Analiza finansowa banków komercyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1449
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa banków komercyjnych - strona 1 Analiza finansowa banków komercyjnych - strona 2 Analiza finansowa banków komercyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Ćw. 3 . Analiza finansowa banków komercyjnych Celem oceny działalności banku jest diagnoza stanu obecnego w połączeniu z określeniem zmian, jakie zaszły w przeszłości, a także stwierdzeniem, jak może kształtować się sytuacja banku w przyszłości i jakie cz ynniki mogą na nią wpłynąć . Jeżeli ograniczylibyśmy zakres analizy tylko do przeszłości stanu obecnego, to wnioski wyciągane na tej podstawie mogłyby nie ukazywać pełni problemu. Dopiero włączenie elementu prognozy pozwala na całościowy ogląd sytuacji banku.
Jeżeli oceniamy bank „z zewnątrz” , to celem analizy może być:
ocena banku jako depozytariusza,
ocena banku jako podmiotu współpracującego np. przy tworzeniu konsorcjów bankowych,
ocena opłacalności zakupu akcji do portfela inwestycyjnego, w tym kupna akcji nowej emisji,
wycena wartości banku, w którym zamierzamy nabyć pakiet kontrolny bądź planujemy jego przejęcie,
ocena konkurentów i ich pozycji na rynku.
Jeżeli dokonuje się oceny banku jako depozytariusza , to istotne jest określenie, czy istnieje pewność zwrotu środków w nim złożonych. Można stopniować zaufanie do bezpieczeństwa banku |w zależności od terminu składanej lokaty. Należy podkreślić, że nie wszyscy deponenci dokonują analizy kondycji banku-depozytariusza, zwłaszcza, jeżeli kwota składanego depozytu mieści się w limicie gwarancji BFG (tj. 50.000 euro). W takiej sytuacji w przypadku upadłości banku otrzymują zwrot środków. Zazwyczaj odnosi się to do deponentów instytucjonalnych, w tym innych banków. Obok klasycznej formy pozyskiwania przez bank środków w postaci depozytów, należy wymienić kredyty uzyskiwane z innych banków oraz emisję przez bank papierów dłużnych, w przypadku której rynek dokonuje oceny kondycji i bezpieczeństwa poprzez określenie poziomu oprocentowania, jakie jest w stanie zaakceptować. W tym ostatnim przypadku ważną rolę odgrywa również rating - wydany przez renomowaną agencję - jaki bank posiada.
Współpraca między bankami może przybierać różne formy. Jedną z nich jest tworzenie konsorcjów bankowych. Przy organizacji konsorcjum ważną rolę odgrywają liderzy, którymi zazwyczaj są renomowane banki. Bank-lider dobierając uczestników konsorcjum, powinien znać ich wiary­godność, aby ocenić, czy przedsięwzięcie ma szansę powodzenia. Poten­cjalni uczestnicy konsorcjum mogą również badać standing lidera, aby ocenić jego rzetelność. Za podmiot współpracujący można uznać również bank korespondencki. Istotne jest jego bezpieczeństwo i wiarygodność, ponieważ rozliczenia międzybankowe opiewają na bardzo wysokie kwoty.
W przypadku analizy opłacalności zakupu akcji do portfela inwe­stycyjnego ważna jest ocena zdolności banku do generowania zysku, tworzenia strumieni pieniężnych oraz powiększania majątku w celu optymalizacji wartości firmy dla akcjonariusza (

(…)

… produktów od­setkowych, jakie bank oferuje (np. kredyty, depozyty) oraz produktów nieodsetkowych (np. polecenie przelewu, potwierdzenie czeku). Zmiana ceny produktu jest determinowana głównie przez niesatysfakcjonujące wyniki osiągane na transakcjach danym produktem, zmianę cen przez konkurentów lub chęć zaoferowania bardziej korzystnych warunków niż konkurencja oraz zmianę stóp procentowych przez bank…
… odpowiedzi na pytanie, ile mogą być warte ak­cje w określonym horyzoncie czasowym. Przy wycenie wartości akcji zastosowanie znajduje analiza fundamentalna, która pozwala ocenić solidność „fundamentów" danej spółki i możliwości jej dalszego roz­woju. Wśród instrumentów służących analizie opłacalności zakupu ak­cji do portfela znajduje się także analiza techniczna. Jest ona pomocna zarówno w przy­padku…
… rynkowego. Pomocna jest przy tym analiza fundamentalna, aczkolwiek nie tylko ona pozwala określić, jaka jest rzeczywista wartość banku. Istotnym czynnikiem jest posiadanie przez wyceniany bank np. sieci placówek albo udziału w okre­ślonym segmencie rynku, co zwiększa jego wartość, jeżeli bank planujący przejęcie tego nie posiada.
Ostatni z wymienionych wyżej celów przeprowadzania oceny stan­dingu banku…
… utrzymanie realnego wzrostu kapitału własnego wymagałoby realizacji poziomu wskaźnika odpowiednio wyższego od stopy inflacji.
Przy ocenie poziomu ROE trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wskaźnik ten jest podatny na zniekształcenia pod wpływem dźwigni finansowej. Dlatego też jego interpretacji należy dokonywać na podstawie następującej zależności:
ROE = ROA  EM
gdzie: EM (dźwignia finansowa) = Znaczny udział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

psbif2016 napisał(a):

2017-06-08 18:38:30

Wzory się nie przeniosły do pdf