Zawiązanie spółki akcyjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawiązanie spółki akcyjnej - wykład - strona 1 Zawiązanie spółki akcyjnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zawiązanie spółki akcyjnej 9Utworzenie spółki akcyjnej, podobnie jak spółki z o.o., przebiega etapami. Pierwszy etap to zawiązanie spółki, w tym sporządzenie statutu i podpisanie go przez założycieli. Analogicznie jak w wypadku spółki z o.o., spółkę akcyjną może utworzyć jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może jednak być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o. Niedopuszczalność zawiązania spółki akcyjnej przez jednoosobową spółkę z o.o. nie oznacza jednak, że taka spółka nie może istnieć. Jest to możliwe w następstwie wtórnego zgromadzenia w późniejszym okresie akcji przez spółkę z o.o. jako jednego wspólnika.
9Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Pojęcie „założyciel” nie jest tożsame z pojęciem „akcjonariusz”. Założyciel spółki akcyjnej niekoniecznie musi zostać jej akcjonariuszem. Samo podpisanie statutu nie oznacza bowiem obowiązku objęcia akcji i uzyskania w ten sposób statusu akcjonariusza. Inaczej niż w przypadku spółki z o.o., gdzie umowę podpisywali wszyscy wspólnicy, uzyskanie statusu wspólnika następuje poza statutem. Ponieważ uzyskanie statusu akcjonariusza wiąże się z koniecznością objęcia akcji, akcjonariuszami zostaną zatem tylko ci założyciele, którzy za pomocą odrębnych oświadczeń woli obejmą akcje. Przepisy k.s.h. (art. 313 § 1) przewidują jednak założenie łączne spółki akcyjnej. Oznacza to, że przynajmniej jeden założyciel powinien złożyć oświadczenie o objęciu akcji. W sytuacji, gdy kapitał zakładowy pokrywają wyłącznie założyciele zawiązanie takie określane bywa zawiązaniem jednoczesnym.
9Akt zawiązania spółki akcyjnej, statut oraz akty osób trzecich wskazanych przez założycieli o wyrażeniu zgody na zawiązanie spółki, brzmienie statutu i objęcie akcji składają się na tzw. umowę założycielską. Dokumenty te muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Dzięki temu, że uzyskanie statusu akcjonariusza następuje przez objęcie akcji poza statutem, w spółce akcyjnej może uczestniczyć zdecydowanie więcej osób niż w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut dla swojej ważności powinien zawierać firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza „Monitorem Sądowym i Gospodarczym”. Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące: liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw, wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje, warunków i sposobu umorzenia akcji, ograniczeń zbywalności akcji, uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, a także co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem. Statut może zawierać postanowienia odmienne od ustawowych postanowienia, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz