ŹRÓDŁA PRAWA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ŹRÓDŁA PRAWA - strona 1 ŹRÓDŁA PRAWA - strona 2 ŹRÓDŁA PRAWA - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA
oparcie funkcjonowania państwa na prawie (demokratyczne państwo) → problem ustosunkowania się do prawa naturalnego (zespół reguł i norm, które istnieją niezależnie od ustawodawcy, wynikają z istoty samego człowieka) → atrybut nadrzędności wobec prawa pozytywnego, ale konsekwencje tylko w ostateczności (prawo do oporu)
zasada hierarchicznej budowy systemu prawa jest istotnym elementem zasady państwa prawnego → problemy ustrojowe:
zapewnienie konstytucji miejsca najwyższego aktu - sądowa kontrola konstytucyjności aktów;
zapewnienie ustawie nadrzędnej roli, tj. prymat ustawy (wyższa moc niż innych aktów) i wyłączność ustawy;
problem zakresu przedmiotowego i podmiotowego aktów organów wykonawczych;
wyróżnienie prawa wewnętrznego powstało w XIX w. w Niemczech i uznano, że jest to wyłączna kompetencja organów wykonawczych, gdyż i tak nie mogą dotyczyć obywatela. w okresie PRL tzw. otwarty system źródeł prawa (rozchwiana koncepcja źródeł prawa)
Próby porządkowania prawa od lat 60'tych → jedynie połowiczne, gdyż zawsze egzekutywa miała kompetencję do stanowienia prawa dotyczącego sytuacji obywatela (ponad 20 lat pracy niezakończonej nad ustawą o tworzeniu prawa). Pierwsze zmiany: Powstanie NSA (1980) i TK (1982/85) - ich orzecznictwo stopniowo ogranicza samowolę rządowego prawotwórstwa. Postulat stworzenia tzw. zamkniętego systemu źródeł prawa powszechnego → podczas prac nad konstytucją przyjęto 4 podstawowe wnioski:
regulacja systemu źródeł prawa została ujęta całościowo w rozdziale III (art. 87-94) - autonomiczny charakter systemu źródeł prawa;
regulacja systemu źródeł prawa opiera się na hierarchicznej budowie, zapewniającej Konstytucji i ustawom najwyższą rangę (jedyny wyjątek art. 234) - zasada wieloszczeblowości;
regulacja systemu źródeł prawa wyjaśnia miejsce jakie zajmują umowy międzynarodowe;
regulacja systemu źródeł prawa opiera się na rozróżnieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego.
Cechy systemu źródeł prawa:
hierarchiczność
normatywna koncepcja źródeł prawa - tzn. że tylko normy prawne tworzą system prawny, czyli orzeczenia TK nie.
dualizm źródeł prawa - podział na powszechne i wewnętrzne prawo został złamany przez samą konstytucję i tylko w niej mogą być od niego wyjątki:
art. 9 - „RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego” → w tym zwyczaj;
art. 25 ust. 5 - umowy między RP a kościołami i związkami, jako podstawa ustawy;
art. 59 ust. 2 - układy zbiorowe pracy;
art. 61 ust. 4 - prawo do informacji - regulaminy Sejmu i Senatu określają tryb udzielania informacji o nich.


(…)

….
Podział na akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznego jest podziałem dychotomicznym, tzn. nie istnieje trzecia kategoria aktów normatywnych. W szczególności nie można stwierdzić istnienia kompetencji do wydawania aktów władczych, jeżeli uprawnienie to jest niezbędne dla realizacji zadań publicznych nałożonych ustawą na określone podmioty.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz