Akty prawa miejscowego - Samorząd Terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego - Samorząd Terytorialny - strona 1 Akty prawa miejscowego - Samorząd Terytorialny - strona 2 Akty prawa miejscowego - Samorząd Terytorialny - strona 3

Fragment notatki:

Akty Prawa Miejscowego Akty prawa miejscowego mogą określać prawa i obowiązki wskazanych w nich podmiotów, a w szczególności obywateli. Jednak zakres terytorialny obowiązywania wszystkich rodzajów aktów prawa miejscowego ogranicza się tylko do obszaru na jakim działają organy danego szczebla i rodzaju. (art. 94 zd. 1 in fine konstytucji). Warunkiem ich wejścia w życie - tak jak pozostałych źródeł powszechnie obowiązującego prawa RP - jest ich ogłoszenie (art. 88 ust. 1 KRP). Zasady i tryb ogłaszania określa ustawa (art. 88 ust. 2 KRP)
Wojewoda oraz organy niezespolonej administracji rządowej stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące w województwie lub jego części.
Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów.
W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia, lub mienia oraz do zapewnienia porządku spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Rozporządzenie porządkowe wojewoda przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.
Prezes RM uchyla w trybie nadzoru, akty prawa miejscowego w tym rozporządzenia porządkowe ustanowione przez wojewodę lub organy niezespolonej administracji rządowej jeżeli są niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania a każe może je uchylać z powodu niezgodności z polityką Rady Ministrów lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności
Akty normatywne samorządu terytorialnego nie mogą regulować spraw o istotnym znaczeniu z punktu widzenia konstytucyjnych wolności i praw. Jakkolwiek ich zakres przedmiotowy może być szerszy niż zakres rozporządzeń. Upoważnienie ustawowe musi jednak w sposób precyzyjny określa zakres spraw przekazanych do unormowania przy czym podobnie jak w przypadku rozporządzeń powinny to być materie tożsame z tymi uregulowanym w ustawie udzielającej upoważnienia do ustanowienia danego aktu.
Akty prawa miejscowego są wydawane na zasadach i w trybie określonym w poszczególnych ustawach (art. 94 KRP) W grę wchodzi nie tylko szczegółowe upoważnienie ustawowe do wydania aktu, ale także przepisy określające ogólną kompetencję organu do wydawania określonego rodzaju aktu prawa miejscowego.
Akty prawa miesjcweog mogą być stanowione albo przed odpowiednie organy administracji rządowej albo przez organy samorządu terytorialnego.
Konstytucja posługuje się tylko ogólną definicją aktów prawa miejscowego.
W poszczególnych ustawach będących podstawą wydawania aktów prawa miejscowego występują one jako uchwały, zarządzenia lub rozporządzenia porządkowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego itp. Co więcej, samo nazwanie jakiegoś aktu administracji rządowej rozporządzeniem a aktu organu samorządu terytorialnego uchwałą itp. Nie wystarcza do przyjęcia, że mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego. Niezbędne są każdorazowe ustalenia, czy dany akt mimo swojej specyfiki przedmiotowej lub podmiotowej i takiego a nie innego stopnia konkretyzacji jest lub nie jest aktem prawa miejscowego.


(…)

… jest lub nie jest aktem prawa miejscowego.
Art. 101a o Ustawy o Samorządzie Gminy
Rozporządzenie jako akt prawa miejscowego:
- art. 48 ust. 2 w związku z art. 45 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - powiatowy lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego:
- art. 47 ust. 3 i 7, 88 ustawy Prawo wodne - np. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
….
Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu. Ogłoszenie przepisów porządkowych w sposób określony w ust. 1 nie zwalnia z obowiązku ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Są aktami normatywnymi kierowanymi…
…, ale i wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń, uznanie za źródła prawa powszechnie obowiązującego zbiorowych układów pracy, a także jako wskazanie społecznej gospodarki rynkowej, ale chyba lepiej gospodarki rynkowej.
Procedura uchwalania budżetu państwa - z konstytucji się nauczyć.
Stany nadzwyczajne RP - z konstytucji art. 228-233KRP
Organy NIK - od prezesa do kolegium (kto wchodzi w skład kolegium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz