Aktywa i pasywa - bilans

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 7035
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa i pasywa - bilans - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma dwie strony i zawiera pojęcia takie jak: aktywa, majątek trwały, majątek obrotowy, wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, majątek obrotowy, wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, finansowy majątek trwały, należności długoterminowe, zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne, pasywa, kapitał własny, kapitały obce, fundusze specjalne, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, wynik finansowy netto, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia.
Pojęcie aktywów - całość środków gospodarczych stanowiących majątek danej jednostki gospodarczej.
2. Klasyfikacja środków gospodarczych według postaci, w jakiej występuje majątek:
składniki rzeczowe - środki pracy, przedmioty pracy, produkty pracy, towary, wartości niematerialne i prawne - prawa autorskie, licencje, programy komputerowe, patenty, składniki finansowe - środki pieniężne, nabyte papiery wartościowe, udzielone pożyczki, należności - sumy należące od innych jednostek i osób.
3. Klasyfikacja ogółu składników majątkowych według kryterium czasu uwzględniającego zdolność środków gospodarczych do zachowania postaci:
majątek trwały - składniki majątkowe zdolne do zachowania postaci przez okres dłuższy niż jeden rok,
majątek obrotowy - składniki majątkowe, które zmieniają swoją postać w ciągu jednego roku.
4. Charakterystyka składników majątku trwałego.
wartości niematerialne i prawne - wartość firmy, prawa majątkowe, oprogramowanie komputerów, koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, koszty zakończonych prac rozwojowych, rzeczowy majątek trwały - grunty własne, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, zaliczki na poczet inwestycji, finansowy majątek trwały - udziały, papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe, należności długoterminowe.
5. Charakterystyka składników majątku obrotowego
zapasy - materiał, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary , zaliczki na poczet dostaw,
należności i roszczenia - należności z tytuł dostaw i usług, z tytuł podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych, należności wewnątrz-zakładowe, pozostał należności, należności dochodzone na drodze sądowej,
papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - udział i papiery wartościowe nabyte w celach handlowych, czeki i weksle płatne w okresie dłuższym niż 3 miesiące, środki pieniężne - środki pieniężne w kasie, środki pieniężne banku, inne środki pieniężne.
6. Pojęcie pasywów - źródła pochodzenia, źródła finansowania majątku danej jednostki gospodarczej.
7 . Klasyfikacja źródeł dochodzenia majątku:
kapitał (fundusze) własne - równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki przez jej właściciela oraz wygospodarowanych przez samą jednostkę kapitały obce - równowartość środków gospodarczych, które znajdują w dyspozycji jednostki, ale są własnością innych podmiotów,
fundusze specjalne - równowartość środków pieniężnych przeznaczonych na cele specjalne.


(…)

…, na którą sporządzony jest bilans, otrzymane długoterminowe pożyczki, długoterminowe kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, zobowiązania krótkoterminowe:
zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu roku od dnia bilansowego, pożyczki, obligacje, papiery wartościowe, kredyty bankowe, zaliczki na poczet dostaw, zobowiązania z tytuł dostaw i usług, zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytuł podatków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz