Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw - wykład - strona 1 Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw - wykład - strona 2 Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
ZARZĄDZANIE ZEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA DLA POTRZEB ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI DANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.
Fundusze i kapitały stanowiące wewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstwa mają ograniczone rozmiary i zazwyczaj nie wystarczają do sfinansowania wszystkich potrzeb związanych z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorstwa. Niezbędne tym samym staje się poszukiwanie źródeł finansowania „na zewnątrz” przedsiębiorstwa. Inaczej finansowanie zewnętrzne można określić jako finansowanie pożyczonym kapitałem nie należącym do przedsiębiorstwa. Kapitał dostarczany jest poprzez wierzycieli, którzy nie stają się tym samym współwłaścicielami, a jedynie przez określony czas przedsiębiorstwo jest ich dłużnikiem. Z ekonomicznego punktu widzenia rozróżnia się finansowanie krótko i długookresowe oraz własne i obce co przedstawia (TABELA 1). TABELA 1: ZEWNĘTRZNE ZASILANIE FINANSOWE.
Źródło: Krystyna Znaniecka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, SKwP, Warszawa 1997 [s. 28]
FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE
Udziałowe
Subwencyjne
Kredytowe
Własne
Obce
O charakterze długoterminowym
O charakterze krótko i / lub długoterminowym
Finansowanie zewnętrzne zazwyczaj sprowadza się do korzystania z możliwości odroczenia terminów różnorodnych płatności oraz do możliwości uczestnictwa w transakcjach rynku finansowego. Możliwość korzystania z odroczonego terminu płatności daje przedsiębiorstwu możliwość regulowania własnych zobowiązań z opóźnieniem w stosunku do otrzymanego świadczenia co jednocześnie stanowi atrakcyjną formę finansowania działalności (o ile płatności regulowane są terminowo zazwyczaj nie dochodzi do powstawania kosztów pozyskiwania kapitału). W rzeczywistości przedsiębiorstwa często starają się korzystać z zewnętrznych form finansowania działalności gdyż stwarzają one nowe perspektywy rozwoju, lub redukcji problemów zachwiania płynności przedsiębiorstw. Prawidłowe zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami finansowania działalności przedsiębiorstwa przyczynia się do prawidłowego działania danego przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji, a jednocześnie stwarza możliwość rozwoju przedsiębiorstw. Do źródeł finansowania zewnętrznego zaliczyć można: akcje, obligacje, różnego rodzaju kredyty i pożyczki, subwencje, kapitały przedsiębiorstw oraz tzw. nowoczesne źródła finansowania jak leasing, venture capital oraz factoring. W dzisiejszych czasach prawie niemożliwe staje się korzystanie tylko z określonych źródeł finansowania czy to zewnętrznych czy wewnętrznych, gdyż często kształtuje je kontakt przedsiębiorstwa z otoczeniem: umowy z dostawcami i odbiorcami, usługi świadczone przez banki i instytucje finansowe itp. Wybór źródeł finansowania powinien być dokładnie przemyślany. Przedsiębiorstwo powinno zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, zbadać sygnały docierające z gospodarki i rozpatrzyć obecną sytuację firmy oraz jakie pojawiły się wymagania w stosunku do dalszej działalności przedsiębiorstwa. Analizy przeprowadzane w przedsiębiorstwie dla potrzeb oceny przydatności konkretnych źródeł finansowania, powinny zawierać potencjalne korzyści, zagrożenia oraz środki ostrożności dla przedsiębiorstwa w formie zabezpieczeń. Zachowanie przedsiębiorstwa powinno stanowić świadomą politykę, a nie być wynikiem oczekiwania na los szczęścia.

(…)

… preferencyjne, które udzielane są na odrębnych warunkach. Charakteryzują się one niższą stopą procentową niż rynkowa, nierzadko również dogodniejszym okresem spłaty. Przedsiębiorstwa zazwyczaj kredyty przeznaczają na finansowanie bieżącej działalności eksploatacyjnej, czyli finansuje się majątek obrotowy przedsiębiorstwa, a pod względem przedmiotu kredytowania kredyt taki nazywa się kredytem obrotowym, drugim…
… inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Umowa leasingu oparta jest na konstrukcji odpłatnego użytkowania lub używania rzeczy przez leasingobiorcę bez tytułu własności. Przez cały czas trwania umowy leasingu przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe i nie dokonując zakupu użytkowanej rzeczy wykorzystuje ją dla swoich celów gospodarczych. Prawidłowa konstrukcja umowy leasingowej korzystna jest zarówno dla leasingobiorcy jak i dla leasingodawcy, jednakże nie tylko różnice w stopach opodatkowania jaki i innych czynnikach związanych z opodatkowaniem zachęcają potencjalne przedsiębiorstwa do korzystania z tej metody finansowania. Taki rodzaj finansowania korzystny jest np. w przypadku gdy przedsiębiorstwo bierze w leasing sprzęt…
… się maksymalnie ograniczyć ryzyko i maksymalizować korzyści wynikające z leasingu. Pojęcie leasingu pochodzi od anglo - amerykańskiego słowa „to lease” co oznacza wynajmować, wydzierżawiać. W obrocie gospodarczym umowa leasingu w najszerszym znaczeniu oznacza transakcje polegającą na oddaniu poprzez leasingodawcę, leasingobiorcy rzeczy do korzystania za opłatą na różnych warunkach. Wszystkie typy umów leasingu…
… w przedsiębiorstwach, została utworzona w 1822r w Belgii przez Société Générale. Działalność taka podejmowana była przez banki uniwersalne jako forma lokowania wolnych kapitałów w rokujące duże szanse powodzenia przedsiębiorstwa. Przykładowo w 1911r grupa prywatnych bankierów sfinansowała fuzję trzech małych firm, które później rozwinęły się w koncern IBM. Innym przykładem może być sfinansowanie kwotą 25tys. Dolarów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz