Analiza luki strategicznej - metoda

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza luki strategicznej - metoda - strona 1 Analiza luki strategicznej - metoda - strona 2

Fragment notatki:

Anal i za luki strategicznej
A naliza luki jest jedną z metod, za pomocą których bada się dostosowani e istniejącej strategii i sposobów dzia ł ania organizacji do wymogów oto­ c zenia i prognozowanych zmian w otoczeniu w przysz ł ości. Luka jest to miejsce niczym nic zap e łnion e , pust e . W znaczeniu przenośnym oznacza brak, niedobór, ni e dostatek . W TOiZ luka organizacyjna występuje co najmniej w trzech znacz e niach.
jako rozbie ż ność między oczekiwaniami praktyków na naukow e rozwiązania konkretnych problemów w organizacjach a tym, co mo ż e zaoferować teoria, i tym, czym się zaj mu je nauka.
jako niedostosowanie aparatury pojęciowej w nauce organizacji i zarządzania oraz m e tod analizy i usprawniania orga­nizacji do rzeczywistych potrzeb.
jako rozbie ż ność między tempem wdra ż ania innowacji t e chnicznych i innowacji organizacyjnych w sytuacji, gdy innowacj e organizacyjn e nie nadążają za innowacjami technicznymi.
W ksią ż ce wprowadzamy pojęcie analizy luki strategicznej jako metody analizy i planowania strat e giczn e go, w której dą ż y się do określenia p o z i o m u i sposobów zniwelowania różnic między celami organizacji a oczekiwaniami otoczenia, z zamiar e m zogniskowania strategii na anali z i e i zamknięciu luki. Analiza luki strategicznej daje odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
Jak będzie się zmieniać i jaki stan w wyznaczonym momencie osiągnie istotny dla organizacji proces w otoczeniu? Jak będzie się zmieniać i jaki stan w określonym momencie osi ą gni e dzia ł al ność organizacji odpowiadaj ą ca danemu procesowi w otoczeniu? Mogą wystąpić trzy rodzaje luki mi e dzy tr e nd e m procesu zachodzą-
c e g o w otoczeniu a trendem odpowiadając e go mu procesu wewnątrz organizacji
Zgodność, ki e dy ki e runki obu tr e ndów s ą zbliżone lub identyczn e ,
luka nadmiaru , kiedy t rend proc e su w e wnętrzn e go wzras t a szyb c i e j n iż trend proc e su w otoczeniu luka ni e d o boru, gdy t r e nd procesu w e wn ę trznego wzrasta wolniej ni ż tr end proc e su w otoczeniu W sytuacji z g odno ś ci trendów, gdy t e mpo wzrostu sprz e daży odniesion e do danej organizacji jes t t akie sa m o j ak t e mpo wzrostu rynku, firma będzie utrzymywała w okr e si e objętym prognozą, swój do t ychczasowy
udział w rynku w wartościach b ez względnych. Nie poprawi więc swoj e j
sytuacji wobec konkurentów. Przy dokonywaniu prognozy sprz e daży należy tu wyznaczyć punkt nasycenia rynku, powyż e j którego sprz e daż nic
będzie już , rosnąć. Sytuacja zgodności moż e oznaczać, ż e analizowana f i rma funkcjonuje na rynku w podobny sposó b

(…)

… rynku, firma będzie utrzymywała w okresie objętym prognozą, swój dotychczasowy
udział w rynku w wartościach bezwzględnych. Nie poprawi więc swojej
sytuacji wobec konkurentów. Przy dokonywaniu prognozy sprzedaży należy tu wyznaczyć punkt nasycenia rynku, powyżej którego sprzedaż nic
będzie już, rosnąć.
Sytuacja zgodności może oznaczać, że analizowana firma funkcjonuje na rynku w podobny…
… jest pozornie korzystna, gdyż popyt na rynku rośnie szybciej niż sprzedaż w danej organizacji. W związku z, tym teoretycznie możliwy jest wzrost udziału w rynku. Może to jednak oznaczać, że przyczyny takiej sytuacji są poważniejsze niż tylko niedostosowanie poziomu sprzedaży w przedsiębiorstwie do oczekiwań na rynku. Być może, przyczyną spadku udziału w rynku jest niewłaściwy serwis, brak sieci dystrybucji lub niska jakość wyrobów. Dlatego trzeba zbadać stopień konkurencyjności wyrobów. Jeśli przy występowaniu luki niedoboru będziemy analizowali trendy dotyczące kosztów jednostkowych produkcji w określonym sektorze i okaże się, że koszty na jednostkę produkcji w badanym przedsiębiorstwie malały szybciej niż średnio w branży, będzie to sytuacja korzystna.
Analiza luki strategicznej jest często używana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz