administracjia i organy - Organ administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
administracjia i organy - Organ administracji publicznej - strona 1 administracjia i organy - Organ administracji publicznej - strona 2 administracjia i organy - Organ administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

1. Administracja - jest to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Cechująca się celowością, trwałością i planowaniem działania. Administracja publiczna - (państwowa) system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku zewnętrznym i wewnętrznym. Cechy: - inicjatorski charakter jej działania - konkretność sytuacji rozwiązywanych przez administrację - działalność ta jest ukierunkowana na interes publiczny W systemie administracji publicznej można wyróżnić dwie części: - strukturę administracji państwowej rządowej (zcentralizowana). - strukturę administracji samorządowej (zdecentralizowana) Administracja jest zjawiskiem społecznym; podmiotem administracji jest współżycie społeczne. Zajmuje się prawami wspólnoty i członkami tej wspólnoty z faktu tego wynika ukierunkowanie administracji na interes publiczny. Administrację cechuje aktywność, inicjacja i działalność ukierunkowana na przyszłość. Cecha ta występuje wyraźnie, gdy administracja wykonuje ustawy. To, co ustawodawca określa generalnie i abstrakcyjnie administracja ma przekształcić w rzeczywistość. Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć. Ta cecha odróżnia administrację od ustawodawstwa, które ukierunkowane jest na wydawanie generalnych, abstrakcyjnych uregulowań przez to obejmuje wielość przypadków. Administracja publiczna wyróżnia się szeregiem cech kształtujących jej ogólne pojecie i charakteryzujące jej miejsce \v ramach organizacji państwa. Można tu wskazać na następujące cechy: 1.Administracja działa w imieniu i na rachunek państwa. 2. Administracja ma charakter polityczny, co nie oznacza, że aparat administracji ma być polityczny. 3. Administracja działa na podstawie prawa i w tych granicach, jakie prawo dla niej przewiduje. 4. Celem działalności administracji nie jest osiąganie zysku. 5. Administracja jest organizacją o charakterze jednolitym i ogólnym. Jej działania odnoszą się, zatem w równym stopniu do wszystkich obywateli lub innych podmiotów. 6. Administracja ma charakter monopolistyczny 7. Administracja ma w zasadzie charakter bezosobowy w ramach jej struktur działają organy nie zaś pełniące ich funkcje jednostki czy osoby lub ich grupy. 8. Administracja ma charakter władczy. 9. Administracja zorganizowana jest i działa na zasadzie kierownictwa i podporządkowania ( podporządkowanie hierarchiczne) → Służbowe oraz osobowe. 10. Administracja opiera się w swym działaniu z zawodowego i fachowego personelu urzędniczego.
2. Struktura obecnego podziału terytorialnego państwa Strukturę podziału terytorialnego państwa określa ustawa z dnia 24.07.1998 r. O w prowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału państwa -jednostkami tego podziału są gminy, powiaty i województwa , o tym podziale mówi także konstytucja, która pozostawia pewną swobodę w zasadach-podziału organizacji administracji państwa. Struktura podziału samorządu terytorialnego: - ustawa z dn. 08.03.90 r. o samorządzie gminnym - ustawa z dn. 05.06.98 r. o samorządzie powiatowym

(…)

… Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Komitet Obrony Kraju, Rada Legislacyjna). 6. RM jest organem władzy wykonawczej: - prowadzi politykę zewnętrzną i wewnętrzną państwa - sprawy bieżące - jest podstawowym ośrodkiem rządzenia państwem w sensie politycznym - to, co jest funkcją państwa jest funkcją rządu- kieruje administracją rządową i koordynuje jej pracę - zapewnia wykonywanie ustaw oraz wydaje…
… nie pod zwierzchnictwem wojewody, działa samodzielnie, obszary ich działania nie pokrywają się z obszarami województwa. 4. Zakres działów administracji rządowej określa ustawa z dn. 04.09.97 r. o działach administracji rządowej. Ustawa ponadto określa właściwości ministra kierującego danym działem. Kierowanie działami administracji rządowej powierza się jednemu ministrowi właściwemu do spraw oznaczonych nazwą danego…
… określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki rządu w odniesieniu do działu, którym kieruje, jak również do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych w zakresie działu, którym kieruje. Minister wydaje rozporządzenia, ale RM może uchylić rozporządzenie…
… - o ustroju gminy decyduje statut - gmina tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla, dzielnice i inne) - na wsi - sołtys ( organ wykonawczy) - zebranie wiejskie ( uchwałodawczy) w dzielnicy - zarząd ( organ wykonawczy) - Rada osiedla ( uchwałodawczy) 16. Władze gminy:- Referendum ( obligatoryjne, fakultatywne; poprzez referendum można rozstrzygać o wszystkich ważnych sprawach dla gminy, przeprowadza…
… wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wybór następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani spoza składu rady. Kompetencje: przygotowanie projektów uchwał Rady, wykonywanie uchwał Rady, gospodarowali i mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zarząd wykonuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz