Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 8 (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 8 (SEM IV) - strona 1 Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 8 (SEM IV) - strona 2 Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 8 (SEM IV) - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8 05.04.2011
Rentowność działalności - popularny wskaźnik wykorzystywany w różnego rodzaju analizach z uwagi na to, że wskazuje czynniki wpływające na pomnażanie kapitału właścicieli, co sprzyja maksymalizacji wartości podmiotu gospodarczego dzieki powiązaniu wyników finansowych z przychodami, kosztami, zasobami majątkowymi i kapitałowymi oraz z zatrudnieniem, wskaźniki te reprezentują efektywność jako funkcje celu przedsiębiorstwa.
Rentowność jest miarą efektywności przedsiębiorstwa liczoną jako stosunek wyniku finansowego do określonych nakładów (zasobów), którymi mogą być wartość sprzedaży (rentowność sprzedaży brutto i netto), zaangażowany majątek - rentowność majątku (aktywów), kapitał własny (rent. Kap.własnych), liczba zatrudnionych (rent.zatrudnienia), itp.
Zazwyczaj właściciele porównują stopę ROE (rentowność kapitału własnego), z alternatywnymi możliwościami lokowania kapitału, do których nalezą lokaty bankowe, a także jest ona porównywana z oczekiwaną stopą zwrotu, jaką właściciele przedsiębiorstwa założyli sobie w chwili rozpoczynania działalności. Inwestowanie podobnie jak inne procesy gospodarcze podlega planowaniu. Istotnym składnikiem planowania jest rachunek ekonomiczny, pozwalający na podejmowanie trafnych decyzji.
Inwestycje to nakłady kapitałowe ponoszone na różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu przyniesienie określonych efektów.
Efekty to: wzrost zysku, wartości firmy, poziomu konkurencyjności, przepływów pieniężnych, rozszerzenie produkcji, modernizacja technologii, wzrost udziału w rynku, lub inne efekty.
Ocenę efektywności projektów inwestycyjnych można przeprowadzić stosując kilka metod, które umownie dzielimy na:
proste oparte na relacji pomiędzy nakładami i efektami, oraz czasem,
złożone oparte na stopie procentowej (dyskontowej), uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie, ryzyko oraz inflację,
wielokryterialne oparte na systemie oceny kryteriów mającym odbicie w priorytetach przedsiębiorstwa, a nie na wartości inwestycji. Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje inwestowania:
inwestycje rzeczowe w aktywa trwałe,
inwestycje finansowe.
Inwestycja rzeczowa może odnosić się do uruchamiania nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz rozwoju już funkcjonujących.
Przedsięwzięcie inwestycyjne, od wstępnego pomysłu do eksploatacji, ujęte w formie cyklu inwestycyjnego składa się z faz przedinwestycyjnej, inwestycyjnej i operacyjnej.
W fazie przedinwestycyjnej należy: określić potrzeby i możliwości inwestycyjne firmy, przygotować warianty projektów inwestycyjnych w celu przeprowadzenia ich oceny, także przy uwzględnieniu czynników makro- mikroekonomicznych, ustalić metody oceny projektów, dokonać ich selekcji, wyboru najlepszego projektu.


(…)

… (uproszczone)
dynamiczne (dyskontowe)
Do metod statycznych zalicza się m.in.:
okres zwrotu z nakładów inwestycyjnych
stopę zwrotu z nakładów inwestycyjnych,
przeciętną księgową stopę zwrotu.
Metody statyczne są proste w obliczeniach, łatwe do zastosowania, mało pracochłonne, ale nie uwzględniają zmian wartości pieniądza w czasie (brak dyskonta(.
Są one wykorzystywane do oceny projektów o niewielkim znaczeniu, na etapie prac wstępnych (kiedy nie ma pełnego zestawu informacji o przedsięwzięciu), do wstępnej selekcji wielu projektów.
Najczęsciej wykorzystywane metody:
Statyczna: (1.1) okres zwrotu, (1.2) stopa wzworu nakładów inwestycyjnych;
Dynamiczne (2.1) wartość bieżąca netto NPV, (2.2) wewnętrzna stopa zwrotu IRR.
Przy rozpatrywaniu wielu wariantów, im krótszy jest czas zwrotu nakładów inwestycyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz