AKREDYTACJA i Znakowanie CE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
AKREDYTACJA i Znakowanie CE - strona 1 AKREDYTACJA i Znakowanie CE - strona 2 AKREDYTACJA i Znakowanie CE - strona 3

Fragment notatki:


Wykład II AKREDYTACJA  Ocena zgodności - wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu, procesu, systemu,  osoby lub jednostki zostały spełnione.  Akredytacja-  procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna formalnie uznaje, że  pewna jednostka organizacyjna  lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań.  Akredytacja-   atestacja  przez  stronę  trzecią,  dotycząca  jednostki  oceniającej  zgodność,  służąca  formalnemu  wykazaniu  jej  kompetencji  do  wykonwania  określonych  zadań  w  zakresie  oceny  zgodności.  Certyfikacja-   procedura,  w  wyniku  której  strona  trzecia  udziela  pisemnego  zapewnienia,  że  wyrób,  proces lub usługa są zgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami.  Autoryzacja- rządowe upoważnienie jednostki oceniającej...                                  Korzyści z akredytacji:  a.)  dla akredytowanych organizacji    ü  certyfikaty,  sprawozdania  z  badań,  świadectwa  wzorcowania  i  raporty  z  kontroli  wydawane  przez  akredytowane  przez  PCA  jednostki  certyfikujące,  inspekcyjne  i  laboratoria  mogą  być  uznawane  przez  zainteresowane  instytucje  w  krajach  będących  sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA)  ü  akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą  praktyką  AKREDYTACJA  Ocena zgodności  ü     akredytacja jest  (jednostki certyfikujące, inspekcyjne,  istotnym  argumentem  przy  laboratoria badawcze i wzorujące)  wyborze  dostawców  na  rynku  krajowym  i  międzynarodowym.  Zain   teresowani    Wymagania  b.)  Dla  (producenci, importerzy,  rynku  konsumentów:  dystrybutorzy)      ü  akredytacja    podnosi  wiarygodność  wyników  certyfikacji wyrobów  ü  akredytacja  wpływa na wysoką jakość  wyrobów  i  usług  oraz  kompetencji  Klient  personelu  ü  dzięki akredytacji możliwe są  wiarygodne  i  precyzyjne  wyniki    analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem  (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne)  ü  akredytowane  podmioty  dostarczają  wiarygodnych  informacji,  na  podstawie  których  mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska  ü  akredytacja  przyczynia  się  do  likwidacji  barier  w  handlu  poprzez  wzajemne  uznawanie  procedur  oceny  zgodności  (swobodny  handel  międzynarodowy  jest  stymulatorem  wzrostu ekonomicznego).    c.)  Dla rządu:    ü  akredytacja  jest  mechanizmem  wykorzystywanym  w  celu  zapewnienia  publicznego 

(…)

… jest to podczas regularnego
monitoringu i okresowych ocen w nadzorze.
Współpraca międzynarodowa
IAF MLA
W dniu 16 lutego 2005 r. Polskie Centrum Akredytacji podpisało umowę o wielostronnym uznawaniu
- IAF Multilateral Recognition Arrangement w zakresie:
· jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością,
· jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego,
· jednostek certyfikujących wyroby.
ILAC MRA
W dniu…
….
Współpraca międzynarodowa
IAF MLA
W dniu 16 lutego 2005 r. Polskie Centrum Akredytacji podpisało umowę o wielostronnym uznawaniu
- IAF Multilateral Recognition Arrangement w zakresie:
· jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością,
· jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego,
· jednostek certyfikujących wyroby.
ILAC MRA
W dniu 19 stycznia 2005 r. Polskie Centrum Akredytacji…
… z kraju trzeciego na rynek UE, musi być w stanie
dostarczyć organom nadzoru rynku niezbędne informacje o wyrobie - przede wszystkim kopię
deklaracji zgodności oraz dokumentację techniczną wyrobu. Importer powinien zadbać o to, aby
uzyskać od producenta pisemne zapewnienie o udostępnieniu dokumentów na żądanie organów
nadzoru rynku.
Dystrybutor- osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działania handlowe…
… od:
- wymagań akredytacyjnych,
- zakresu akedytacji.
PCA ocenia:
- kompetencje w zakresie technicznym,
- system zarządzania.
Gwarancja zachowania bezstronności i niezleżności jednostki.
Proces akredytacji:
1. Wniosek o akredytację.
2. Przegląd wniosku.
3. Przygotowanie procesu oceny.
4. Przegląd dokumentacji i wizytacja wstępna.
5. Ocena.
6. Ocena niezgodności ( małe, średnie, duże)
7.
8.
9.
10.
Ocena…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz