Analiza ekonomiczna - "Polifarb" - majątek spółki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - Analiza ekonomiczna - Analiza ekonomiczna -

Fragment notatki:

SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: ROZDZ. 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI P
OLIFARB - CIESZYN “ S. A. jest największym polskim producentem farb i lakierów - istniejącym na rynku już 50 lat. Od 1993 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będąc tam najpoważniejszym reprezentantem branży.
“ POLIFARB - CIESZYN “ S. A. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Chemików 16, jest zintegrowaną jednostką produkcyjno - handlową, skupioną w jedym obiekcie przemysłowym i zarządzaną w całości bezpośrednio przez władze Spółki. Struktura organizacyjna “ POLIFARBU - CIESZYN “ S. A. opiera się na sześciu pionach zarządzania, kierowanych przez dyrektorów, którymi są członkowie Zarządu bądź prokurenci. Pod bezpośrednim nadzorem Prezesa Zarządu pozostają służby: administracyjne, organizacyjne, kadrowe i kontroli jakości. Pod kontrolą członków Zarządu pozostaje pion handlowy, z działem marketingu i reklamy. W 1994 roku “ POLIFARB - CIESZYN “ S. A. zawiązał trzy spólki z ograniczoną odpowiedzialnością z podmiotami zewnętrznymi, które mają na celu rozszerzyć zakres i siłę działania firmy w wybranych kierunkach. Spółki te traktowane są jako jednostki stowarzyszone. W każdej z nich udział “ POLIFARBU - CIESZYN “ S. A. wynosi 50 procent:
- “ POLIFARB - CIESZYN - CARBOLINE “ to spółka z amerykańskim koncernemCARBOLINE , produkującym najnowocześniejsze powłoki antykorozyjne na ciężkich konstrukcjach stalowych oraz inhibitorów korozji.
- “ POLIFARB - MARKET “ powołana w celu rozszerzenia sieci handlowej.
- “ POLIFARB - CIESZYN - TIC “ j.w
ZARZĄD SPÓŁKI: - mgr inż. Bernard Andrzejewski - Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny
- mgr inż. Andrzej Jurkiewicz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
- mgr inż. Józef Sroczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy PROKURENCI SPÓŁKI: - mgr Adam Forjasz - Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
- mgr inż. Antoni Cuber - Dyrektor Rozwoju


(…)

… - co nie jest zjawiskiem korzystnym.
→ Drugą grupę stanowią WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA AKTYWÓW.
Do tej grupy należą: - wskaźnik obrotu zapasami + wskaźnik stanu zapasów w dniach
- wskaźnik obrotu należnościami + wskaźnik inkasa należności w dniach.
- wskaźnik wykorzystania aktywów trwałych
- wskaźnik rotacji aktywów
Wskaźnik obrotu zapasami (INVENTORY TURNOVER) wyraża relację między roczną sprzedażą a wartością zapasów…
… partnera strategicznego
* nadmierna dywersyfikacja produktów
* raktyczny brak eksportu
Szanse
* ekspansja na rynek samochodowy
* "wyprofilowanie" oferty produkcyjnej
* wzrost popytu wynikający ze wzrostu zamożności
społeczeństwa
* fuzja z Polifarbem Wrocław
Zagrożenia
* wzrost konkurencji krajowej i zagranicznej
* ryzyko kursowe importu surowców niezbilansowanego
eksportem produkcji
* spory co do parytetu…
…. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPÓŁKI
Do przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy użyjemy powszechnie stosowanych wskaźników, które można podzielić na kilka grup.
→ Pierwszą grupę stanowią WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ.
Charakteryzują zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań.
Wyróżniamy dwa wskaźniki:
- wskaźnik płynności bieżącej
- wskaźnik podwyższonej płynności
Wskaźnik płynności bieżącej (CURRENT RATIO) to relacja między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Określa zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych przy pomocy środków obrotowych - decydująca jest tu skala tych zobowiązań oraz dopływ gotówki do firmy. Wskaźnik ten spada, gdy firma ma kłopoty z regulacją bieżących zobowiązań - oznacza to możliwość pojawienia się trudności płatniczych…
… między aktywami obrotowymi pomniejszonymi jednak o wartość zapasów oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi. Chodzi tu o szybkość regulowania zobowiązań - zapasy bowiem są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych.Dla naszej firmy:
- dla 1993 roku wynosi:
40 343,10-22 174,60/19 269,60= 0,94
- dla 1994 roku wynosi:
75 007,50-38 757,80/17 496,60= 2,07
- dla 1995 roku wynosi:
92 386,20-50 587,70/26 287,60= 1,59…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz