AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc - strona 1 AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc - strona 2 AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc - strona 3

Fragment notatki:

Prawo geodezyjne i kartograficzne 1989 r.

Znakiem geodezyjnym jest:

rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej,

Pracą geodezyjną jest wykonywanie:

 1. rozumie się przez to projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie
 2. obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i
 3. opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie
 4. geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

Jakich spraw nie reguluje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne?

 • Ustawa reguluje sprawy geodezji i kartografii, krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów i budynków,
 • inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rozgraniczania nieruchomości, państwowego zasobu geodezyjnego i
 • kartograficznego oraz uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Do sieci uzbrojenia terenu nie zalicza się:

 • Sieć uzbrojenia terenu - rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia:
 • wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń
 • melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.,

Co rozumiemy pod pojęciem ewidencji gruntów i budynków?

 • rozumie się przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich
 • właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami,

Co stanowi geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu?

 • uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach
 • władających siecią,

Co to jest system informacji o terenie?

 • Jest to baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu
 • zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz