200 zagadnień o Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
200 zagadnień o Unii Europejskiej - strona 1 200 zagadnień o Unii Europejskiej - strona 2 200 zagadnień o Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:


Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi unię celną.
- wyeliminowanie wszelkich przeszkód taryfowych (ceł) w przepływie towarów między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne świadectwo pochodzenia towaru.
Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi strefę wolnego handlu.
- w wyniku wolnego handlu znoszono cła między państwami członkowskimi; - kraje te zachowały własne taryfy celne w stosunkach z innymi; - stworzono świadectwo pochodzenia towaru, skąd towar jest importowany, żeby zapobiec przepływowi towarów najpierw do państwa z niższym cłem, a dopiero potem dalej. Co jest podstawą prawną tworzenia rynku wewnętrznego w ramach UE?
Traktat o EWG z 1958r., Biała Księga z 1985r., Jednolity Akt Europejski z 1987r., Traktat z Maastricht z 1993r. Co oznacza znaczek CE?
Jest potwierdzeniem, iż producent lub importer deklaruje zgodność wyrobu z odpowiednimi dyrektywami „nowego podejścia”. Nie jest to symbol jakości, ani też symbol rękojmi bezpieczeństwa. Nie stosuje się go na towarach nie objętych dyrektywami. Co to jest dyrektywa, do kogo jest dyrektywa i jaka jest formuła jej obowiązywania?
Nazwa aktu prawnego uchwalanego przez Wspólnotę Europejską. Dyrektywa kierowana jest do państw członkowskich. Wiąże, co do celu, pozostawiając państwom swobodę wyboru środków i metod. Co to jest ECU?
ECU jest jednostką walutową opartą na tzw. koszyku walut narodowych, skonstruowanym na zasadzie proporcjonalności do potencjałów gospodarczych państw uczestniczących. ECU jest bezgotówkowym środkiem rozliczeniowym. W 2002 została całkowicie zastąpiona przez EURO - pierwszą europejską walutę gotówkową. Co to jest Europejski Bank Centralny?
Ponadnarodowy główny (centralny) bank Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Do systemu wchodzą także banki narodowe państw tworzących unię walutową. EBC powstał w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (1999r.) Zajmuje się emisją EURO oraz prowadzeniem polityki pieniężnej i walutowej w Unii Europejskiej. Co to jest Europejski System Banków Centralnych?
Europejski System Banków Centralnych, system koordynacji polityki pieniężnej banków centralnych krajów Unii Europejskiej. Kraje członkowskie UE w trzecim etapie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej mają przekazać ESBC kompetencje w zakresie regulacji stopy procentowej oraz kursu walutowego. System ma być niezależny od rządów i instytucji wspólnotowych. Jego organem nadrzędnym ma być Europejski Bank Centralny.
Co to jest Jednolity Dokument Administracyjny?
SAD

(…)

… obszarów wiejskich w tym środkami, które nie wchodzą w zakres działania Funduszy Strukturalnych).
Wymień Fundusze Strukturalne WE?
Są to trzy fundusze, którymi zawiaduje Komisja Europejska - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny. Cele tych funduszy zostały określone w Jednolitym Akcie Europejskim i działają…
… + wspólna polityka walutowa. Harmonizacja - ograniczenie różnorodności praw i przepisów administracyjnych poszczególnych państw i zbliżenie do siebie.
Jaka jest różnica między wspólnym rynkiem i rynkiem wewnętrznym?
Rynek wewnętrzny jest to obszar bez granic o swobodnym przepływie towarów, usług, ludzi i kapitałów.
Wspólny rynek - partnerzy uczestniczący w tym etapie integracji gospodarczej zapewniają…
… się stosowanie środków naruszających zasady wolnej konkurencji.
Jakie były główne postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej?
Euratom stanowi instrument kontroli i koordynacji w zakresie cywilnej gospodarki jądrowej. Jego celem jest: przyczynianie się do podniesienia stopy życiowej w krajach członkowskich oraz do rozwoju stosunków z innymi krajami przez stworzenie warunków…
….
Jakie były główne założenia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej?
Główne założenia to: rozwijanie badań nad energią jądrową, stworzenie Wspólnego rynku Paliw Atomowych, kontrola przemysłu jądrowego w celu zapobiegania nadużycia i ochrony zdrowia, rozpowszechnianie informacji technicznej, a także swobody przepływu wyspecjalizowanych materiałów, sprzętu oraz kapitału w celu inwestowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz