Administracja publiczna - Trójpodział władzy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna - Trójpodział władzy - strona 1 Administracja publiczna - Trójpodział władzy - strona 2 Administracja publiczna - Trójpodział władzy - strona 3

Fragment notatki:

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzia struktur państwowych - część potrzeb ludzie załatwiają wspólnie, dlatego stworzyli struktury, czyli administrację. Administracja to część systemu społecznego. Istnieje teoria podziału na administrację publiczną i prywatną. Wg tego ujęcia do zadań administracji prywatnej należy np. zakup materiałów biurowych. Współczesna administracja publiczna realizuje zaś coraz więcej zadań, które niegdyś samodzielnie realizowało społeczeństwo. Możliwości samosterowania w społeczeństwie uległy także zmniejszeniu w związku z pogłębiającą się jego komplikacją. Luźniejsze stają się także społeczne struktury (dla przykładu rodzina), co powoduje konieczność przejęcia przez administrację nowych zadań np. opieki nad osobami starszym i. Z drugiej strony obecnie istnieje tendencja do powstawania różnorodnych organizacji prywatnych przejmujących zadania publiczne min. zadania socjalne (Związki Zawodowe). 2. Jakie są relacje między pojęciem administracji państwowej i administracji public znej? Administracja publiczna stanowi zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw publicznych przede wszystkim zaś a. państwowej i a. samorządowej. Administracja publiczna jest desygnatem na określenie struktur, działań i kadr tych rodz ajów administracji. Administracja państwowa dział zawsze w imieniu i na rachunek państwa. Zawsze na charakter polityczny, działa na podstawie i w granicach wyznaczanych przez prawo. W teorii powinna działać w interesie publicznymi w ramach przyznanej prawem kompetencji. Ma charakter bezosobowy i władczy oparty na zasadzie kierownictwa i podporządkowania. Musi działać w sposób ciągły i stabilny. 3. W jaki sposób definiowane jest pojęcie administracji publicznej? Scharakteryzuj sposoby i podaj przykłady. Administracja jest definiowana w sensie funkcjonalnym (pod kątem organizowania wytwarzania świadczeń) np. realizacja świadczeń oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych itd. Administracja to proces podejmowania decyzji. Administracja jest definiowana w sensie instytucjonalnym (najszersze pole analiz prowadzonych na gruncie nauki społecznej) Do definiowania administracji konieczne jest wykorzystanie ustaleń innych nauk społecznych zwłaszcza teorii organizacji i zarządzania, nauk politycznych, psychologii i socjol ogii. Administracja jest definiowana z punktu widzenia społecznego jako instytucja zajmująca się przygotowywania decyzji, współdziałaniu w podejmowaniu decyzji politycznych oraz podejmowaniem decyzji zewnętrznych oraz wewnętrznych.

(…)

… oraz zmieniać zakres ich kompetencji, a także składać do Prezydenta RP wnioski o poszerzenie Rady Ministrów o tzw. ministrów bez teki, koordynatorów części prac Rady Ministrów, np. reformy systemu oświaty czy reformy zdrowia. Do Rady Ministrów mogą być powoływani również przewodniczący określonych w ustawach komitetów, np. Komitetu Integracji Europejskiej. Skład Rady Ministrów proponuje Premier i przekazuje…
… związków zawodowych pracowników sektora publicznego, tradycjami dialogu społecznego - Europejska Karta Społeczna zakłada dowolność państwa w tej materii.
Przykłady:
-Wlk. Brytania - uzależnianie podwyżek od wyników pracy, a nie od długości stażu, na politykę płacową ma wpływ sytuacja budżetu oraz wzrost kosztów utrzymania
-Niemcy - sytuacja pracowników wyższego rzędu uzależniona jest od parlamentu…
… Rady Ministrów.
Dymisja rządu
Prezydent obligatoryjnie przyjmuje dymisję Rady Ministrów:
na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu (art. 154 ust. 1 zd. 2 Konstytucji), w razie niewyrażenia jej przez Sejm wotum zaufania w II procedurze rezerwowej (w trybie art. 154 ust. 2 lub art. 155 ust. 1 Konstytucji), w razie wyrażenia jej przez Sejm konstruktywnego wotum nieufności w trybie art. 158 ust. 1…
…, Prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy, Generalny Inspektor Danych osobowych, sądy powszechne i administracyjne. b) Kontrola niepaństwowa, którą sprawują organy nie należące do administracji rządowej.
47. Jakie kryteria stosowane są w działaniach kontrolnych podejmowanych wobec administracji?
Generalnym kryterium kontroli…
… i agencje)
Publiczna rządowa administracja terenowa (1.wojewoda i urząd wojewódzki, 2.administracja zespolona działająca na zlecenie wojewody lub z inicjatywy własnej gdy tak stanowi ustawa - państwowa Straż Pożarna, Kuratoria Oświaty, Inspekcja Handlowa, Nadzoru Budowlanego, ochrony środowiska 3.wojewódzka administracja niezespolona - Izby skarbowe, dowódcy okręgów wojskowych, dyrektorzy izb skarbowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz