Analiza efektywnosci działalnosci gospdarczej przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza efektywnosci działalnosci gospdarczej przedsiębiorstwa - strona 1 Analiza efektywnosci działalnosci gospdarczej przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

Analiza efektywnosci działalnosci gospdarczej przedsiebiorstwa. Efektywność działalności można oceniać z wykorzystaniem miar bezwzględnych lub odpowiednich wskaźników rentowności. Dla spółek giełdowych uwzględnia się dodatkowo wskaźniki rynku kapitałowego.
Mierzenie efektywności w ujęci bezwzględnym pozwala na ustalenie rozmiarów efektu bieżącej działalności - wyniku finansowego.
Osiągnięty przez przedsiębiorstwo efekt działalności może być mierzony jako różnica między odpowiednimi porównywanymi wielkościami ekonomicznymi, czyli w ujęciu kwotowym. Otrzymany rezultat można określić jako szeroko pojęty wynik finansowy. Kategoria ta może być różnie pojmowana. Można wskazać kilka aspektów tego pojęcia. Są to w szczególności: Wynik księgowy, określany tez jako wynik bilansowy będący zyskiem bądź stratą
Wynik ekonomiczny (zysk ekonomiczny, ekonomiczna wartość dodana EVA, nie uwzględnia czasu, jest trochę ułomną miarą oceny dzielności przedsiębiorstwa w tym ujęciu bezwzględnym)
Wynik podatkowy wyrażający się jako dochód bądź strata podatkowa
Wynik strumieniowy, stanowiący rezultat kasowego ujęcia zdarzeń gospodarczych W ujęciu księgowym przez wynik finansowy rozumiem różnicę między przychodami osiąganymi przez przedsiębiorstwo z różnych tytułów, a kosztami związanymi z osiągnięciem tych przychodów oraz innymi obciążeniami. Tak pojmowany wynik finansowy jest rezultatem ujmowania zdarzeń według zasady memoriału i ustalany jest w oparciu o zapisy w księgach rachunkowych.
Można to ująć następująco: WF=(P+Zns)-(K+Sn+Pd) Gdzie:
P - przychody
Zns - zyski nadzwyczajne
K - koszty poniesione dla uzyskania przychodów
Sn - straty nadzwyczajne
Pd - podatek dochodowy
Przychody finansowe :
Najczęściej są dodatnią konsekwencją inwestycji finansowych w przedsiębiorstwie - korzystnych lokat finansowych Koszty finansowe: Należne, nie zawsze są wydatkiem Wynik finansowy :
Ujemny - zmniejsza kapitał własny lub zapasowy
Dodatki - jest istotna kwestia podziału wyniku finansowego Wstępna analiza wyniku finansowego zawiera analizę dynamiki oraz struktury poszczególnych elementów rachunku zysków i strat. Badanie dynamiki pozwala na ustalenie i ocenę zmian poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w czasie i określenie źródeł wyniku finansowego. Elementem wstępnej analizy jest również analiza struktury rachunku zysków i strat . Badając strukturę tego rachunku można wziąć pod uwagę różne relacje. Wśród nich wyróżnić należy:
Ustalenie udziału poszczególnych rodzajów przychodów w łącznej ich sumie


(…)

… rentowności. Próg rentowności pokazuje, jaki poziom przychodów ze sprzedaży gwarantuje pokrycie poniesionych kosztów.
Analiza poziomu i zmian w czasie wartości marży brutto (zysk surowy). Przychody ze sprzedaży - koszty zmienne = marża brutto Stopa marży brutto = marża brutto/przychody netto ze sprzedaży Próg rentowności - marża brutto = koszty stałe
Analiza czynników obciążających (zwiększających) wynik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz