Administracja zdalna - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja zdalna - omówienie - strona 1 Administracja zdalna - omówienie - strona 2 Administracja zdalna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Uwarunkowania zdalnego załatwiania spraw administracyjnych W Polsce występują już rozwiązania charakterystyczne dla trzeciej fazy rozwoju informatyki, ale nie zostały jeszcze rozwiązane niektóre problemy charakterystyczne dla pierwszej i drugiej fazy. Istotne znaczenie mają nadal tradycyjne nośniki danych, których redukowanie jest charakterystyczne dla pierwszej fazy informatyzacji. Ograniczone są także możliwości komunikacji elektronicznej, których rozwój wiąże się z drugą fazą informatyzacji. Sprawia to, że sterowanie procesami informatyzacji przez władze publiczne jest w Polsce znacznie bardziej skomplikowane niż w państwach należących do Wspólnot Europejskich od początku ich istnienia i lepiej przez to przygotowanych do realizacji kolejnych planów e-Europe.
Rozwiązanie problemu efektywnego przetwarzania danych dla realizacji zadań publicznych zależy od prawnych i pozaprawnych uwarunkowań korzystania z produktów technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez organy władzy publicznej i ich aparat pomocniczy (sfera wewnętrzna - back office) ale także od skorzystania z oferowanych możliwości zdalnego załatwiania spraw administracyjnych przez podmioty spoza aparatu administracji: osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (sfera zewnętrzna - front office).
Równolegle powinny być podejmowane działania, zmierzające do usuwania zbędnych dla ochrony uzasadnionych interesów jednostkowych i interesu publicznego (w tym bezpieczeństwa i porządku publicznego) barier rozwoju e-partycypacji, e-biznesu i e-administracji.
Pilnie potrzebne jest wzmacnianie fundamentów e-administracji (w tym redukowanie roli papierowych nośników danych i usprawnianie komunikacji). Równocześnie, m.in. ze względu na wymogi implementacji unijnych dyrektyw, nie można odkładać wznoszenia niektórych konstrukcji e-administracji (m.in. w zakresie interoperacyjności systemów informacyjnych), mimo, że z powodu słabości fundamentów okazują się chwiejne. Według teorii opisanej przez historyka Witolda Kulę, z zapóźnienia można wyciągnąć korzyści poprzez skracanie etapów rozwoju. Warto teorię tę odnieść do wspomagania narzędziami informatycznymi działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, omijając przebrzmiałe rozwiązania technologiczne, odrzucane już w krajach bardziej zaawansowanych w budowie e-administracji i obserwując nowe trendy, w tym wzrost roli telefonów jako alternatywnych względem komputerów środków zdalnej komunikacji.
Informatyzacja administracji wpływa na zdolność wykonywania zadań publicznych poprzez zwiększanie efektywności przetwarzania danych, polegającej w szczególności na zdalnej komunikacji oraz redukowaniu znaczenia papieru jako nośnika danych. To powinno być kryterium oceny użyteczności narzędzi informatycznych. Oceny te powinny odnosić się do sfery wewnętrznej i kontaktów z podmiotami spoza aparatu administracji.


(…)

… jako zadanie szczególne organów nadzoru
W polskiej ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wyodrębniono 6 rozdziałów, m.in.: R.2 Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu, R.3 Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi, R.4 Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy. Ustawa powinna być instrumentem wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i osiągania europejskich standardów dobrej administracji poprzez regulację planowania, standaryzacji, atestacji i kontroli. Traktując ustawę o informatyzacji jako wsparcie w osiąganiu europejskich standardów można ją rozpatrywać w kontekście prawa do dobrej administracji, zawartego w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyjętej w grudniu 2000 r. w Nicei (art. 41). Urzeczywistnianie tego prawa nie jest dziś możliwe bez informatyzacji. Prawem podstawowym obywatela Unii Europejskiej jest domaganie się od organów i instytucji Unii bezstronnego, zgodnego…
… ustawy np. informatyczny nośnik danych, system teleinformatyczny oraz przepisów K.p.a dotyczących zasad wnoszenia podań). Zlikwidowano Krajową Ewidencję Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych. Znowelizowano przepisy dotyczące sposobu powoływania kontrolerów. Ponadto wprowadzono rozwiązania nowe, w zakresie udostępniania obywatelom i przedsiębiorcom e-usług publicznych (ePUAP, centralne…
… repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych), tworzenia warunków dla współpracy pomiędzy systemami, których obywatele i przedsiębiorcy używają (zagadnienia interoperacyjności), ułatwiania komunikacji z systemami (identyfikacja i uwierzytelnianie w systemach) i usuwania barier prawnych i proceduralnych w dostępie do usług oferowanych przez podmioty publiczne (zmiany w procedurze administracyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz