Akcje - wykład - Znaczenie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje - wykład - Znaczenie - strona 1

Fragment notatki:

Akcje
9Pojęcie akcji jest niejednoznaczne. Akcja może być rozumiana w trzech znaczeniach jako:
1) ułamek kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Nie jest więc możliwe różnicowanie wartości nominalnej, tak jak ma to miejsce w stosunku do udziałów w spółce z o.o. W konsekwencji akcje są również niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Wartość jednej akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Od wartości nominalnej należy odróżnić jej wartość emisyjną, która odpowiada cenie, za którą akcje są wydawane akcjonariuszowi przez samą spółkę. Wartość ta nie może być niższa od wartości nominalnej. W przypadku spółek publicznych znaczenie może mieć również cena rynkowa akcji odpowiadająca ich kursowi giełdowemu;
2) ogół praw i obowiązków akcjonariusza. Akcjonariusz z tytułu uczestnictwa w spółce ma określone uprawnienia i obowiązki, których zakres jest proporcjonalny do wielkości objętej części kapitału zakładowego;
3) papier wartościowy ucieleśniający uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi. Prawa z akcji nie powstają jednak z chwilą wydania dokumentu, lecz z chwilą zarejestrowania spółki. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Treść dokumentu akcji określa art. 328 k.s.h., zgodnie z którym dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać firmę, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji, wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, ograniczenia co do rozporządzania akcją, postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji oraz jego formy. W spółkach publicznych akcje mają postać zdematerializowaną, czyli nie występują w formie dokumentu, lecz zapisu elektronicznego na rachunku papierów wartościowych. Akcjonariuszowi posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz