Aktywa i pasywa - majątek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa i pasywa - majątek - strona 1

Fragment notatki:

12.03.2012 AKTYWA aktywa (majątek) - to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe aktywa w bilansie przedstawiane są zgodnie z zasadą tzw. „ wzrastającej płynności ”, czyli od najmniej do najbardziej płynnych. aktywa trwałe - to aktywa, które pozostaną w spółce dłużej niż rok. Podstawowe elementy aktywów trwałych to:
Środki trwałe - grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu, rozpoczęte inwestycje, Wartości niematerialne i prawne - licencje, patenty, znaki towarowe,
Inwestycje długoterminowe - np. udziały w innych podmiotach, obligacje, które spółka planuje utrzymać dłużej niż rok, Należności długoterminowe - np. udzielone pożyczki.
Wyjątkami od zasady spełniania kryterium roku są zapasy , które zawsze zaliczane są do aktywów obrotowych oraz należności handlowe (należności z tytułu dostawy powyżej 12 miesięcy), które zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wykazywane są wyłącznie jako aktywa obrotowe, a jeżeli termin ich zapadalności wynosi powyżej roku - prezentuje się je w aktywach obrotowych w oddzielnej linii. aktywa obrotowe - aktywa o terminie zapadalności poniżej roku oraz które spółka zamierza utrzymywać krócej niż rok, lub które będą wykorzystane w jednym cyklu produkcyjnym. Podstawowe elementy aktywów obrotowych to: Zapasy , Należności , Inwestycje krótkoterminowe , Środki pieniężne , Rozliczenia międzyokresowe .
PASYWA źródła finansowania majątku
w bilansie przedstawione są w kolejności od tych o najdłuższym do tych o najkrótszym terminie zapadalności (pilność zwrotu) Kapitał własny - są to wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli (przede wszystkim kapitał zakładowy) oraz środki uzyskane w trakcie działalności i będące własnością spółki (tu podstawową pozycją jest zysk wypracowany przez spółkę). Kapitały obce - są to wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego. Będą to w dużej mierze kredyty i pożyczki zarówno długo- jak i krótkoterminowe oraz zobowiązania handlowe.
Całkowita wartość pasywów, zgodnie z zasadą bilansową, równa jest wartości aktywów kontrolowanych przez przedsiębiorstwo.
RODZAJE ANZALIZ BILANSU pozioma - badanie dynamiki sumy bilansowej oraz ważniejszych pozycji aktywów/ pasywów zmiana stanu - różnica miedzy poziomami badanego zjawiska w okresach: badanym (np. na koniec roku) i podstawowym( np. na początku roku), informuje o ile zmienił się ten poziom ale nie pokazuje stopnia tej zmiany tempo zmian - określa stosunek zmiany stanu do poziomu badanego zjawiska; pokazuje ile razy przyrost absolutny badanego zjawiska jest wyższy lub niższy od poziomu tego zjawiska (wyrażany w %)

(…)

… przed opodatkowaniem
B4.1 - odsetki od zaciągniętych kredytów
- amortyzacja
= Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
- stawka podatku dochodowego
= Podatek dochodowy
Tabela Kalkulacja podatku dochodowego
Zadanie 1.
Wiedząc że : Rzeczowe Aktywa trwałe = 24 000, Zapasy = 11 000
Wartości Niematerialne i prawne = 1 000, Inwestycje krótkoterminowe = 3 000,
Należności krótkoterminowe = 6 000, Należności długoterminowe = 6 000
Rezerwy na zobowiązania = 3 000, Towary = 2 000, Koszty działalności operacyjnej = 4 000,
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe = 24 000 ( w tym zob. długot. = 7 000), Należy obliczyć Wskaźnik Ogólnej Sytuacji Finansowej ( za pomocą dwóch poznanych metod).
Sprawdź czy w przedsiębiorstwie zachowana jest Złota Reguła Bilansowa.
...
według Sierpińskije złota reguła finansowania…

Wskaźniki:
struktura majątku wskaźnik uwarunkowany specyfiką branży, np. zakład produkcyjny zwykle posiada więcej majątku trwałego niż firmy oferujące usługi.
struktura kapitału pionowo-pozioma - badanie struktury kapitałowo-majątkowej
zastosowanie kapitału własnego złota reguła bilansowa srebrna reguła bilansowa zastosowanie kapitału obcego wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej Rzeczowa aktywa trwałe
A1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz