Analiza ekonomiczna - teoria - PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE EKONOMICZNEJ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - teoria - PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE EKONOMICZNEJ - strona 1 Analiza ekonomiczna - teoria - PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE EKONOMICZNEJ - strona 2 Analiza ekonomiczna - teoria - PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE EKONOMICZNEJ - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE EKONOMICZNEJ
ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJS CE W SYSTEMIE ANALIZ ISTOTA ANALIZY
Analiza to metoda poznania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie relacji między nimi (związki przyczynowo-skutkowe).
analiza ekonomiczna - analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Jest instrumentem służącym poznaniu rzeczywistości gospodarczej (dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych). Wykorzystuje dorobek statystyki, ekonometrii i matematyki, ekonomiki przedsiębiorstw, finansów, rachunkowości i marketingu.
Przez analizę rozumie się też opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej.
Nie należy utożsamiać a.e. z rachunkowością. Różnica między mini dotyczy podejmowania decyzji. Księgowy dostarcza danych nt przeszłych, obecnych i przyszłych zdarzeń gospodarczych, które przetworzone w komórce analizy ekonomicznej wraz z materiałami uzupełniającymi, służą do podejmowania decyzji .
Cechą charakterystyczną a.e. w gospodarce rynkowej jest bezpośrednie wykorzystanie jej w procesie zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola). A.e to spójnik między funkcjami planowania i kontroli . Istota kontroli gospodarczej polega na porównaniu dwóch stanów tych samych zjawisk gospodarczych - stanu faktycznego ze stanem pożądanym - w celu ustalenia odchyleń oraz wyjaśnienia przyczyn i skutków występujących różnic.
Wyniki a.e. stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz ustalenia punktu wyjścia zamierzeń bieżących i przyszłych. W bieżącej działalności przedsiębiorstwa dostarcza informacji o zakłóceniach w tej działalności w stosunku do standardów, norm, planów. W fazie oceny okresów przeszłych jest źródłem informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa w branży i na rynku. Pozwala dobrze przygotować strategię rozwoju przedsiębiorstwa, w oparciu o którą będzie realizowana przyszła działalność firmy.
MIEJSCE ANALIZY W SYSTEMIE Analiza działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej powinna obejmować:
analizę otoczenia p.,
analizę ekonomiczną.
analiza otoczenia dotyczy bieżących i przyszłych warunków funkcjonowania p. Ma na celu rozpoznanie szans i zagrożeń wynikających z otoczenia oraz określenie na tej podstawie silnych i słabych jego punktów. W jej skład wchodzą:


(…)

… ze sprzedaży, koszty, wynik finansowy i inne wielkości ekonomiczne, w kolejnych latach badanego okresu.
Badanie relacji zachodzących między poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi w rachunku.
Zmiany wielkości ekonomicznych mogą być wyrażone w kwotach absolutnych lub w procentach w stosunku do poprzedniego okresu. To drugie podejście ułatwia sporządzanie analiz prospektywnych.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
… skapitalizowana równowartość najmu lub dzierżawy środków trwałych pozostawionych do dyspozycji sp,
nabyte oprogramowanie komputerów,
wartość firmy, koszty organizacji i zgromadzenia kapitału założycielskiego,
finansowe składniki majątku:
pożyczki,
papiery wartościowe gwarantujące ich nabywcom wyłącznie dochody za korzystanie z zainwestowanego kapitału.
C - majątek obrotowy
Majątek uszeregowany wg rosnącej płynności finansowej. W skład MO wchodzą:
zapasy:
wartość surowców i materiałów w magazynach,
wartość produkcji w toku,
wartość zapasów wyrobów gotowych,
wartość zapasów towarów w magazynach,
wartość zapłaconych zaliczek na poczet przyszłych dostaw materiałów i towarów nie rozliczonych do końca roku bilansowego,
należności krajowe i zagraniczne z tytułu:
dostaw, robót i usług,
opłat…
… tworzone w ciężar strat nadzwyczajnych. Są one przeznaczone na pokrycie strat wynikających z należności od dłużników, postawionych w stan upadłości.
E - Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat
ANALIZA BILANSU
Obejmuje dwa etapy:
Wstępną analizę bilansu
Koncentruje się na badaniu:
struktury majątkowej na podstawie wskaźników struktury A., struktury kapitałowej, poprzez ustalenie wskaźników…
… finansowego z działalności eksploatacyjnej i finansowej stanowi wynik z bieżącej działalności podmiotu. Po skorygowaniu go o podatek obrotowy, dotacje przedmiotowe i inne obciążenia oraz zwiększenia przychodów ze sprzedaży otrzymuje się wynik finansowy z działalności gospodarczej. Dalsza korekta dotyczy zysków i strat nadzwyczajnych, po uwzględnieniu których uzyskuje się wynik brutto, będący podstawą…
… nabycia sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie lub odpisanych inwestycji rozpoczętych.
W rachunku ZiS uwzględnia się także:
Podatek obrotowy, dotacje przedmiotowe i inne o podobnym charakterze zwiększające lub zmniejszające wynik na sprzedaży.
Dotacje przedmiotowe z budżetu wyrównują przychody ze sprzedaży w p., w których koszty wytworzenia są wyższe niż ich ceny.
Straty i zyski nadzwyczajne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz