Analiza finansowa banków - Współczynnik wypłacalności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa banków - Współczynnik wypłacalności - strona 1 Analiza finansowa banków - Współczynnik wypłacalności - strona 2 Analiza finansowa banków - Współczynnik wypłacalności - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa to ta część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest ocena działalności banku w aspekcie finansowym. Jest źródłem informacji o sytuacji finansowej, trendach i relacjach oraz mocnych i słabych stronach działalności jednostki. ŹRÓDŁEM DANYCH DO ANALIZY FINANSOWEJ jest sprawozdawczość oraz ewidencja księgowa.
ANALIZĘ SPORZĄDZA SIĘ W CELU :
•   okresowej oceny działalności banku
•   zbadania przyczyn odchyleń od planu lub innej bazy porównawczej ze wskazaniem przyczyn i skutków oraz wpływu czynników zewnętrznych na wynik banku
•   przygotowania planów i prognoz
•  porównania z innymi bankami i oceny na tle innych banków (konkurencyjność wymaga znajomości wyników)
•    identyfikacja tych obszarów, które wymagają podjęcia działań naprawczych, ustalenia zagrożeń i wskazania sposobu ich wyeliminowania oraz identyfikacji mocnych i słabych stron. ZAKRES ANALIZY, SZCZEGÓŁOWOŚCI WSKAŹNIKÓW ZALEŻĄ OD jej odbiorców. Mogą być nimi odbiorcy zewnętrzni jak właściciele, w tym akcjonariusze, czy potencjalni inwestorzy, czyli przyszli akcjonariusze, oraz nadzór bankowy. Odbiorcami wewnętrznymi są zarząd banku i rada nadzorcza. Mogą być nimi również klienci, a szczególnie deponenci.
BANK MOŻE RÓWNIEŻ PRZEPROWADZAĆ ANALIZĘ innego banku jako podmiotu komercyjnego lub podmiotu potencjalnego zakupu, bądź też jego akcji, czy też dla podjęcia współpracy, jednak analiza taka ograniczona jest zakresem posiadanych informacji. ANALIZA FINANSOWA POMAGA DOKONAĆ porównania z konkurentami słabych i mocnych stron banku tj. zagrożeń, szans, zalet i atutów, czyli oceny jakościowej. KRYTERIAMI TEGO RODZAJU ANALIZY MOGĄ BYĆ: •  wysoki (lub niski) udział kredytów dla podmiotów niefinansowych
•   wysoka (lub niska) dynamika przyrostu depozytów
•   udział depozytów a Vista
•   udział kredytów zagrożonych
•   spadek (wzrost) kosztów działania
ŹRÓDŁAMI INFORMACJI DLA PRZEPROWADZENIA ANALIZY SĄ: •    sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości
•    sprawozdanie banku dla NBP
•    prospekt emisyjny oraz sprawozdawczość dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
•    raport i opinia biegłych rewidentów
•    ranking banków i inne informacje prasowe o działalności banków
•    informacje uzyskiwane z systemu ewidencji księgowej banku, hurtowni danych.
ANALIZA POZIOMA I PIONOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ANALIZA DOTYCZY pozycji zgodnie z układem sprawozdawczym bilansu. Pogłębiona
analiza może dotyczyć:
•    STRUKTURY KREDYTÓW (w aspekcie)
•    branżowej


(…)

… nie niższym niż 8%.
Szczegółowe zasady dla wyliczania współczynnika wypłacalności i ustalenia wymogów kapitałowych zawiera uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Uchwała ta wprowadza nowoczesna narzędzia zarządzania ryzykiem do praktyki bankowej. Uchwała ta obejmuje…
… wypłacalności:
Współczynnik ten w reżimie uproszczonym zawiera wymogi z tytułów niektórych rodzajów ryzyka. W reżimie pełnym zawiera wymogi z tytułu wszystkich rodzajów ryzyka.
W PRZYPADKU STOSOWANIA REŻIMU CAD do pokrycia wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego bank może ująć w formule fundusze dodatkowe, np. tzw. kapitał krótkoterminowy (KK), tj. między innymi zysk bieżący na portfelu handlowym…
… i pasywów bilansu. Ryzyko finansowe może być ryzykiem rynkowym (czasem określanym jako cenowe), które związane jest z niekorzystnymi zmianami cen posiadanych przez bank instrumentów finansowych. Ryzyko rynkowe to:
• ryzyko stopy procentowej;
• ryzyko kursowe (walutowe);
• ryzyko zmian cen nieruchomości;
• ryzyko kredytowe;
• ryzyko płynności;
• ryzyko operacyjne.
Zarządzanie ryzykiem nie polega…
… dla utrzymania rezerwy obowiązkowej,
• pokrycie na złożone do
• kumenty rozliczeniowe klientów i banku (polecenie zapłaty),
• zapotrzebowanie na gotówkę,
• rezerwa,
• zapotrzebowanie dla realizacji walutowo-złotowych,
- zakup waluty „-„
- sprzedaż waluty „+”
Bank musi zachować zdolność do wywiązania się z obowiązku wykonania zleceń płatniczych swoich klientów. Bank dla zabezpieczenia rozrachunku z tytułu sesji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz