Administracja i prawo administracyjne - Przepis prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja i prawo administracyjne - Przepis prawa - strona 1 Administracja i prawo administracyjne - Przepis prawa - strona 2 Administracja i prawo administracyjne - Przepis prawa - strona 3

Fragment notatki:

Administracja i prawo administracyjne Pojecie administracji W nauce prawa administracyjnego mówi się o pojęciu administracji w trzech znaczeniach. W ujęciu podmiotowym administracja oznacza wydzielone w państwie różnorodne organy oraz skupione wokół nich jednostki organizacyjne powołane specjalnie dla realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych. Zgodnie z definicją przedmiotową administracja to określona, o specjalnych celach, działalność podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznym. W trzecim znaczeniu, administracja to ludzie zatrudnieni w strukturach wyodrębnionych w pierwszym znaczeniu.
Pojecie prawa administracyjnego W znaczeniu szerokim prawo administracyjne to normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej oraz zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie uregulowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Prawo administracyjne w znaczeniu szerokim podzielić możemy na prawo ustrojowe, prawo materialne i prawo procesowe.
- normy prawa ustrojowego - regulują organizację i zasady funkcjonowania administracji państwowej; dotyczą tworzenia i obsadzania organów administracyjnych i ich urzędów, budowy wewnętrznej i wzajemnych relacji poszczególnych struktur administracji.
- normy prawa ustrojowego - ustanawiają wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz administracji państwowej rozumianej jako część aparatu państwowego.
- normy prawa procesowego regulują tok czynności podejmowanych przez organy określone prawem ustrojowym w celu realizacji norm prawa materialnego.
Prawo procesowe podzielić możemy na :
- prawo o ogólnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniach szczególnych;
- prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych postępowaniach wykonawczych;
- prawo o trybie kontroli przestrzegania przepisów prawnych przez podmioty administracji państwowej oraz obywateli i organizacje społeczne;
- prawo o postępowaniu legalizacyjnym
- prawo o postępowaniu karno - administracyjnym (postępowaniu w sprawach o wykroczenia);
- prawo o postępowaniu porządkowym i dyscyplinarnym;
- prawo o postępowaniu w sprawach skarg i wniosków.
Prawo i administracyjne w znaczeniu wąskim stanowią tylko normy dwustronnie wiążące ustanawiające określone uprawnienia lub obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów nie podporządkowanych im organizacyjnie. Do prawa administracyjnego w tym znaczeniu należą :
- przepisy prawne ustanawiające uprawnienia lub obowiązki, wyznaczające wprost zachowanie się każdego, kto znajdzie się w określonej sytuacji, posiada określone rzeczy lub prowadzi określoną działalność;


(…)

…. Należą tu :
- ogólne postępowanie administracyjne;
- postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń;
- postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz pomiędzy tymi organami a sądami;
- postępowanie w sprawie skarg i wniosków.
Trzon kodeksu stanowią przepisy ogólnego postępowania administracyjnego. Zakres…
… organu administracji publicznej, które określa sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie. Nazwami używanymi na określenie aktu administracyjnego są : decyzja administracyjna, zażalenie, nakaz, postanowienie. Tryb wydawania aktów administracyjnych jest szczegółowo uregulowany w kodeksie postępowania administracyjnego i ewentualnie w innych przepisach proceduralnych…
… administracyjnego stanowi podstawę jego uchylenia lub stwierdzenia nieważności, co skutkuje utratą mocy obowiązującej przez akt.
Kodeks postępowania administracyjnego wymienia przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji. Należy zauważyć, że akt administracyjny może być zmieniony lub uchylony nie tylko z powodu istotnej wadliwości. Przepisy prawa administracyjnego dopuszczają także zmianę lub uchylenie prawidłowo…
… procedury administracyjnej służą stworzeniu zasad działania organów administracji dla realizacji norm prawa administracyjnego materialnego oraz zabezpieczeniu obywatela przed samowolą organów administracji.
Podstawowe przepisy proceduralne dotyczące zastosowania prawa materialnego administracyjnego zawarte zostały w ustawie z dn. 14.06.1996 r. Kodeksu postępowania administracyjnego. Unormowania zawarte…
… prawnych form działania administracji. Wśród ogółu działań administracji najczęściej wyodrębnia się następujące formy tych działań : - Akty normatywne;
- Akty administracyjne;
- Ugody;
- Porozumienie administracyjne;
- Czynności cywilnoprawne;
- Czynności faktyczne.
W działalności administracji wyróżnić możemy dwie sfery działania - sferę wewnętrzną i sferę zewnętrzną. Sfera zewnętrzna to działalność…
… nie osiągną porozumienia, sprawa zostaje załatwiona w formie decyzji. Organ wydaje decyzję także wtedy, gdy odmówi zatwierdzenia ugody. Problematyka ugody została szczegółowo uregulowana w K.p.a.
Porozumienie administracyjne jest dwustronną lub wielostronna czynnością, dokonywaną przez podmioty administracji nie powiązane stosunkiem podległości organizacyjnej lub służbowej, dochodząca do skutku na podstawie…
… na potrzebę zindywidualizowania, skonkretyzowania praw i obowiązków zawartych w prawie proceduralnym.
3. Stosunek sądowo - procesowy zdeterminowany jest strukturą postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jego przedmiotem i funkcją. NSA rozstrzyga spory między równorzędnymi stronami dotyczące legalności wydanej decyzji lub braku naruszenia prawa, w wypadku jej nie wydania.
4. Stosunek ustrojowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz