Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu styczniowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu styczniowym - strona 1 Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu styczniowym - strona 2 Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu styczniowym - strona 3

Fragment notatki:


Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu styczniowym. Wieczorem 29.11.1830 r. wybuchło w Warszawie powstanie listopadowe. Wła­dzę przejęła pierwotnie Rada Administracyjna, poszerzona o 6 posłów i 4 członków Towarzystwa Patriotycznego. Dnia 4.12.1830 r. przemianowała się ona w Rząd Tymczasowy, który następnego dnia powierzył J. Chłopickiemu urząd dyktatora. 21.12.1830 r. rozwiązał on Rząd, powołując w jego miejsce Radę Najwyższą Na­rodową. Składała się ona z przewodniczącego i 4 członków, dzieląc się wewnę­trznie na 5 sekcji: dyplomatyczną, skarbową, administracyjną, wojny oraz spra­wiedliwości i oświaty. Podporządkowane im były komisje rządowe. Miejsce Rady 18.1.1831 r. zajął Rząd Narodowy pod przewodnictwem A. Czartoryskiego. Po detronizacji cara Mikołaja przejął on część kompetencji monarchy, pozostałe odda­jąc Sejmowi. Władzę wykonawczą Rząd realizował przez 6 ministrów, nie wcho­dzących jednakże w jego skład. Zmieniono to 17.8.1831 r. reorganizując Rząd. Na jego czele stanął Prezes Rady Ministrów, wybierany przez obie izby Sejmu. Mia­nował on swego zastępcę oraz 6 ministrów, którzy mogli odtąd zasiadać w Rzą­dzie, ale tylko z głosem doradczym. Po upadku powstania konstytucja Królestwa Polskiego została zawieszona, a nowy jego ustrój określił wydany przez cara Mikołaja I 14.2.1832 r. Statut Orga­niczny. Zgodnie z jego treścią: Królestwo inkorporowano do Rosji, zniesiono Sejm, zlikwidowano odrębną armię itp. Pozostawiono natomiast odrębny rząd, admini­strację i samorząd. Stan taki pozostawał bez większych zmian, nie licząc okresu odwilży posewastopolskiej (1856-1862), aż do wybuchu powstania styczniowego (22/23.1.1863). Po upadku powstania listopadowego doszło do faktycznego zawie­szenia konstytucji Królestwa Polskiego. Stan taki trwał do wydania przez cara Mikołaja I, 14 lutego 1832 roku, Statutu Organicznego, ogłoszonego jako rzekomo legalna zmiana konstytucji, w rzeczywisto­ści znoszącego dawną konstytucję. W miejsce istniejącej do 1830 roku unii, Statut inkorporował Kró­lestwo do Cesarstwa Rosyjskiego, znosił odrębność koronacji i wojska. Zachowywał osobny skarb Królestwa i rząd. W odniesieniu do rządu nastąpiły jednak istotne ograniczenia. Radzie Administracyjnej przewodniczyć miał z urzędu mianowa­ny przez cesarza namiestnik (był nim tłumiciel powstania, feldmar­szałek Iwan Paskiewicz). Została ona oddzielona od Rady Stanu, prze­stała też pełnić funkcję gabinetu ministrów, przejmując jedynie zarząd Królestwa. Rada Stanu podporządkowana została Radzie Państwa Cesarstwa Rosyjskiego, utraciła też swe funkcje związane z systemem parlamen­tarnym z uwagi na likwidację sejmu. Inne jej uprawnienia zostały wprawdzie utrzymane, lecz tylko do 1841 roku, kiedy to Radę zniesio­no, a część jej kompetencji przejął Departament do Spraw Królestwa Polskiego w petersburskiej Radzie Państwa. Przywrócono ją na krótko w okresie reform przeprowadzanych przez Aleksandra Wielopolskiego, istniała jednak tylko do 1867 roku.

(…)

… i rządy gubernialne za­stąpili prezesów i komisje wojewódzkie, a naczelnicy powiatowi -komisarzy obwodowych. W miastach urzędy municypalne przemiano­wano na magistraty, pozbawiając je całkowicie cech samorządowych.
Wprawdzie Statut Organiczny utrzymał w administracji i sądow­nictwie język polski jako urzędowy, lecz od 1836 roku znajomość języka rosyjskiego dawała pierwszeństwo w przyjmowaniu do służby…
…, do których kompetencji należały sprawy związane z rozkładem ciężarów publicznych. Rady nie uzyskały żadnych własnych organów wykonawczych i w praktyce podporządkowane zostały naczelnikom powiatu.
W zbiorowych gminach wiejskich wprowadzono na wzór rosyjski samorząd, który tworzyły: zgromadzenie gminne, wójt, urząd i sąd gminny. W gromadach natomiast: zgromadzenie gromadz­kie i starosta (zwany też sołtysem).
Wybuch…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz