Administracja terenowa i jej reforma w 1950 roku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja terenowa i jej reforma w 1950 roku - strona 1 Administracja terenowa i jej reforma w 1950 roku - strona 2

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA TERENOWA Podział administracyjny państwa: W 1944 r. PKWN wydał dekret, który regulował sprawę podziału administracyjnego państwa. Ten dekret uchylił podział administracyjny, który wprowadziły władze okupacyjne oraz przywrócił podział państwa polskiego sprzed 1939 r.:
województwa (14),
powiaty (271),
miasta wydzielone z powiatów i stanowiące samodzielne powiaty (44),
gminy (ok. 3000) - w ich obrębie znajdowały się gromady (40 124),
powrót do koncepcji, według której miasto Warszawa stanowiło samodzielną jednostkę wyłączoną z województwa. W ten sposób wyłączono również miasto Łódź.
Ten podział przetrwał do 1975 r., kiedy powiaty uległy skasowaniu, przez co powstał dwuszczeblowy podział administracyjny:
gmina jako władza najbliższa obywatelowi,
województwo (49) jako władza pośrednicząca między obywatelem i władzą centralną.
Ponadto już w 1954 r. odstąpiono od gminy w pojęciu gromady i zastąpiono ją gromadą nowego typu.
Natomiast nowością były, wyróżnione ze względu na prowadzoną działalność, osiedla:
robotnicze,
rybackie,
uzdrowiskowe. Terenowe organy administracji: PKWN przywrócił organy sprzed wojny, dokonując jednak pewnych zmian wynikających z ówczesnych realiów:
PKWN przejął zadania prezydenta, którego nie było,
wojewodowie byli organami pierwszej instancji,
starostowie byli organami drugiej instancji.
Wojewodowie byli przedstawicielami rządu w województwach, a starostowie w powiatach. Przy wojewodzie działał Urząd Wojewódzki jako organ pomocniczy, natomiast przy staroście - starostwo. Pozycję prawną tych urzędników zmodyfikowano - nominacji wojewodów dokonywał PKWN, a starostów minister administracji publicznej. Natomiast na Ziemiach Odzyskanych mianowały ich Rady Narodowe (wojewódzkai powiatowa). Wojewodowie i starostowie podlegali ministrowi administracji publicznej, a na ziemiach Odzyskanych - ministrowi Ziem Odzyskanych → koncepcja społecznej kontroli Rad Narodowych.
W miastach i na wsi, zgodnie z dekretem PKWN funkcje terenowych organów administracji ogólnejw zakresie władzy wykonawczej pełnili prezydenci (w miastach większych) lub burmistrzowie (w miastach mniejszych), a na wsi wójtowie. Istniały również organy administracji niezespolonej, np.: urzędy skarbowe oraz nowe urzędy, np.: Urzędy Prasy i Propagandy. W tym pierwszym okresie, w latach 1944-1950, nawiązywano do tradycji przedwojennych, dokonując jednak pewnej ich modyfikacji.
REFORMA ADMINISTRACJI TERENOWEJ W 1950 R. Podczas gdy w latach 1944-1950 kraje bloku sowieckiego miały podobne przeżycia powracając do zasad przedwojennych w zakresie organizacji państwa, od 1950 r. zaczęto przyjmować za wzór zasady ustrojowe Związku Radzieckiego → zasada centralizmu demokratycznego.


(…)

…, likwidując jednocześnie inne struktury:
zniesienie hierarchii organów wykonawczych samorządu,
likwidacja wojewodów i starostów,
zniesienie szeregu organów administracji niezespolonej (np.: izby skarbowe, urzędy skarbowe).
Ustawa pozostawiła jedynie Rady Narodowe działające w postaci kolegiów. Jeszcze przed reformą przy Radach Narodowych funkcjonowały prezydia Rad Narodowych, które pomagały w funkcjonowaniu…
…, która w miejsce istniejących gmin i gromad wprowadziła gromady nowego typu. Były one trzykrotni mniejsze od dawnych gmin, dzięki czemu władza miała być bliżej obywatela. Przy tej okazji zlikwidowano również sołtysów.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz