Analiza finansowa przedsiębiorstwa import - eksport „KOPEX” S.A.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa przedsiębiorstwa import - eksport „KOPEX” S.A. - strona 1 Analiza finansowa przedsiębiorstwa import - eksport „KOPEX” S.A. - strona 2 Analiza finansowa przedsiębiorstwa import - eksport „KOPEX” S.A. - strona 3

Fragment notatki:

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu „KOPEX” S.A. Katowice 1. Wstęp Spółka powstała w 1993 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Exportu i Importu Kopex Spółka Akcyjna. Spółka zajmuje się działalnością obejmującą krajowy i międzynarodowy obrót towarowy, produkcję, świadczenie usług i operacje finansowe. Eksport w 1997 r. stanowił 90,5% wartości obrotów, z następująca strukturą: maszyny i urządzenia 10,3%, usługi inżynieryjno-budowlane 46,1%, węgiel kamienny 32%, pozostałe towary 2,1%. Import surowcowy będący pochodna barterowych rozliczeń z kontrahentami z byłych krajów komunistycznych stanowił 2,3% wartości obrotów, natomiast działalność krajowa generowała 7,2% wartości obrotów. Kapitały Spółki (na dzień 31.12.1997 r.) Kapitał własny: 77.576.800 zł
Kapitał akcyjny: 19.892.700,00 zł
Liczba akcji: 1.989.270
Spółka posiada udziały w 15 spółkach zajmujących się różnego typu działalnością m.in.: produkcja węglików spiekanych, handel, ubezpieczenia, usługi górnicze, leasing, usługi maklerskie, usługi bankowe, ochrona mienia. Kopex S.A. działając w branży górniczej, narażony jest na stopniowe obniżanie wartości generowanych przychodów. Wskutek przeobrażeń zachodzących w Europie Zachodniej (główny rynek zbytu) oraz w kraju, które zmierzają do ograniczenia wydobycia i racjonalizacji kosztów, nastąpi ograniczenie rynku zbytu dla towarów związanych z górnictwem. W związku z powyższym zarząd spółki zamierza dywersyfikować działalność i angażować się w przedsięwzięcia związane z telekomunikacją, ochroną środowiska, działalnością prowadzoną przez spółki zależne i stowarzyszone.
1. Bilans spółki „Kopex” S.A. za lata 1994,1995 i 1996 (w tys. złotych) Stan na 31.12 Dynamika (%) Struktura (%) Pozycja 1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94 1994 1995 1996 AKTYWA I. Majątek trwały 17106.4 18029.5 20896.5 105.4% 115.9% 122.2% 13.3% 13.2% 14.5% 1. Wartości niematerialne i prawne

(…)

… finansowego majątku trwałego, w tym:
1. Od podmiotów zależnych
2. Od podmiotów stowarzyszonych
XI. Pozostałe przychody finansowe
48066.0
188345.1
64362.2
391.8%
34.2%
133.9%
XII. Koszty finansowe
32485.4
169535.2
47616.4
521.9%
28.1%
146.6%
XIII. Zysk na działalności gospodarczej
17504.7
27053.5
18022.7
154.5%
66.6%
103.0%
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV…
… osiągnęła w roku 1995 kiedy wynosił on 15315,4 tys. zł. Taki wysoki zysk spowodowany był trzykrotnym wzrostem przychodów netto ze sprzedaży oraz prawie czterokrotnym wzrostem pozostałych przychodów finansowych w stosunku do roku poprzedniego. Równie wysokie skoki zanotowały w tym roku pozycje kosztów, np. Koszt wytworzeniu sprzedanych wyrobów wzrósł w 1995 roku pięciokrotnie, lecz nie wzrastały…
…. Poziom zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży
110.6%
34.1%
39.2%
30.9%
114.8%
35.4%
4. Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym
81.6%
35.4%
42.6%
43.3%
120.4%
52.1%
5. Wskaźnik poziomu kosztów finansowych
45.5%
274.5%
68.1%
603.5%
24.8%
149.7%
2. Wskaźniki rotacji majątku
Lata
Dynamika
Pozycja
1994
1995
1996
95/94
96/95
96/94
1. Wskaźnik globalnego obrotu aktywami
0.5
1.3
1.0
284.0%
80.6%
228.8%
2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz