Analiza ekonomiczna- Dźwignia operacyjna - wzory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna- Dźwignia operacyjna - wzory - strona 1

Fragment notatki:


Nazwa
Oznaczenie
Wzór/Definicja
Jednostka
Zysk
Zysk operacyjny
Z
PLN
Cena jednostkowa
C
PLN/szt
Koszt stały
KS
PLN
Koszt zmienny jednostkowy
KZ
PLN/szt
Sprzedaż
S
PLN
Ilość sprzedanego, lub wyprodukowanego towaru
x
szt
Próg rentowności wyrażony ilościowo
Rx
szt
Próg rentowności wyrażony kwotowo
Rw
PLN
Marża brutto
Zysk brutto
MB
PLN
Stopa marży brutto
SMB
1
Strefa bezpieczeństwa - bezwzględna
Sbb
PLN
Strefa bezpieczeństwa - względna
Marża bezpieczeństwa
Sbw
1
Dźwignia operacyjna
Jeśli udział kosztów stałych w kosztach ogółem jest wysoki, to wrażliwość zysku na wahania sprzedaży jest również wysoka. Jeśli natomiast udział kosztów stałych jest niski, to również zysk będzie wykazywał niską wrażliwość na wahania wielkości sprzedaży. Zjawisko to nosi nazwę dźwigni operacyjnej.
DOL=%zmiana zysku operacyjnego / %zmiana wartości sprzedaży
DOL - Stopień dźwigni operacyjnej (degree of operating leverage)
ZKO - Zmienne koszty operacyjne -
SKO - Stałe koszty operacyjne
Interpretacja - Im wyższy stopień dźwigni operacyjnej ty zysk silniej zależy od sprzedaży. DOL mówi o jaki procent wzrósł by zysk gdyby sprzedaż wzrosła o 1%.
Bilans
Aktywa (środki gospodarcze)
Pasywa (źródła pochodzenia)
Majątek trwały
wartości niematerialne i prawne
rzeczowy majątek trwały
finansowy majątek trwały
Majątek obrotowy
zapasy
należności
krótkoterminowe papiery wartościowe
środki pieniężne
Kapitały własne
kapitał zasadniczy (powierzony)
zysk
Kapitały obce
kredyty bankowe
pożyczki
zobowiązania
Rachunek wyników (zysków i strat):
Koszty i straty
Przychody i zyski
koszty działalności operacyjnej
zysk z działalności operacyjnej koszty działalności finansowej
zysk z działalności finansowej
straty nadzwyczajne
wynik nadzwyczajny (zysk)
zysk brutto
podatek dochodowy
zysk netto (G-H)
przychody z działalności operacyjnej
przychody z działalności finansowej
zyski nadzwyczajne
W ujęciu jednostronnym:
Przychody ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk/Strata z działalności operacyjnej (A-B)


(…)


sprzedaż
kapitał własny + zobowiązania
rotacji kapitału akcyjnego
sprzedaż
kapitał akcyjny
Wskaźniki lokacyjne (inwestycyjne)
wartość księgowa akcji
kapitał własny
ilość emitowanych akcji
zysk na jedną akcję
zysk netto
ilość emitowanych (zwykłych) akcji
rentowności wkładu akcjonariusza
dywidenda ogółem
ilość emitowanych akcji
relacja ceny do zysku z akcji (P/E)
cena bieżąca akcji
zysk netto na jedną akcję…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz