Alkohol i narkotyki a przestępczość nieletnich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkohol i narkotyki a przestępczość nieletnich - strona 1 Alkohol i narkotyki a przestępczość nieletnich - strona 2 Alkohol i narkotyki a przestępczość nieletnich - strona 3

Fragment notatki:

ALKOHOL I NARKOTYKI A PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH.
Obserwując dane o przestępczości w ostatnich latach można zauważyć niepokojące zjawisko związane z obniżaniem się dolnej granicy wieku osób popełniających przestępstwa. W wielu krajach, również w Polsce odnotowuje się obniżanie tej granicy do okresu określanego jako „dzieciństwo”. Właśnie rosnąca liczba czynów karalnych popełnianych przez dzieci i zjawisko brutalizacji działań sprawców są szczególnie niepokojące.
Pojęcie przestępczości nieletnich jest pojęciem prawnym i kryminologicznym. Nie jest jednak pojęciem jednoznacznym. Wynika to z różnych kryteriów określania podstawowych cech tego pojęcia, tzn. granicy wieku oraz katalogu czynów i zachowań uważanych za przestępstwo. W Polsce system postępowania z nieletnimi uregulowany jest przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Reguluje ona postępowanie wobec nieletnich w zakresie: zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18,
postępowania w sprawach o czyny karalne w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyły lat 17,
wykonywaniu środków wychowawczych lub poprawczych w stosunku do osób, względem których te środki zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat.
Z danych statystycznych i analiz Komendy Głównej Policji z ostatnich lat wynika, że nieletni sprawcy czynów karalnych to najczęściej uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół zawodowych (powtarzający klasę, wagarowicze, uciekinierzy z domów rodzinnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych). Przestępczość i demoralizacja nieletnich uwarunkowana jest głównie sytuacją rodzinną, na którą nakładają się niepowodzenia szkolne i wpływ rówieśników. Nieletni, którzy wchodzą w konflikt z prawem w większości pochodzą z rodzin rozbitych, niewydolnych wychowawczo i patologicznych (rodzice lub jedno z nich są przestępcami, alkoholikami lub narkomanami), ostatnio też notuje się dość często udział w przestępstwach dzieci z rodzin ubogich i dotkniętych bezrobociem. Według opinii Biura Prewencji Komendy Głównej Policji nieletni najczęściej popełniają przestępstwa z powodów:
chęci zdobycia pieniędzy,
zaimponowania innym, chęci przebywania i realizowania się w grupach nieformalnych,
powielania wzorów i zachowań mających swoje źródło w domu rodzinnym, bądź upowszechnionych przez środki masowego przekazu,
poszukiwania akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, których nie zapewnia im rodzina.
Od wielu lat problemem przestępczości nieletnich zajmują się prawnicy, pedagodzy, policjanci i naukowcy, którzy analizują mechanizmy psychologiczne i społeczne sprzyjające jego eskalacji. Jedną z tez jest wpływ jaki wywierają na przestępczość nieletnich narkotyki i alkohol. Przy okazji należy wspomnieć, że problem ten dotyczy przede wszystkim chłopców, którzy stanowią zdecydowanie przeważającą grupę wśród nieletnich popełniających czyny karalne pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Stosunek ten wynosi od 70% wśród podejrzanych o demoralizację, aż do 90% wśród sprawców przestępstw.

(…)

…). Przestępczość związana z narkomanią wykazuje tendencję wzrostową, a w ostatnich latach w Polsce niepokoi wzrost tzw. „narkotykowych” czynów nieletnich np.: wprowadzenie do obrotu środków odurzających (art.43 - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) w 1998r. ogółem 129 czynów w tym dokonanych przez nieletnich 19, a w 2001r. ogółem 647 czynów w tym nieletni - 78,
udzielanie lub nakłanianie do użycia środków…
… w szkole i w domu. Instytut Wydawniczy Pax. Warszawa 2000.
Dimoff T., Carper S. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. ELMA BOOKS. Warszawa 1993.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. Pedagogika rodziny. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2002.
Bielecki E. Wpływ wartości na zachowania przestępcze, jako przedmiot badań kryminologii. Bydgoszcz 1996.
Statystyka - Przestępczość nieletnich. Wydział Prasowy Komendy Głównej Policji. Dokument internetowy. waw.pl.
Statystyka - Przestępczość nieletnich - narkotyki. Wydział Prasowy Komendy Głównej Policji. Dokument internetowy. waw.pl.
Stanislaw Kawula. Pedagogika rodziny. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2002, s.57
Maria Moneta Malewska. Narkotyki w szkole i w domu. Instytut wydawniczy Pax. Warszawa 2000, s. 20

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz