Analiza rynku - Równanie krzywej Gompertza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynku - Równanie krzywej Gompertza - strona 1 Analiza rynku - Równanie krzywej Gompertza - strona 2 Analiza rynku - Równanie krzywej Gompertza - strona 3

Fragment notatki:

W - 1 Analiza rynku, prowadzenie badań rynku jest zawsze pierwszym krokiem do podjęcia decyzji przez przedsiębiorstwa. Takie analizy mają na celu zmniejszenie ryzyka.
Literatura:
Wrzosek „Funkcjonowanie rynku”;
Mazurek-Łopacińska „Badania marketingowe, podstawowe metody i obszary zastosowań”;
Kaczmarczyk „Badania marketingowe, metody i techniki”;
p.zb. Kramer „Badania rynkowe i marketingowe”;
Kędzior i Korcz „Badania marketingowe w praktyce”;
Duliniec „Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem”;
Nikodemska-Wołenik „Jakościowe badania marketingowe”;
Analiza rynku, a badania marketingowe.
Rynek bez marketingu może istnieć, zaś marketing beż rynku nie może istnieć, bo wszystkie działania marketingowe są skierowane na rynek.
Co to jest rynek?
Istotą rynku są negocjacje w akcie kupna - sprzedaży.
Rynek jest kategorią obiektywną, istnieje niezależnie od warunków wymiany.
Marketing jest kategorią subiektywną.
Badania rynkowe powinny być rozpatrywane kategoriami kosztów. Badania marketingowe są rozpatrywane kategoriami wyniku.
Podział badań rynkowych na działy:
Analiza rynku - rozpoznanie bieżących zjawisk rynkowych i procesów rynkowych, które dokonują się na tych rynkach;
Segmenty analizy rynku:
Analiza równowagi rynkowej - zostaje wzbogacona o zagadnienia stabilności rynku;
Analiza pojemności rynku - informuje o kształtowaniu się popytu, podaży, cen pod kątem ich elastyczności;
Analiza chłonności rynku - informuje w jakim stopniu zostały zaspokojone potrzeby (w jakim stopniu i czy zostały zaspokojone). Wynikiem analizy powinno być ustalenie udziału przedsiębiorstwa na rynku.
Prognozowanie - służy prognozie analizy przyszłej (np. sprzedaży). Segmenty prognozowania rynku (ma na celu wychwycenie wszelkich zmian w popycie i podaży które mają przyczyny ekonomiczne i poza ekonomiczne. Prognozowanie odbywa się na podstawie wielu metod ekonometrycznych - pomagają rozpoznać bieżącą i przyszłą pozycję na rynku.
Badania marketingowe są subiektywne (badaniami subiektywnymi). Dzielimy je na dwie grupy metod badań:
badania związane z instrumentami marketingu mix;
badania związane z postępowaniem nabywców.
Częścią wspólną badań-analizy rynkowej i badań marketingowych jest analiza chłonności rynku - stopnia zaspokojenia nabywców.


(…)

… (losowanie ze zwracaniem);
z różnymi prawdopodobieństwami wyboru.
Dobór losowy wielostopniowy.
Wykorzystuje się kiedy istnieje możliwość hierarchicznego podziału, dokonujemy wielostopniowego wyboru ze zbiorowości generalnej. Dobór wielostopniowy fazowy:
I etap (1 stopień) - wybór próby złożonej z pewnej liczby elementów (wybór grupy);
II etap (2 stopień) - z tych poszczególnych grup wybór jednostek…
… - musi być reprezentantem całości; mamy w tym szczeblu do czynienia z rachunkiem prawdopodobieństwa; metod doboru losowego i nielosowego jest bardzo dużo. Grupy obiektów - występują w obrębie poszczególnych grup; dzielimy próby na grupy np. pod względem wieku, zamieszkania; grupy obiektów dobiera się przy zastosowaniu metod eksperymentalnych i porównawczych.
Obiekty badane - są wyselekcjonowanymi jednostkami prób - grup…
… (empiryczny):
analiza danych wtórnych;
określenie metod i technik pozyskiwania danych;
wstępne testowanie narzędzi badawczych;
wstępne badanie na pewnej próbie badawczej;
planowanie wyboru próby;
zbieranie danych. Opracowywanie wyników (analityczny):
redukcja danych;
wstępna obróbka danych;
analiza i interpretacja danych;
prezentacja i analiza końcowych wyników.
W - 3 Dobór losowy systematyczny - polega na wyborze jednostek z ograniczonego zbioru
Wada: może prowadzić do zniekształceń.
Wszystkie metody zakładają uszeregowanie zbioru, ponumerowanie jednostek.
Dobór losowy warstwowy - polega na podziale całej zbiorowości generalnej na warstwy i dokonaniu niezależnych prób z każdej z tych warstw. Mamy trzy rodzaje doboru losowego warstwowego:
proporcjonalny - polega na wyborze z każdej warstwy takiej liczby…
… - powstają w okresach dłuższych niż 1 rok;
Sezonowe - są to wahania w obrębie 1 roku;
Krótkookresowe - w okresach krótszych niż 1 rok.
Cykliczne - wyodrębnia się za pomocą funkcji okresowych, zawierają one amplitudę.
Sezonowe - wyodrębnia się za pomocą średniej ruchomej.
Krótkookresowe - wyodrębnia się za pomocą ciągu harmonii, które tworzą ciąg (szereg) Faurier'a.
Wahania nieregularne - nie wykazują…
… leku.
Funkcja jest uzależniona od wielu czynności: określany jest jako proces dyfuzji.
mt - liczba jednostek w populacji które zaraziły się chorobą w czasie `t'; Wahania cykliczne.
Są wahaniami regularnymi, powtarzają się w odstępach dłuższych aniżeli 1 rok (np. produkcja roślinna, zwierzęca).
Można je opisać za pomocą funkcji okresowej:
Funkcja osiąga amplitudę `A' dla tych wielkości `t…
… ona odpowiedniego zróżnicowania populacji i jest metodą pomocniczą;
Dobór celowy - polega na subiektywnym doborze jednostek do badania, uzależniony jest od zakresu informacji jakimi ankieter dysponuje i samego ankietera, wykorzystywany jest przy badaniach psychologicznych i indywidualnych. Charakteryzują się indywidualnymi cechami. Opinie tych celowych osób mogą jednak różnić się od krańcowych wyników. Dobór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz