Analiza ekonomiczna - Polifarb - charakterystyka spółki i jej udziałowców

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - Polifarb - charakterystyka spółki i jej udziałowców - strona 1 Analiza ekonomiczna - Polifarb - charakterystyka spółki i jej udziałowców - strona 2 Analiza ekonomiczna - Polifarb - charakterystyka spółki i jej udziałowców - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: charakterystyka spółki, udziałowcy spółki, analiza ekonomiczna, ogólna analiza aktywów spółki, wstępna analiza finansowa - pionowa, majątek trwały i obrotowy, analiza majątku trwałego, analiza majątku obrotowego, ogólna analiza pasywów spółki, zobowiązania i kapitały własne, pasywa przedsiębiorstwa, kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, analiza zobowiązań spółki, zakumulowane zyski, analiza kapitału własnego, kapitał własny, pokrycie majątku kapitałem, wyniki spółki, rachunek wyników spółki, analiza wskaźnikowa spółki, wskaźniki wykorzystania aktywów, wskaźniki płynności finansowej, wskaźnik obrotu zapasami, current ratio, wskaźnik płynności bieżącej wskaźnik podwyższonej płynności, wskaźnik obrotu należnościami, receivables turnover, wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa, wykorzystania aktywów trwałych, wskaźnik inkasa należności, wskaźnik, wskaźniki rentowności, analiza swot, silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia, podsumowanie analizy spółki.

SPIS TREŚCI:
SPIS TREŚCI: ROZDZ. 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI
P
OLIFARB - CIESZYN “ S. A. jest największym polskim producentem farb i lakierów - istniejącym na rynku już 50 lat. Od 1993 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będąc tam najpoważniejszym reprezentantem branży.
“ POLIFARB - CIESZYN “ S. A. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Chemików 16, jest zintegrowaną jednostką produkcyjno - handlową, skupioną w jedym obiekcie przemysłowym i zarządzaną w całości bezpośrednio przez władze Spółki. Struktura organizacyjna “ POLIFARBU - CIESZYN “ S. A. opiera się na sześciu pionach zarządzania, kierowanych przez dyrektorów, którymi są członkowie Zarządu bądź prokurenci. Pod bezpośrednim nadzorem Prezesa Zarządu pozostają służby: administracyjne, organizacyjne, kadrowe i kontroli jakości. Pod kontrolą członków Zarządu pozostaje pion handlowy, z działem marketingu i reklamy. W 1994 roku “ POLIFARB - CIESZYN “ S. A. zawiązał trzy spólki z ograniczoną odpowiedzialnością z podmiotami zewnętrznymi, które mają na celu rozszerzyć zakres i siłę działania firmy w wybranych kierunkach. Spółki te traktowane są jako jednostki stowarzyszone. W każdej z nich udział “ POLIFARBU - CIESZYN “ S. A. wynosi 50 procent:
- “ POLIFARB - CIESZYN - CARBOLINE “ to spółka z amerykańskim koncernemCARBOLINE , produkującym najnowocześniejsze powłoki antykorozyjne na ciężkich konstrukcjach stalowych oraz inhibitorów korozji.
- “ POLIFARB - MARKET “ powołana w celu rozszerzenia sieci handlowej.
- “ POLIFARB - CIESZYN - TIC “ j.w
ZARZĄD SPÓŁKI:
- mgr inż. Bernard Andrzejewski - Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny
- mgr inż. Andrzej Jurkiewicz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
- mgr inż. Józef Sroczyk - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy PROKURENCI SPÓŁKI:
- mgr Adam Forjasz - Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
- mgr inż. Antoni Cuber - Dyrektor Rozwoju
- mgr inż. Andrzej Kubik - Dyrektor Produkcji
RADA NADZORCZA:
- mgr Anna Rapacka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- mgr Leszek Kramarczuk - Zastępca Przewodniczącego
- Jan Cieślar - Sekretarz


(…)

… partnera strategicznego
* nadmierna dywersyfikacja produktów
* raktyczny brak eksportu
Szanse
* ekspansja na rynek samochodowy
* "wyprofilowanie" oferty produkcyjnej
* wzrost popytu wynikający ze wzrostu zamożności
społeczeństwa
* fuzja z Polifarbem Wrocław
Zagrożenia
* wzrost konkurencji krajowej i zagranicznej
* ryzyko kursowe importu surowców niezbilansowanego
eksportem produkcji
* spory co do parytetu…
… (CURRENT RATIO) to relacja między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Określa zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych przy pomocy środków obrotowych - decydująca jest tu skala tych zobowiązań oraz dopływ gotówki do firmy. Wskaźnik ten spada, gdy firma ma kłopoty z regulacją bieżących zobowiązań - oznacza to możliwość pojawienia się trudności płatniczych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz