Zginanie proste czy ukośne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zginanie proste czy ukośne - omówienie - strona 1 Zginanie proste czy ukośne - omówienie - strona 2 Zginanie proste czy ukośne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

3U]\NáDG=JLQDQLHSURVWHF]\XNRQH"
1DQL*HMSRGDQ\PU\VXQNXSU]HGVWDZLRQRRVLHPEHOHNZVSRUQLNRZ\FKRUy*Q\FK
SU]HNURMDFKSRSU]HF]Q\FK%HONLREFL*RQH]RVWDá\QDVZRERGQ\FKNRFDFKUy*Q\P
REFL*HQLHP
3U]HP\ODQDVW
SQLHSRGDMLX]DVDGQLMZNWyU\FKSU]\SDGNDFKZVSRUQLNLVSRGGDQH
]JLQDQLXXNRQHPXDZNWyU\FK]JLQDQLXSURVWHPX
2
1
5
3
6
4
7
8
8Z]JO
GQLM*H
ZVSRUQLNQUPDSU]HNUyMNRáRZ\LMHVWREFL*RQ\MHGQSLRQRZVLá
ZVSRUQLNQUPDSU]HNUyMWUyMNWDUyZQRUDPLHQQHJRSURVWRNWQHJRLMHVWREFL*RQ\
MHGQSLRQRZVLáSURVWRSDGáGRSU]\SURVWRNWQHM
ZVSRUQLNQUPDSU]HNUyMNZDGUDWXLMHVWREFL*RQ\MHGQVLáSLRQRZLMHGQVNRQ
ZVSRUQLNQUPDSU]HNUyMZLHORERNXRSR]LRPHMRVLV\PHWULLLMHVWREFL*RQ\MHGQ
SLRQRZVLá
ZVSRUQLNQUPDSU]HNUyMNRáRZ\LMHVWREFL*RQ\MHGQVLáSLRQRZLMHGQVNRQ
ZVSRUQLNQUPDSU]HNUyMWUyMNWDUyZQRUDPLHQQHJRSURVWRNWQHJRLMHVWREFL*RQ\
MHGQVLáVNRQSURVWRSDGáGRSU]HFLZSURVWRNWQHM
ZVSRUQLNQUPDSU]HNUyMSURVWRNWDRUy*Q\FKERNDFKLMHVWREFL*RQ\MHGQVLá
SLRQRZLMHGQSR]LRP
ZVSRUQLNQUPDSU]HNUyMURPEXRSR]LRPHMLSLRQRZHMRVLV\PHWULLLMHVWREFL*RQ\
MHGQSLRQRZVLá
.
2GSRZLHG(
M
1
Jest to zginanie proste.
Uzasadnienie:
.D*GDRSRSURZDG]RQDSU]H]URGHNNRáDMHVWRVLV\PHWULLDRV\PHWULLMHVWRVLJáyZQ
FHQWUDOQ7DNZL
FSR]LRP\ZHNWRUPRPHQWXJQFHJRZ\ZRáDQ\SLRQRZVLáSRNU\ZDVL
]RVLJáyZQFHQWUDOQ
M
2
Jest to zginanie XNRQH
Uzasadnienie:
0RPHQWJQF\Z\ZRáDQ\SLRQRZVLáPDNLHUXQHNSR]LRP\3U]HNUyMSRSU]HF]Q\PD
NV]WDáWWUyMNWDSURVWRNWQHJRUyZQRERF]QHJRNWyUHJRRV\PHWULLMHVWGZXVLHF]QNWD
SURVWHJR-HGQD]RVLFHQWUDOQ\FKMHVWZL
FGZXVLHF]QNWDSURVWHJRGUXJDGRQLHM
SURVWRSDGáDMHVWUyZQROHJáDGRSU]HFLZSURVWRNWQHM7DNZL
FZHNWRUPRPHQWXQLHOH*\QD
*DGQHM]RVLJáyZQ\FKFHQWUDOQ\FK
2
M
3
Jest to zginanie proste.
Uzasadnienie:
6XPXMFPRPHQW\Z\ZRáDQHGZRPDVLáDPLRWU]\PDP\MHGHQPRPHQWJQF\
3RQLHZD*ND*GDRSRSURZDG]RQDSU]H]URGHNNZDGUDWXMHVWRVLJáyZQFHQWUDOQWDNZL
F
ZHNWRUPRPHQWXJQFHJRE
GF\VXPPRPHQWyZSRNU\ZDVL
]RVLJáyZQFHQWUDOQ
M
4
Jest to zginanie proste.
Uzasadnienie:
3U]HNUyMSRSU]HF]Q\PDRV\PHWULL2V\PHWULLMHVWRVLJáyZQFHQWUDOQ7DNZL
F
SR]LRP\ZHNWRUPRPHQWXJQFHJRRGSRZLDGDMF\SLRQRZHMVLOHREFL*DMFHMZVSRUQLN
SRNU\ZDVL
]RVLJáyZQFHQWUDOQ
3
M
5
Jest to zginanie proste.
Uzasadnienie:
6XPXMFPRPHQW\Z\ZRáDQHGZRPDVLáDPLRWU]\PDP\MHGHQPRPHQWJQF\
3RQLHZD*ND*GDRSRSURZDG]RQDSU]H]URGHNNRáDMHVWRVLJáyZQFHQWUDOQWDNZL
F
ZHNWRUPRPHQWXJQFHJRE
GF\VXPPRPHQWyZSRNU\ZDVL
]RVLJáyZQFHQWUDOQ
M
6
Jest to zginanie proste.
Uzasadnienie
3U]HNUyMSRSU]HF]Q\PDNV]WDáWWUyMNWDSURVWRNWQHJRUyZQRERF]QHJRNWyUHJRRV\PHWULL
MHVWGZXVLHF]QNWDSURVWHJR-HGQD]RVLFHQWUDOQ\FKMHVWZL
FGZXVLHF]QNWDSURVWHJR ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz