Administracja - opracowanie pytań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja - opracowanie pytań - strona 1 Administracja - opracowanie pytań - strona 2 Administracja - opracowanie pytań - strona 3

Fragment notatki:

Znajdziemy w niej takie zagadnienia jak: administracja publiczna, stosunek administracyjnoprawny, podział źródeł prawnych, akty normatywne, źródła prawa, dzienniki urzędowe, formy działania administracji publicznej, rodzaje aktów, wadliwość aktu, teoria interesu Launa, aparat administracji, decentralizacja, podmiot administracji, organy administracji, centralne organy administracji, samorząd terytorialny, mienie komunalne, związki , stowarzyszenia i porozumienia powiatów, pojęcie kontroli administracji publicznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, sądownictwo administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, kontrola prokuratorska, ochrona danych osobowych.


1.POJĘCIE ADMINISTRACJI PUB.
Administracja pub -jest to działalność trwała celowa i planowa, “administracja “ oznacza służenie czynność podporządkowania rozkazom ministrare oznacza posługiwać, wykonywać, kierować. Jest sprawowana przez państwo( organy państwowe, związki publicznoprawne i inne podmioty administracji. Administrację cechuje możliwość użycia bezpośredniego przymusu. Wyróżniamy adm. pub. w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i formalnym.
Podmiotowym- ogół podmiotów wykonujących określone funkcje z zakresu administracji pub
przedmiotowym-jest to taka działalność panstwa której przedmiotem są sprawy administracyjne , albo inaczej zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej.
Formalnym -cała działalność państwa wykonywana przez podmioty administracji.
Administracja jest działalnością panstwa, która nie wykazuje cech ustawodawstwa ani sądownictwa.
2.TYPOWE CECHY ADM. PUB.
1.Administracja jest zjawiskiem społecznym..
2.Adm. cechuje aktywność, inicjatywa, działalność ukierunkowana na przyszłość. 3.Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć.
Ta cecha odróżnia adm.. od ustawodawstwa 3.WŁDZTWO ADMINISTRACYJNE
władztwo imperium -prawo użycia bezpośredniego przymusu przez organy adm. dla zrealizowania jednostronnych zarządzeń.
4. RÓŻNE POSTACIE ADM. PUB-władcza, nie władcza, świadcząca.
Rozróżniamy adm. władcza i nie władczą
władcza, - gdy adm.. wydaje akty obowiązujące adresatów i gdy w razie potrzeby używa przymusu dla realizacji. Adm władcza charakteryzuje prawo wydawania aktów prawnych jednostronnych, którym służy domniemanie ważności ( podmiot, którego akt dotyczy jest zobowiązany jest do niego się dostosować, jedynie inny organ państwowy, wyższego rzędu, posiadający odpowiednie kompetencje może taki akt znieść bądź zastąpić go innym aktem) oraz możność zastosowania przymusu bez ingerencji sądów.
nie władcza - gdy adm działa w sposób dostępny osobom fizycznym.
Inny podział to ; Władcza -, gdy administracja wkracza w sferę prawną obywatela , ogranicza jego wolność własność , gdy nakłada na niego obowiązek , w jakiś sposób go obciąża ( wywłaszczenie , ustalenie obowiązku podatkowego , rozwiązanie zgromadzenia )
Świadcząca-zapewnia określone świadczenia np. pomoc społeczna
5.POJECIE PRAWA ADM.
Prawo administracyjne /jest to gałęź prawa odnosząca się do adm.pub./ jest zespołem norm, które regulują administracyjną działalność panstwa, funkcje administrowania są nie tylko regulowane przez prawo adm., ale również przez konstytucję, prawo cywilne, a nawet częściowo przez prawo karne ( ochrona urzędnika i czynności urzędowych) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz