Aktywa i pasywa - Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa i pasywa - Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia  - strona 1 Aktywa i pasywa - Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia  - strona 2

Fragment notatki:

Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia Pojęcie aktywów - całość środków gospodarczych stanowiących majątek danej jednostki gospodarczej.
2. Klasyfikacja środków gospodarczych według postaci, w jakiej występuje majątek:
składniki rzeczowe - środki pracy, przedmioty pracy, produkty pracy, towary, wartości niematerialne i prawne - prawa autorskie, licencje, programy komputerowe, patenty, składniki finansowe - środki pieniężne, nabyte papiery wartościowe, udzielone pożyczki, należności - sumy należące od innych jednostek i osób.
3. Klasyfikacja ogółu składników majątkowych według kryterium czasu uwzględniającego zdolność środków gospodarczych do zachowania postaci: majątek trwały - składniki majątkowe zdolne do zachowania postaci przez okres dłuższy niż jeden rok,
majątek obrotowy - składniki majątkowe, które zmieniają swoją postać w ciągu jednego roku.
4. Charakterystyka składników majątku trwałego. wartości niematerialne i prawne - wartość firmy, prawa majątkowe, oprogramowanie komputerów, koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, koszty zakończonych prac rozwojowych, rzeczowy majątek trwały - grunty własne, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, zaliczki na poczet inwestycji, finansowy majątek trwały - udziały, papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe, należności długoterminowe .
5. Charakterystyka składników majątku obrotowego zapasy - materiał, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary , zaliczki na poczet dostaw,
należności i roszczenia - należności z tytuł dostaw i usług, z tytuł podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych, należności wewnątrz-zakładowe, pozostał należności, należności dochodzone na drodze sądowej,
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - udział i papiery wartościowe nabyte w celach handlowych, czeki i weksle płatne w okresie dłuższym niż 3 miesiące, środki pieniężne - środki pieniężne w kasie, środki pieniężne banku, inne środki pieniężne.
6. Pojęcie pasywów - źródła pochodzenia, źródła finansowania majątku danej jednostki gospodarczej.
7 . Klasyfikacja źródeł dochodzenia majątku: kapitał (fundusze) własne - równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki przez jej właściciela oraz wygospodarowanych przez samą jednostkę kapitały obce - równowartość środków gospodarczych, które znajdują w dyspozycji jednostki, ale są własnością innych podmiotów,


(…)

… własności i ustalonych przepisami zasad gospodarki finansowej obowiązujących jednostkę
przedsiębiorstwo państwowe - fundusz założycielski
spółdzielnia - fundusz udziałowy
spółka z o.o. - kapitał udziałowy
spółka akcyjna - kapitał akcyjny
spółka jawna - kapitał wspólników,
należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitał podstawowego,
kapitał zapasowy - tworzony ustawowo albo zgodnie ze statutem lub umową spółki, przedsiębiorstwo państwowe - fundusz przedsiębiorstwa spółdzielnia - fundusz zasobowy spółka z o.o. - kapitał zapasowy spółka akcyjna - kapitał zapasowy kapitał rezerwowe - w spółce z o.o. i spółce akcyjnej,
wynik finansowy netto - zysk lub strata.
9. Charakterystyka kapitałów w obcych zobowiązania długoterminowe:
zobowiązania, których termin spłaty przypada po upływie roku od daty…
…, na którą sporządzony jest bilans, otrzymane długoterminowe pożyczki, długoterminowe kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, zobowiązania krótkoterminowe:
zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu roku od dnia bilansowego, pożyczki, obligacje, papiery wartościowe, kredyty bankowe, zaliczki na poczet dostaw, zobowiązania z tytuł dostaw i usług, zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytuł podatków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz