Analiza finansowa - artykuły gospodarstwa domowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - artykuły gospodarstwa domowego - strona 1 Analiza finansowa - artykuły gospodarstwa domowego - strona 2 Analiza finansowa - artykuły gospodarstwa domowego - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa
Domtronik
ANALIZA FINANSOWA FIRMY DOMTRONIK BILANS Lp. Składniki bilansu 31.12.2000 31.12.2001 A A KTYWA I Majątek trwały 15 492 13 727 1.
Wartości niematerialne i prawne
700
676
2.
Rzeczowy majątek trwały
10 163
8 548
3.
Finansowy majątek trwały
455
66
4.
Należności długoterminowe
4 174
4 437
II Majątek obrotowy 32 207 25 178 1.
Zapasy
4 682
553
2.
Należności krótkoterminowe
25 921
19 407
3.
Akcje (udziały) własne do zbycia
0
0
4.
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
0
0
5.
Środki pieniężne
1 604
438
III Rozliczenia międzyokresowe 940 957 1.
Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
824
0
2.
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
116
957
AKTYWA RAZEM 48 639 39 862 B PASYWA I Kapitał (fundusz) własny 25 776 19 663 1.
Kapitał akcyjny (zakładowy)
6 075
6 075
2.
Należne wpłaty na poczet kapitału (wartość ujemna)
0
0
3.
Kapitał (fundusz) zapasowy
20 417
20 479
4.
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
1 514
1 452
5.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0
0
6.
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
0
0
7.
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
0
- 2 230
8.
Zysk (strata) netto
- 2 230
- 6 113 I I Rezerwy 11 11 1.
Rezerwy na podatek dochodowy
0
0
2.
Pozostałe rezerwy
11
11
III Zobowiązania 20 988 18 522 1.
Zobowiązania długoterminowe
614
393


(…)

… przedsiębiorstwa jest ocena płynności przedsiębiorstwa. Wyjątkowe znaczenie informacyjne w tej ocenie ma sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Poziom gotówki operacyjnej służy bowiem do dynamicznej oceny płynności finansowej. Płynność finansowa to zdolność finansowa do płacenia jej bieżących zobowiązań w wyznaczonych terminach.
Etapy badania płynności finansowej:
1. Analiza przepływów gotówkowych w firmie…

100
39 862
100
- 8777
81,95
I
Aktywa trwałe, w tym:
15 492
31,85
13 727
34,44
- 1765
88,61
a
wart. niemat. i prawne
700
1,44
676
1,70
- 24
96,57
b
rzeczowe aktywa trwałe
10 163
20,89
8 548
21,44
- 1 615
84,11
c
należności długoterm.
4 174
8,58
4 437
11,13
263
106,30
d
inwestycje długoterm.
455
0,94
66
0,17
- 389
14,51
II
Aktywa obrotowe w tym:
32 207
66,22
25 178
63,16
- 7 029
78,18
a
zapasy
4 682…
… się o 35,36 %. Przedsiębiorstwo posiada więcej zobowiązań krótkoterminowych opiewających na wyższą kwotę niż zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania długoterminowe nie finansują całości majątku obrotowego. Wstępna analiza bilansu wskazuje na szereg zmian, które powinny budzić zaniepokojenie. Odnosi się to w szczególności do płynności i wypłacalności firmy. STRUKTURA AKTYWÓW TRWAŁYCH
Powyższy wykres…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz