Akty notarialne - repertorium.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty notarialne - repertorium. - strona 1 Akty notarialne - repertorium. - strona 2 Akty notarialne - repertorium. - strona 3

Fragment notatki:

Repertorium A Nr 1382/96
AKT NOTARIALNY Dnia trzeciego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego (3.11.1996 r.) przed Stefanem Bieleckim, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Nowej 5, stawili się:
1) Waldemar Frąckiewicz, syn Jana i Antoniny, zamieszkały w Rzeszowie przy ul. Bulwar Południowy 1,
2) Katarzyna Bocheńska, córka Andrzeja i Małgorzaty, zamieszkała w Rumi przy ul. Olgierda 12,
Zbigniew Kocot, syn Stefana i Elżbiety, zamieszkały w Łańcucie przy ul. Karwińskiej 20/5.
Marek Zawada, syn Adama i Anny, zamieszkały w Zapożu przy ul. Polnej 8. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie:
ad 1 - dowodu osobistego serii WZ 2835671,
ad 2 - dowodu osobistego serii AD 5712258,
ad 3 - dowodu osobistego serii BG 3374256.
ad 4 - dowodu osobistego serii AS 3454378.
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
§ 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „Zamar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu "Zamar" Sp. z o.o.
§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów, ul. Szeroka 8.
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
2. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych .
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI § 6. 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju.
2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej w dziedzinie:
1) produkcji pomp paliwowych,
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań oraz nowych technologii wytwarzania pomp paliwowych .
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 (dwa miliony) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każdy.
§ 8. 1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
§ 9. 1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący:
1) Waldemar Frąckiewicz otrzymuje 100 (sto) udziałów o łącznej wartości 100.000 (sto tysięcy) złotych,
2) Katarzyna Bocheńska obejmuje 600 (sześćset) udziałów o łącznej wartości 600.000 (sześćset tysięcy) złotych,


(…)

…:
- opłaty skarbowej (rozp. w sprawie opłaty skarbowej - Dz. U. z 1994 r. Nr 136, poz. 705),
- taksy notarialnej (rozp. w sprawie taksy notarialnej - Dz. U. z 1991 r., Nr 33, poz. 146, ze zm.).
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Waldemar Frąckiewicz
Katarzyna Bocheńska Stefan Bielecki
Zbigniew Kocot (notariusz)
Jacek Woźnica
Rzeszów, 12 grudzień 1996 r.
Sąd Rejonowy
w Rzeszowie
Wydział Gospodarczy…
… wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zarząd.
§ 12. Zbycie lub zastawienie udziałów osobom nie będącym Wspólnikami Spółki wymaga zgody Zarządu.
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 13. Władzami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników,
2) Zarząd.
§ 14. 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego.
§ 15. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że umowa lub ustawa stanowią inaczej.
§ 16. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości dwukrotnej wartości kapitału według stanu na dzień podjęcia uchwały. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki.
§ 17. Uchwały w sprawie zmiany umowy spółki, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zbycia przedsiębiorstwa, zapadają większością 3/4 głosów.
§ 18. 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w przepisach Kodeksu handlowego, wymagają:
1) emisja obligacji,
2) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki,
3) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych Spółkach w sytuacji gdy łączna wartość nominalna tych udziałów (akcji) przekroczy 1/4 wartości kapitału zakładowego,
4) zawarcie umów, powodujących przyjęcie przez Spółkę zobowiązań, przekraczających 1/4 wartości kapitału zakładowego.
2. Nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników nabycie i zbycie nieruchomości, z zastrzeżeniem…
… jest program produkcyjny. Do produkcji potrzeba zasobów zarówno surowcowych, materiałowych jak też i ludzkich. Do produkcji pomp paliwowych potrzebujemy surowców takich jak :
Aluminium, krzem, i inne dodatki stopowe , a także guma i półwyroby stalowe.
Pompy są wykonywane jako odlewy ciśnieniowe z siluminów (obudowa) , natomiast guma i półwyroby stalowe są tylko obrabiane mechanicznie w celu przygotowania…
… lotniczych (około 100 000 sztuk rocznie),
Daewoo - FSO Żerań - pompy paliwowe do silników samochodów osobowych (około 1 000 000 sztuk rocznie), Profit - Włocławek - pompy paliwowe do silników samochodów dostawczych (około 100 000 sztuk rocznie).
Pomimo istnienia dużego zapotrzebowania na rynku istnieje także duża konkurencja zarówno ze strony małych , jak też i dużych firm o takim asortymencie. Mniejsze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz