administracja nauka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
administracja nauka - strona 1

Fragment notatki:

Przygotowana została na przedmiot administracja wykładany na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania przez dr Andrzeja Nowak. Tematem przewodnim jest nauka o administracji.

Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: pozycja i uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, portrety urzędujących Prezydentów, kompetencyjny zakres praw i obowiązków Prezydenta, kancelaria Prezydenta RP.

Dodatkowo w notatce można znaleźć bibliografię.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Studia Licencjackie I stopnia
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
Małgorzata Wróbel
Elżbieta Sawicka
Numer Albumu : 23051
Numer Albumu : 22153
Grupa AZ-2/I
Przedmiot: Nauka o administracji Wykładowca: dr Wojciech Goc Wyszków, 2012 r.
Treść pracy
Tematyka instytucji prezydenta wywołuje najwięcej emocji społecznych. Prezydent należący do organów państwa, łącząc w sobie cechy jednoosobowego kierownictwa, staje się jednoosobową reprezentacją państwa. Tęsknota społeczeństwa, świadoma czy podświadoma, do zmaterializowanego symbolu w osobie prezydenta jest źródłem łączenia w nim coraz większych nadziei i nakładania coraz to większych obowiązków Przeobrażenia ustrojowe dokonane w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku spowodowały wzrost znaczenia tej instytucji. Znaczna część środowisk naukowych i politycznych, zainteresowana przemianami, dostrzegała w osobie prezydenta najlepsze instytucjonalne zabezpieczenie przyszłych reform. Państwa postsocjalistyczne, jak Rzeczypospolita Polska i np. Republika Czeska, zarówno w sensie tworzenia nowych systemów rządów, jak i rozwiązań systemowych, w dalszym ciągu traktować można jako swego rodzaju laboratorium konstytucyjne. Wprowadzenie instytucji prezydenta w państwach Europy Środkowowschodniej podczas transformacji ustrojowej było zjawiskiem nowym bądź ustanowionym po latach nieobecności w systemie organów państwowych. Spowodowanie wzrostu znaczenia instytucji prezydenta niosło jednakże za sobą powstanie pytania o model prezydentury w kształtującym się systemie ustrojowym państw.
Pomimo ogromu materiałów w literaturze przedmiotu problematyka urzędu Prezydenta RP jest wciąż aktualna i budzi wiele emocji. Z tego też powodu tematyka ta stała się inspiracją do napisania tejże pracy. Celem pracy jest przyjrzenie się pozycji ustrojowej Prezydenta RP - nie tylko z powodu licznych kontrowersji i głosów podnoszonych o znaczenie i stan tej instytucji w Polsce. W poniższej pracy wykorzystane zostały liczne opracowania, w tym materiały źródłowe, takie jak konstytucja i akty prawne. Jednakże zauważyć należy, iż stan literatury w temacie instytucji prezydenta w Polsce jest dość obszerny, kompleksowo traktujący tę tematykę. Praca moja składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona została geneza i historia omawianego urzędu. Zrobiłam także historyczny przegląd urzędujących Prezydentów, począwszy od czasów II Rzeczypospolitej do czasów współczesnych. Część druga niniejszego opracowania poświęcona została sposobowi wyboru, organizacji urzędu, odwołaniu oraz sprawowaniu mandatu prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazano również pozycję ustrojową głowy państwa. W rozdziale tym zawarte zostały także informacje na temat kompetencji i pozycji ustrojowych prezydenta. Poświęcony został on ponadto miejscu prezydenta w systemie organów państwowych. Ostatnią kwestię w niniejszej pracy zajmuje ocena rozwiązań ustrojowych omawianego urzędu.

(…)

….
Konstytucja przewiduje, że prezydent powołuje prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego (art.194 ust.2), pierwszego prezesa Sądu Najwyższego (art.183 ust.3) oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (art.185). W tych wszystkich decyzjach może jednak dokonywać powołania tylko spośród kandydatów przedstawionych mu przez zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego…
… i przede wszystkim nieskorumpowany, co w dzisiejszych czasach byłoby trudne do spełnienia...
Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został przywrócony 7 kwietnia 1989r. jako skutek porozumień Okrągłego Stołu. Ponieważ ówczesna oficjalna nazwa państwa brzmiała Polska Rzeczpospolita Ludowa, wybrano wówczas jedynego w historii prezydenta PRL Po osiągnięciu kompromisu w „obradach okrągłostołowych” zwyciężył, jedyny kandydat wybrany przez nadal zdominowane przez komunistów Zgromadzenie Narodowe, Wojciech Jaruzelski (zrzekł się urzędu w 1990 roku). Przeprowadzono wówczas pierwsze wolne wybory prezydenckie, w których zwycięzcą była legenda Solidarności - Lech Wałęsa. W kolejnych wolnych wyborach w 1995r. zwyciężył były komunistyczny minister Aleksander Kwaśniewski (sukces swój powtórzył również w 2000r. zwyciężając w pierwszej…
… delegacji PZPR na XX Zjeździe KPZR. Okoliczności śmierci Bieruta pozostają niejasne. Niemniej dzięki temu zdarzeniu skończył się w Polsce okres stalinizmu.
Polska Rzeczpospolita Ludowa (1952-1989)
Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r. znosiła urząd prezydenta. Jego rolę przejęła Rada Państwa (urząd istniejący już pod rządami Małej Konstytucji z 1947 r.). Była ona konstytucyjną kolegialną głowa państwa…
… wybranego w wyborach powszechnych.”. 31 grudnia 1989r. weszła w życie ustawa zmieniająca Konstytucję PRL wprowadzając nowe nazewnictwo urzędów państwowych.
III Rzeczpospolita (od 1989 roku)
31 grudnia 1989 roku weszła w życie ustawa konstytucyjna o zmianie nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska.
Lech Wałęsa sprawował władzę 22 grudnia 1990 - 22 grudnia 1995r.
Obok Jana Pawła II najbardziej znany Polak…
…, sposób głosowania, kampania wyborcza) ordynacji sejmowej. Wybory przeprowadzają: Państwowa Komisja Wyborcza utworzona na podstawie odrębnych przepisów, okręgowe komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Zarządzenia wyborów dokonuje Marszałek Sejmu. Wybory (pierwsza tura) muszą się odbyć w dniu przypadającym nie wcześniej niż 100 dni i nie później niż 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta (art…
… przez cały jego okres kadencji.
Finansowanie kampanii wyborczej w Polsce jest jawne, a wydatki poniesione na nią przez partie polityczne są pokrywane z ich własnych funduszy. Komitet Wyborczy partii politycznej musi zdać sprawozdanie przed Państwową Komisją Wyborczą. Pieniądze przeznaczone na płatne ogłoszenia wyborcze w prasie oraz radiofonii i telewizji (zarówno prywatnej, jak i publicznej) nie mogą przekraczać 80…
… z roku 1934 zostały uchwalone nie jako ustawy, lecz powstały jako rozporządzenia prezydenta.
Znacznie silniejsza wersja prezydentury powstała pod rządami Konstytucji kwietniowej z 1935r. Niestety była przygotowywana w okresie kryzysu demokracji parlamentarnej w Polsce i na świecie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm 23 III 1935r.,ale podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego dopiero 23 IV 1936…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz