Aluminium i miedź - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aluminium i miedź - omówienie - strona 1 Aluminium i miedź - omówienie - strona 2 Aluminium i miedź - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

STOPY ALUMINIUM
Właściwości aluminium
Aluminium jest jednym z najczęściej używanych metali w różnych dziedzi­nach techniki, zarówno w postaci czystego metalu, jak i wielu stopów. Jest jednym z najczęściej występujących w skorupie ziemskiej pierwiastków (8,13%) po tlenie i krzemie. Aluminium krystalizuje w układzie regularnym o sieci przestrzennie cen­trowanej (Al). Istotny wpływ na właściwości fizyczne aluminium wywierają zanieczyszczenia. Zwiększenie zawartości zanie­czyszczeń powoduje:
• wzrost gęstości,
• obniżenie temperatury topnienia i wrzenia,
• zmniejszenie przewodności cieplnej ,
• zmniejszenie przewodności elektrycznej.
Aluminium charakteryzuje dobra lejność i podatność na przeróbkę pla­styczną na zimno i na gorąco oraz dobra spawalność. Właściwości mechaniczne aluminium istotnie zależą od czystości, wielko­ści odkształcenia i temperatury wyżarzania.
Zwiększenie właściwości mechanicznych aluminium można uzyskać przez napromieniowanie szybkimi neutronami przy jednoczesnym pogorszeniu właściwości plastycznych ok. 45%.
Do zanieczyszczeń wpływających na właściwości fizyczne i mechaniczne aluminium należą przede wszystkim:
• żelazo: nie rozpuszcza się w aluminium, tworząc kruchą fazę Al3Fe,
• krzem: nie rozpuszcza się w aluminium i nie tworzy z nim związków, występuje w nim w postaci wolnej; wraz z żelazem może tworzyć fa­zy międzymetaliczne a (AlSiFe) i (3 (AlSiFe) wydzielające się na gra­nicach ziarn i silnie zmniejszające plastyczność oraz odporność na ko­rozję.
Aluminium jest bardzo odporne na korozję atmosferyczną w wyniku two­rzenia się na powierzchni cienkiej i ściśle przylegającej warstwy tlenku A12O3. Nie koroduje również pod działaniem wodoru, chloru, bromu, jodu i fluoru oraz większości ich związków.
Podział stopów aluminium
Stopy aluminium dzielą się ze względu na:
1. skład chemiczny:
• dwuskładnikowe,
• wieloskładnikowe,
2. technologię przetwarzania:
• odlewnicze,
• do przeróbki plastycznej,
. stopy typu SAP i SAS otrzymywane metodami metalurgii proszków.
Odlewnicze stopy aluminium
Do tej grupy stopów stosowanych w Polsce zalicza się stopy aluminium z krzemem, miedzią i magnezem. Odlewy z tych stopów otrzymuje się przez odlewanie do form piaskowych lub kokil oraz wtryskiwanie pod ciśnie­niem.
Stopy Al-Si - dwu- i wieloskładnikowe stopy aluminium z krzemem (silumi-ny) są najczęściej stosowanymi stopami z grupy odlewniczych stopów alumi­nium. Charakteryzują się dobrą lejnością, małym skurczem odlewniczym, dobrą odpornością na korozję oraz nie wykazują skłonności do pękania na gorąco.

(…)

… i na gorąco w przypadku mosiądzów jednofazo­wych lub tylko na gorąco w przypadku mosiądzów dwufazowych.
Mosiądze wieloskładnikowe zawierają oprócz cynku takie dodatki stopowe, jak: krzem, aluminium, cyna, ołów, żelazo, man­gan, nikiel i arsen, zwykle o łącznym stężeniu nie przekraczającym 4%. Doda­wane pierwiastki stopowe powodują zwiększenie wytrzymałości i odporności na korozję mosiądzów. Mosiądze…
…. Ze wzrostem zawartości niklu rośnie odporność na korozję mo­siądzów wysokoniklowych; są one jednak mało odporne na działanie takich kwasów, jak: HC1, HNO3, H2SO4 i H3PO4, a odporne na działanie kwasów orga­nicznych.
Miedzionikle
Ważną grupę technicznych stopów miedzi przeznaczonych do przeróbki plastycznej stanowią miedzionikle, w których głównym dodatkiem stopowym jest nikiel o stężeniu do 40%, zawierające…
… te są brązami o największych właściwościach mechanicznych, dobrej odporności na pełzanie i ścieranie. Cechują się dużą odpornością na korozję, przewodnością cieplną i elektryczną, brakiem skłonności do iskrzenia oraz dobrą podatnością na obróbkę plastyczną na zimno i na gorąco.
Brązy berylowe są stosowane na elementy maszyn w wytwórniach mate­riałów wybuchowych i prochowniach, na szczotki silników…
…,
• wyżarzanie odprężające przez 12-16 h w temperaturze 120-150°C,
• umacnianie wydzieleniowe (stopów wysokomagnezowych):
• wytrzymanie 15-20 h w temperaturze 435±5°C i przesycanie w wodzie o temperaturze 80°C,
• starzenie sztuczne w temperaturze 150°C przez 24 h lub naturalne w czasie do 60 dni.
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej
Stopy aluminium do przeróbki plastycznej dzielą się na:
• stopy Ał-Mn…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz