowo wysokiej wartości pieniężnej. Wartości niematerialne i prawne…

Rachunek zysków i strat na rok 1995 Bilans GPRD SA na 31 grudnia 1995
w tys. zł
AKTYWA
PASYWA
A. Majątek trwały
8 362,5 A. Kapitał (fundusz) własny
9 951,1 I. Wartości niematerialne i prawne
11,7 I. Kapitał akcyjny (podstawowy)
3 089,0 II. Rzeczowy majątek trwały
5 440,8 II. Należne wpłaty na poczet kapitału
- III. Finansowy majątek trwały
256,9 III. Kapitał zapasowy
733,5 IV. Należności długoterminowe
2…
… Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I.
Nabycie / sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
- 1,0 II.
Nabycie / sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego
- 4 226,5 III.
Nabycie / sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- 15,9 IV.
Nabycie / sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
- V.
Nabycie / sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych
- VI.
Nabycie / sprzedaż papierów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz