Źródła finansowania inwestycji sektora publicznego- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła finansowania inwestycji sektora publicznego- wykład 9 - strona 1 Źródła finansowania inwestycji sektora publicznego- wykład 9 - strona 2 Źródła finansowania inwestycji sektora publicznego- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

13.12.2011
Wykład 9
Temat: Źródła finansowania (finansowanie) inwestycji sektora publicznego.
Inwestycje mogą być finansowane:
Z budżetu państwa, ale nie zawsze starcza środków
Jeśli jest za dużo wydatków, budżet musi zaciągać kredyty i emitować obligacje
Utrzymanie dyscypliny budżetu państwa jest bardzo ważne
Kredyty trzeba spłacać
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest tak samo jak w przypadku budżetu państwa
Często brakuje środków
Źródła pozyskania kapitału:
Wewnętrzne - zaliczymy do nich:
Środki pochodzące z budżetu (państwa - w przypadku państwa, w przypadku JST: gmin, powiatów i województw itp.)
W I kolejności pokrywane są wydatki bieżące i w tym momencie, jeżeli coś zostanie to nadwyżkę można przeznaczyć na inwestycje
Zewnętrzne - dzielą się na Bezzwrotne - państwo powinno w I kolejności korzystać z tych środków, trzeba ich poszukiwać, zalicza się do nich:
Fundusze pomocowe (unijne) - dotyczą inwestycji rządowych i JST
Partycypacja finansowa mieszkańców - zbiórka, finansowanie przez mieszkańców
Dotacje i subwencje - w przypadku JST (chyba, że w przypadku dotacji nie dotrzyma się warunków to wtedy trzeba środki zwrócić)
Donator - on decyduje jak środki musza być rozdysponowane
Zwrotne - należą do nich:
Kredyty - NFZ może udzielać pożyczek i dotacji
Pożyczki
Emisja obligacji (obligacje emitowane przez skarb państwa - skarbowe)
Obligacje komunalne
Bony skarbowe
PPP - partnerstwo publiczno-prywatne
Źródła zewnętrzne bezzwrotne:
Dotacje i subwencje - otrzymują je powiaty, gminy i województwa
Udział poszczególnych typów JST w podstawowych składnikach dochodów w 2009 roku
Najwięcej środków otrzymują gminy i powiaty
Podstawowe przyczyny występowania subwencji i dotacji:
Konieczność wyrównywania różnic pomiędzy samorządami w ilości i jakości dostarczanych przez nie usług i drób - istnieją samorządy będące w lepszej sytuacji i samorządy będące w gorszej sytuacji, te samorządy, którym nie starcza na zapewnienie odpowiedniego poziomu dóbr dostają dotację
Stymulacja dostarczania dóbr ważnych z punktu widzenia donatora
Pobudzanie dystrybucji dóbr i usług lokalnych, które mają ponad lokalny wymiar - inwestowanie Np. w oczyszczalnie ścieków, zakładanie filtrów na kominy
Uzupełnienie środków samorządu, gdyż wraz z zadaniami przekazywanymi do realizacji JST nie stworzono możliwości finansowania ich z własnego dochodu -

(…)

… - to specjalny fundusz wspólnotowy utworzony dla współ finansowania projektów inwestycyjnych z dziedziny ochrony środowiska i transportu. Program ten dofinansowuje jedynie duże projekty inwestycyjne
Program SAPAD - ma na celu wspieranie modernizacji rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich.
Fundusze strukturalne:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - zmniejszenie dysproporcji rozwoju między regionami…
… w życie w 1993 roku.
2007-2013 - nastąpiły zmiany i spośród funduszy nie wszystkie pozostały, pozostały tylko 2:
Fundusze strukturalne
fundusz społeczny
fundusz rozwoju regionalnego
Fundusz spójności
Partycypacja finansowa mieszkańców, - gdy mieszkańcom bardziej pasuje taka inwestycja
Fundusze unijne:
Przed akcesją
Po akcesji
Inicjatywy wspólnotowe (para fundusze)
2007-2013:
(52%) najwięcej środków pozyskamy z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego
33% z funduszu spójności
15% z funduszu społecznego
Podział pomocy strukturalnej UE dla Polski 2007-2013:
40,6% - inwestycje samorządowe
28,6% - infrastruktura
12% - inwestycje przedsiębiorstw
9,5% - zmniejszenie bezrobocia i szkolenie pracowników
9,1% - ochrona środowiska (również inwestycje infrastrukturalne)
0,2% - pozostałe
Inne mechanizmy…
… ważnych z punktu widzenia donatora
Pobudzanie dystrybucji dóbr i usług lokalnych, które mają ponad lokalny wymiar - inwestowanie Np. w oczyszczalnie ścieków, zakładanie filtrów na kominy
Uzupełnienie środków samorządu, gdyż wraz z zadaniami przekazywanymi do realizacji JST nie stworzono możliwości finansowania ich z własnego dochodu - Np. subwencja oświatowa
Fundusze unijne:
Ze środków unijnych Polska…
… i upraw wodnych. Powstał w 1993 roku.
Środki z inicjatyw wspólnotowych - parafundusze:
INTERREG III - zajmuje się wzmacnianiem współpracy trans granicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej. EQUAL - pomagają w likwidacji przejawów dyskryminacji
URBAN
LEADER
Fundusz spójności (kohezji)
50% na infrastrukturę drogową, 50% na ochronę środowiska
Różnica miedzy funduszem spójności a funduszami strukturalnymi…
… na przychody zwrotne
Zdolność gminy, powiatu i województwa do zadłużania się
Poglądy przedstawicieli samorządu w sprawie efektywności gmin, powiatów i województw na rynkach finansowych
Kredyty i pożyczki:
Podmioty JST mogą korzystać z kredytów z banków komercyjnych, ale także z kredytów z:
Międzynarodowego funduszu walutowego
Europejskiego banku inwestycyjnego
Banku światowego
EBOR-u (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju)
Struktura zobowiązań JST wliczanych do długu publicznego według typów JST i tytułów dłużnych w 2009 r w %
Wyszczególnienie - emisja papierów wartościowych
Kredytów i pożyczek mogą udzielać JST banki komercyjne (musi być organizowany przetarg)
W przypadku emisji obligacji nie musi być przetargu, ale często JST też go organizują
Inne źródła finansowania:
Kredyty pomostowe
Poręczenia…
…), mogą się tylko finansować:
powiaty , gminy i zespoły gmin
studia wykonalności
analiza kosztów i korzyści
Europejski Bank Inwestycyjny
Kredyty infrastrukturalne
Kredyty pomostowe
Finansowanie pomostowe - tradycyjne w formie kredytów pomostowych, (gdy brakuje środków na domknięcie inwestycji):
Banki
EBOR
Bank Gospodarstwa Krajowego
Promesa kredytowa - podmiot nie otrzymuje od razu środków, ale promesę, czyli obietnice…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz