Analiza połączenia belki stropowej z ryglem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza połączenia belki stropowej z ryglem - omówienie  - strona 1 Analiza połączenia belki stropowej z ryglem - omówienie  - strona 2 Analiza połączenia belki stropowej z ryglem - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Kat. C – Poáączenie cierne w SGN. ĝruby klasy 8.8 – 10.9. PoĞlizg nie powinien wystąpiü przy
obliczeniowym obciąĪeniu Ğcinającym
Kat. B – Poáączenie cierne w stanie granicznym uĪytkowania. ĝruby klas 8.8 – 10.9.
Charakterystyczne obciąĪenie Ğcinające nie moĪe przekroczyü noĞnoĞci obliczeniowej na poĞlizg.
poĞlizg
ObciąĪenie obliczeniowe Ğcinające nie moĪe przekroczyü noĞnoĞci na Ğcinanie áączników i
docisk Ğrub.
Kat.
K t A–S
Sprawdzenie noĞnoĞü na docisk i ĞciĊcie trzpienia. ĝ b klas 4.8 do 10.9
d i
Ğ Ğü d i k Ğ i i t i i ĝruby kl 4 8 d 10 9
Kategorie poáączeĔ:
Omówienie sposobów rozwiązania tego typu poáączeĔ
7. Analiza poáączenia belki stropowej z ryglem.
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
Tabela 3.2 z normy PN-EN 1993-1-8 charakteryzująca poáączenia Ğrubowe
Dobranie iloĞci, Ğrednicy, klasy Ğrub. (w tym przykáadzie 2xM20 kl. 8.8)
Ustalenie wartoĞci obciąĪenia (w tym przypadku 150 kN)
7.1
7 1 PrzyjĊcie geometrii poáączenia
Omówienie sposobów rozwiązania tego typu poáączeĔ
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
A iza oáącz
Anali po zeĔ ko rukcji
onstr
i
bu ku szk towego
udynk
kielet
Sprawdz
zenie waru
unków roz
zmieszcze
enia
áączników (tab. 3.3 normy PN-EN 19
w
3
P
993-1-8)
= 0,6x800x314/1,25=121 kN
ȖM2 = 1,25,
A – pole przekroju áącznika Ğrubowego
fub – wytrzymaáoĞü na rozciągane Ğruby zgodnie z tab. 3.1.
A noĞnoĞü Ğ b wynosi
Ğ Ğü Ğruby
i
ĝrubĊ d bi
ĝ b dobieramy zgodnie z wymaganą dá Ğ i zaciskową wobec tego zgodnie z tab. 3 4
d i
dáugoĞcią
ik
b
d i
b 3.4
Dobieramy parametry elementów poáączenia.
7.2 NoĞnoĞü áącznika na Ğcinanie
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
= 50/3x22 = 0,758
0 758
k1 - z t b 3.4
tab. 3 4
7.3.2 Wg tego samego algorytmu przeprowadziü analizĊ dla Ğruby poĞredniej
fu – wytrzymaáoĞü na rozciąganie (przyjĊto stal S275, gr. Elementu do 40mm).
d – Ğrednica Ğruby
t – cieĔsza z áączonych blach
Na podstawie parametrów:
=2,5x0,758x430x20x6,6/1,25=86 kN
2 5 0 758 430 20 6 6/1 25 86
7.3 NoĞnoĞü áącznika na docisk, tab. 3.4, norma PN-EN-1993-1-8
7.3.1 Analiza Ğruby skrajnej
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
Anv – pole przekroju netto, Ğcinanego
Ant – pole przekroju netto, rozciąganego
7.5 R
7 5 Rozerwanie blokowe (przekrój osáabiony).
i bl k
(
k ój á bi )
FRd(1+2) =86 + 109 = 195 • 150 kN (FEd )
Z uwagi Īe noĞnoĞü na docisk áączników jest mniejsza od noĞnoĞci na Ğcinanie áącznika,
to grupĊ áączników analizujemy z uwzglĊdnieniem sprawdzenia grupy áączników na docisk.
7.4 NoĞnoĞü grupy áączników
Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku
szkieletowego
ki l
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz