Analiza ekonomiczna-test - wskaźniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna-test - wskaźniki - strona 1 Analiza ekonomiczna-test - wskaźniki - strona 2 Analiza ekonomiczna-test - wskaźniki - strona 3

Fragment notatki:

Istota analizy ekonomicznej jako instrumentu zarządzania:
sprowadza się do obliczania wskaźników ekonomicznych
dostarczaniu kierownictwu informacji do podejmowania decyzji
polega na kontrolowaniu gospodarowania w przedsiębiorstwie
Indukcja jako metoda badawcza polega na:
ustaleniu przyczyn podjętych decyzji
przechodzeniu od przyczyn do skutków
ustaleniu odchyleń pomiędzy wskaźnikami
Wynik brutto na działalności gospodarczej obejmuje:
wynik na sprzedaży + wynik na pozostałej działalności operacyjnej
wynik na działalności operacyjnej + wynik na operacjach finansowych
wynik na operacjach finansowych + saldo wyników nadzwyczajnych
Wstępna analiza rachunku zysków i strat polega na ocenie:
stanu i struktury źródeł finansowania
stanu i struktury majątku
przychodów, kosztów i wyniku finansowego
Wskaźnik szybkiej płynności to stosunek:
środków pieniężnych do zobowiązań bieżących
aktywów płynnych do zobowiązań bieżących
aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących
Ujemny kapitał pracujący to część majątku trwałego, która jest finansowana:
zobowiązaniami bieżącymi
zobowiązaniami długoterminowymi
kapitałem własnym
Porównania w czasie to:
ustalenie zależności pomiędzy wskaźnikami
obliczenie wskaźników struktury
obliczenie wskaźników ...
Wskaźnikami wspomagania finansowego nie są wskaźniki:
obrotowości majątku
finansowania majątku
struktury kapitału
Wskaźniki struktury określają:
tempo zmian zjawiska w czasie
kierunek zmian zjawiska w czasie
procentowy udział części w całość
Na czym polega agresywna polityka finansowa?
Jeśli występuje przewaga między nominalną a realną liczbą pracowników, to oznacza to, że:
występuje praca na niepełnym etacie
występują nadgodziny
... części w całość
Ujemne skutki ruchu pracowników:
koszty (związane z przyjmowaniem i szkoleniem nowych pracowników)
zmniejszenie wydajności pracy i pogorszenie efektów produkcyjnych
...
Produktywność to (nie jestem pewna co do tych odpowiedzi):
stosunek wielkości produkcji do przeciętnej liczby pracowników
stosunek wielkości produkcji do liczby pracowników na koniec danego okresu
stosunek wielkości produkcji do liczby pracowników w danym momencie
Zysk brutto to:
wynik z działalności gospodarczej pomniejszony o straty nadzwyczajne Do wskaźników wspomagania zarządzania nie należy: wskaźnik produktywności aktywów


(…)

… do:
analizy środków trwałych
badania metod gospodarowania
analizy siły dochodowej przedsiębiorstwa
Czynniki kształtujące rentowność majątku:
struktura kapitałów
Wzrost wskaźnika stanowiącego relację kapitałów własnych do kapitałów ... powoduje zmniejszenie:
udziału kapitałów własnych
ryzyka finansowego
efektu dźwigni finansowej ???
Wskaźnik ogólnego zadłużenia nie określa:
udziału kapitałów obcych w kapitale…
… obrotowego i zobowiązań bieżących
Płynność finansowa wyraża:
zdolność do generowania zysków
efektywność wykorzystania majątku
zdolność do spłaty bieżących zobowiązań
Wskaźnik produktywności majątku wyraża:
przychody przypadające na jednostkę majątku
... niezbędną do uzyskania jednostki przychodu
finansowanie majątku
Ujemny efekt dźwigni finansowej oznacza mniejszą rentowność kapitału:
własnego
obcego…
… do przeciętnej liczby pracowników
stosunek wielkości produkcji do liczby pracowników na koniec okresu obrotowego
stosunek wielkości produkcji do liczby nakładów pracy żywej
Cykl inkasa należności powinien mieć tendencję:
rosnącą
malejącą
stałą
Dodatni efekt dźwigni finansowej oznacza zwiększenie:
rentowności kapitału całkowitego
rentowności kapitału własnego
rentowności majątku
Sprawozdawczość statystyczna określana jest przez?
Ministra Finansów
Ustawę jako akt prawny najwyższej rangi
kierownictwo jednostki
Do wskaźników rentowności obrotu nie należy:
Kiedy efekt dźwigni finansowej rośnie, wówczas:
Wady metody kolejnych podstawień:
trudność interpretacji
uzależnienie od kolejności czynników
pracochłonność
Co wpływa na rentowność kapitału całkowitego (od czego zależy KC)?
Ujemna dźwignia finansowa występuje…
… własnego do kapitału obcego jest większy od 1, to którego kapitału jest więcej?
obcego
własnego
stałego
Co jest funkcją analizy ekonomicznej jako funkcji zarządzania?
rozszerza funkcję kontrolną o aspekt racjonalnego gospodarowania
Co jest przedmiotem analizy ekonomicznej?
wynik ekonomiczny
Co jest celem analizy syntetycznej?
Co należy do organizacyjnych zakłóceń w analizie porównywalności przedsiębiorstw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz