Źródła prawa i rodzaje organów państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa i rodzaje organów państwa - strona 1 Źródła prawa i rodzaje organów państwa - strona 2

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa, Źródła prawa i rodzaje organów państwa
Porządek prawny w Polsce nie opiera się na systemie precedensów (czyli szukaniu rozwiązań we wcześniejszym postępowaniu sądowym). Źródłem prawa nie jest także wola boska.
Prawo Polskie jest stanowione. Podstawowym pojęciem jest więc źródło prawa.
Źródła prawa:
Ujęcie materialne - całokształt uwarunkowań, które powodują tworzenie prawa.
Znaczenie formalne - sposób w jaki uzewnętrzniana jest wola normodawcy, która reguluje dane stanowisko społeczne. Wola ta kreuje akty prawne (wyraża się jako akt prawny).
Akt prawny jest to zespół (zbiór) norm prawnych.
Akty prawne ze względu na kryterium zakresu obowiązywania podmiotowego możemy podzielić dwojako:
Akty normatywne - mający powszechne obowiązywanie, adresatami jest szeroki krąg odbiorców, są generalne, obowiązują powszechnie..
Nienormatywne - obowiązują konkretnego adresata, nie są generalne lecz indywidualne, są one wykonywaniem aktów normatywnych.
Źródłem prawa są wyłącznie akty normatywne (powszechne). Akty indywidualne nie mogą być źródłem prawa.
Np. Akt normatywny - ustawa o szkolnictwie wyższym - reguluje postępowanie rekrutacyjne lecz nie określa jego rozstrzygnięcia.
Akt nienormatywny - decyzja o wpisaniu na listę studentów (wynika z pomyślnie zakończonego procesu postępowania rekrutacyjnego).
Powszechne obowiązywanie aktów normatywnych wymaga pewnego zastrzeżenia:
Konstytucja art. 87 wprowadza rozróżnienie prawa między powszechnie obowiązującym w całej RP a aktami obowiązującymi lokalnie. Np. rozporządzenie wojewody łódzkiego obowiązuje wyłącznie tych ludzi, którzy znajdują się w danej chwili w obrębie granic Łodzi.
Akty normatywne, ze względu na obszar oddziaływania, są traktowane dwojako:
Akty powszechne państwowe
Akty lokalne
Stanowienie prawa jest jedną z funkcji państwa. Jest realizowane przez organy państwa - wyspecjalizowane zespoły ludzi, instytucje powołane na mocy prawa z określonymi kompetencjami. Grupa ludzi z określonymi uprawnieniami władczymi.
Rodzaje organów państwa:
Podział według kryterium składu:
Jednoosobowe - prezydent, wojewoda itp.
Kolegialne - sejm, senat.
Organy jednoosobowe niczego nie uchwalają, podejmują one decyzje lub wydają akty normatywne. Uchwalenie może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem organów kolegialnych.
Kryterium zasięgu przestrzennego kompetencji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz