Analiza ekonomiczna - wzory - Próg rentowności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - wzory - Próg rentowności - strona 1

Fragment notatki:

Próg rentowności ilościowy. BEP= Ks / (cj - kzj) Próg rentowności wartościowy BEP'= BEP • cj Próg rentowności procentowy BEP”=BEP / Pm • 100% Pm -maksymalna ilość sprzedanych wyrobów
Zm- zysk maksymalny przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych Zm= Pm • cj - (Ks + Pm • Kzj)
Cena jednostkowa graniczna cjg = kzj • Px + Ks / Px = c min
Koszt zmienny jednostkowy graniczny kzjg = cj • Px - Ks / Px Margines bezpieczeństwa za względu na cenę Mbc = cj - cjg / cj • 100 % Określa on o ile procent można obniżyć cenę wyrobu aby przy wykorzystaniu max zdolności produkcyjnych w przedsiębiorstwie osiągnąć próg rentowności. Margines bezpieczeństwa za względu na koszty Mbk = kzjg - kzj / kzj • 100% Określa on o ile procent można zwiększyć koszt przypadający na jeden wyrób aby przy wykorzystaniu wszystkich mocy produkcyjnych przedsiębiorstwo osiągnęło próg rentowności. Wskaźnik płynności ogólnej (bieżącej) aktywa bieżące / pasywa bieżące Wskaźnik płynności szybki aktywa bieżące - zapasy / zobowiązania bieżące Rygorystyczny wskaźnik płynności Środki pieniężne / natychmiastowo wymagalne płatności Wskaźnik rotacji aktywów ogółem I sprzedaż netto / przeciętna wartość aktywów Wskaźnik rotacji aktywów ogółem II sprzedaż netto / aktywa ogółem Informuje jaką wartość sprzedaży przynosi jedna złotówka zaangażowana w funkcjo. majątku firmy. Wskaźnik rotacji majątku trwałego sprzedaż netto / średnia wartość majątku trwałego
Informuje nas jaką wartość sprzedaży przynosi jedna złotówka majątku trwałego. Wskaźnik rotacji majątku obrotowego sprzedaż netto / przeć. wartość majątku obrotowego Wskaźnik rotacji zapasów koszty wytworzenia prod. sprzedanej / przeć. stan zapasów Określa ilość cykli obrotu zapasami w danym okresie.
Wskaźnik rotacji zap asów sprzedaż netto / przeć. wartość zapasów przeć. stan zapasów= zapasy z roku badanego + zapasy z roku poprzedniego Określa on ile razy w ciągu badanego okresu firma odnawia stan swoich zapasów. Cykl obrotu zapasami w dniach Średni stan zapasów / sprzedaż netto • (360 dni)
Określa on nam liczbę dni w których firma odnawia stan swoich zapasów dla zrealizowania określonej sprzedaży. Cykl inkasowania należności

(…)

… + zobow. długoterm. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)
zysk netto / sprzedaż netto • 100 %
Określa jaką wielkość zysku przynosi jedna złotówka sprzedaży. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zysk brutto / sprzedaż netto •100 % Wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ROA)
zysk netto / aktywa ogółem • 100 % Określa ogólną zdolność aktywów do generowania zysków pozwala ocenić wykorzystanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz