Analiza połączenia doczołowego słup - rygiel

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza połączenia doczołowego słup - rygiel - strona 1 Analiza połączenia doczołowego słup - rygiel - strona 2 Analiza połączenia doczołowego słup - rygiel - strona 3

Fragment notatki:

Omówienie sposobów rozwiązania tego typu poáączeĔ
8. Analiza á
8 A li poáączenia doczoáowego sáup - rygiel
i d
á
á
i l
UWAGA: Jakie dodatkowe sprawdzenia mogą byü zasadne w niektórych ,
szczególnych przypadkach, dla rozpatrywanego poáączenia.
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
Blacha czoáowa gr. 20 mm, szerokoĞü blachy 150mm, wysokoĞü 360 mm.
Blacha spawana po obwodzie spoinami pachwinowymi 3,5 i 5 [mm]
ĝruby M16 kl. 8.8 , rozstawy Ğrub wg tabl. 3.3 normy PN-EN 1993-1-8
Poáączenie belki IPE 300 ze sáupem HEB 160
8.1 PrzyjĊcie geometrii poáączenia
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
-Panel Ğrodnika sáupa przy Ğcinaniu,
- panel Ğrodnika sáupa w strefie Ğciskanej,
l Ğ d ik á
fi Ğ i k j
- pas i Ğrodnik belki w strefie Ğciskanej,
- Ğrodnik sáupa w strefie rozciąganej,
- Ğ d ik belki w strefie rozciąganej,
Ğrodnik b lki
t fi
i
j
- pas sáupa przy lokalnym zginaniu,
- blacha czoáowa przy zginaniu,
- Ğruby rozciągane i Ğcinane
Ğcinane,
- spoiny áączące przekrój belki z blachą wĊzáową.
2
1
3
2
Gáówne elementy które powinny zostaü poddane analizie dla poprawnego zwymiarowania
elementów wĊzáa:
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
3 J M0
ȖM0 – czĊĞciowy wsp. b i
Ğ i
bezpieczeĔstwa = 1 0
Ĕ
1,0,
fy,wc - = 355 MPa (jak dla stali z której jest wykonany profil)
Avc – pole przekroju czynnego Ğrodnika przy Ğcinaniu (wg PN-EN 1993-1-1 p. 6.2.6 pkt. 3
Vwp ,Rd
0,9f y , wc A vc
NoĞnoĞü
N Ğ Ğü strefy Ğcinanej, noĞnoĞü Ğ d ik sáupa ze wzglĊdu na Ğ i i (wzór 6.7 wg
f Ğ i
j
Ğ Ğü Ğrodnika á
l d
Ğcinanie ( ó 6 7
PN – EN 1993-1-8, p. 6.2.6.1)
NoĞnoĞü obliczeniowa czĊĞci podstawowych
8.2 Obliczanie noĞnoĞci wĊzáa
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
t fb 2 2 a p 5( t fc s) s p
J M1
-efektywna szerokoĞü Ğrodnika w sáupie przy Ğcinaniu
(wzór 6.11)
J M0
d
Z k wc U b eff ,c , wc t wc f y , wc
ȡ – wsp. redukcyjny z uwagi na wyboczenie miejscowe wg wzorów 6.13 a,b,c.
kw – wsp. Redukcyjny, (wg 6.2.6.2 pkt. 2) – w naszym przypadku przyjąü 1. Wspóáczynnik ten
p
yj y, ( g
p
)
y p yp
p yją
p
y
zaleĪny jest od udziaáu maksymalnych naprĊĪeĔ Ğciskających (naprĊĪenia normalne wywoáane
siáą podáuĪną i momentem zginającym w Ğrodniku) wzglĊdem fy,wc.
b eff ,c , wc
Fc, wc, Rd
Z k wc b eff ,c , wc t wc f y , wc
NoĞnoĞü
N Ğ Ğü strefy Ğciskanej, noĞnoĞü Ğ d ik sáupa ze wzglĊdu na Ğ i k i (wzór 6.9 wg
f Ğ ik j
Ğ Ğü Ğrodnika á
l d
Ğciskanie ( ó 6 9
PN – EN 1993-1-8, p. 6.2.6.2)
NoĞnoĞü obliczeniowa czĊĞci podstawowych
8.3 Obliczanie noĞnoĞci wĊzáa
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
1 1,3(b eff ,c, wc t wc / A vc ) 2
1
ȖM2 – czĊĞciowy wsp. bezpieczeĔstwa = 1,25,
Ċ
y p
p
, ,
Z
Ȧ – wspóáczynnik redukcyjny, uwzglĊdniający interakcjĊ ze Ğcinaniem w panelu Ğrodnika
sáupa zgodnie z tabl 6.3.
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
- wysokoĞü doáączanej belki;
- gruboĞü pasa doáączanej belki.
h
tfb
Mc,Rd
- obliczeniowa noĞnoĞü przy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz