Źródła poznania prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła poznania prawa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Źródła poznania prawa: -dziennik ustaw
-od innej osoby
-z mediów (telewizja, radio, gazeta)
3 warianty stosowania przepisów prawa. Spośród 3 wariantów pojęcia stosowania odpowiednio (tj. stosowanie wprost, stosownie z modyfikacjami oraz niezastosowania danego przepisu przepis ust 11 stosuje się (jeśli chce by go stosować wprost)
przepis ust 11 stosuje się odpowiednio (gdy chce go stosować z modyfikacjami)
nic nie pisać (jeśli chce by go nie stosować).
Np. Do projektów uchwał i zarządzeń stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, o ile zasady zawarte w niniejszym dziale nie stanowią inaczej.
Wykładnia prawa Wykładnia prawa to interpretacja prawa, poprzez ustalenie właściwej treści norm prawnych zawartych w przepisach prawa. Sprawa jest o tyle istotna, że niektóre przepisy są niejasne lub wieloznaczne. W takim przypadku aby wyinterpretować zawartą w tych przepisach normę prawną stosujemy właśnie wykładnię.
Rodzaje wykładni przepisów prawnych -operatywna - dokonywana w konkretnej indywidualnej sprawie przez organy stosujące prawo, np. sądy.
-legalna - dokonywana przez podmioty do tego powołane. Przepisy prawa wyszczególniają Instytucje, które są uprawnione do dokonywania wykładni.
-autentyczna - interpretacja prawa przed podmiot, który go uchwalił, czyli przez prawodawcę.
-doktrynalna - przez przedstawiciela nauk prawniczych(prawnik)
-formalna - przez organy państwa
Rodzaje wykładni ze względu na zakres: -literalna - znaczenie przepisu jest takie, jak jego brzmienie.
-rozszerzająca - znaczenie przepisu jest szersze niż brzmienie przepisu.
-zwężająca - treść przepisu należy interpretować w ten sposób, że ustawodawca powiedział więcej niż powinien. Polega to na zawężeniu przepisu.
-systemowa - interpretacja danej regulacji na tle całego systemu prawnego.
-celowościowa/funkcjonalna - na podstawie celu jaki ma realizować dany przepis.
NSA rozstrzyga spory WSA o interpretacje przepisów prawnych
Decyzja administracyjna powinna zawierać -oznaczenie organu, który wydaje decyzje;
-datę wydania
-numeracje stron
-powołanie podstawy prawnej (powołanie się na przepisy prawa)
-rozstrzygniecie
-uzasadnienie Uzasadnienie powinno zawierać określenie faktów, które organ uznał za udowodnione.
Organ może odstąpić od uzasadnienia, jeżeli jego decyzja uwzględnia w pełni żądania strony. Jeżeli w sporze występują różne poglądy - uzasadnienie musi być wydane.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz