Analiza lądowa Wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza lądowa Wykład 7 - strona 1 Analiza lądowa Wykład 7 - strona 2 Analiza lądowa Wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Metody rentgenowskie cd........
Absorpcja
Promieniowanie rentgenowskie przechodzi przez materię, podobnie jak promieniowanie widzialne (optyczne), różnica polega na tym, że w przypadku promieniowania widzialnego absorpcja zależy od budowy cząstki absorbującej, zaś w przypadku widma rentgenowskiego absorpcja zależy tylko od rodzaju atomów tworzących cząsteczkę.
W widmie emisyjnym rentgenowskim obserwuje się serie ostrych linii spektralnych z których każda posiada krótkofalową granicę. Widmo absorpcyjne rentgenowskie jest widmem ciągłym, w którym występują tzw. progi absorpcji.
Współczynnik absorpcji zależy od:
- liczby porządkowej pierwiastka, jego masy molowej i długości fali widma
W przypadku substancji złożonych współczynnik absorpcji jest sumą iloczynów współczynników absorpcji składników i ułamka wagowego tych składników:
μ = Σ μiWi Emisyjne widmo rentgenowskie jest rzadko wykorzystywane w pomiarach analitycznych z powodu trudności technicznych, dlatego, że materiał analizowany trzeba by umieścić w anodzie lampy.
Widmo absorpcyjne rentgenowskie służy do badań strukturalnych i używa się go do identyfikacji struktur.
Fluorescencja rentgenowska- jest to absorpcja + emisja
Fluorescencja rentgenowska- jest szybką, niedestrukcyjną jakościową i ilościową metodą oznaczania pierwiastków w ciałach stałych i cieczach.
XRF (A)
X- Rain- Fluoresces
Mechanizm powstawania widma:
Wiązka elektronów uderza w anodę
Powstaje promieniowanie rentgenowskie (emisja pierwotna) λp Promieniowanie emisyjne pierwotne pada na próbkę i jest absorbowane przez atomy
Próbka emituje promieniowanie wtórne λw λw - to promieniowanie rejestrujemy, pochodzi ono od poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład próbki i służy nam ono do identyfikacji i oznaczania ilości pierwiastka. Każdy pierwiastek ma swoje charakterystyczne widmo, które służy za podstawę w analizie jakościowej i ilościowej.
λi, I- w analizie jakościowej bierzemy pod uwagę długość i intensywność widma
I- w analizie ilościowej intensywność.
Skala jest w kątach 2θ lub w eV
Wyróżniamy dwie metody (techniki) fluorescencji rentgenowskiej:
Metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali WDXRF
Metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDXRF.
Jako źródła wzbudzenia widma rentgenowskiego pierwotnego używa się:
Wiązki elektronów (typowa lampa rentgenowska)


(…)

… jest wysoka, zwykle przyjmuje się, że jest równa 0,1% jeśli chodzi o RSD. Precyzja pomiarów zależy od liczby zliczeń dla rejestrowanego sygnału analitycznego. W metodach rentgenowskich jako detektory stosuje się różnego typu liczniki. Największa czułość pomiarów i najniższe granice wykrywalności są dla pierwiastków o liczbach atomowych od 21- 58. Najniższa czułość jest dla pierwiastków takich jak beryl, bor. Dokładność metod fluorescencji rentgenowskiej jest niższa niż w przypadku metod wymagających roztwarzania próbki.
Dyfrakcja rentgenowska i jej zastosowanie.
Promieniowanie rentgenowskie padając na atom pobudza do drgań jego elektrony, które rozpraszają promieniowanie rentgenowskie. Dyfrakcję promieni rentgenowskich dokonuje się na kryształach w których odległości między płaszczyznami usiecionymi są rzędu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz